Zdanění důchodů – důchodců, pracující důchodce a daně v r. 2014

Zdanění důchodů v roce 2013 a 2014

Podle zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) dochází ke zdaňování pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy. Minimální mzda činí 8.500 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že od daně jsou osvobozeny důchody do výše 306.000 Kč za rok (8500 x 36), tedy do 25.500 Kč měsíčně (306.000 / 12).

Pokud tedy pobíráte důchod vyšší než 25.500 Kč měsíčně a ačkoliv je váš výdělek třeba i nulový, musíte v zákonném termínu, to je do 31. 3. následujícího roku, podat daňové přiznání.

Pozn.: Zdaňovací období roku 2013 ovlivňuje minimální mzda platná k 1. 1. 2013, tedy 8.000 Kč. Pro zdaňovací období r. 2013 byly tedy od daně z příjmů osvobozeny důchody do měsíční výše 24.000 Kč.

Kdy ještě se daní důchod?

U poživatele důchodu, jenž pobírá důchod v jakékoliv výši, dochází s účinností od 1. 1. 2011 ke zdanění důchodu v případě, kdy součet příjmů podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (příjmy z pronájmu) zákona o dani z příjmů u důchodce přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč. Pokud je tedy váš výdělek kalendářním roce vyšší než 840.000 Kč budete muset zdanit také důchod, ačkoliv jeho výše nedosahuje hranice 25.500 Kč měsíčně (306.000 Kč ročně).

Pozor: Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2014 se pro zdaňovací období let 2013 až 2015 ustanovení zákona o daních z příjmů, které stanoví, že důchodci, jenž si vydělají více než 840.000 Kč, daní také důchod, nepoužije.

Dochází ke zdanění starobního i invalidního důchodu?

Ano, v případě, že má důchodce povinnost důchod zdanit (viz informace výše), zdaňuje se jak starobní tak i invalidní důchod. Zákon v tomto případě mezi těmito důchody nijak nerozlišuje.

Zdanění jednorázových doplatků důchodu

Jednorázové doplatky důchodu (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmu nepodléhají, protože se nejedná „o pravidelně vyplácené důchody“, jak o nich hovoří zákon o dani z příjmu ve svém § 4 odst. 1 písm. h). Jednorázové doplatky důchodu nepodléhají dani z příjmu ani v případě, že výdělek důchodce přesáhl částku 840.000 Kč.

Pracující důchodce a daně v r. 2013 / 2014

Od ledna 2013 není možné na pracujícího starobního důchodce uplatňovat tzv. slevu na poplatníka, která činí 2.070 Kč měsíčně, v případě, že důchodce měl k 1. lednu daného roku vyplácen starobní důchod. Čistý příjem pracujícího důchodce se tedy sníží až o 2070 Kč měsíčně oproti výdělku v roce 2012. Tato změna platí v letech (pro zdaňovací období) 2013 a 2014.

Zastavení důchodu na 1. ledna

V posledních dnech roku 2012 se v médiích objevila informace, jakým způsobem je možné novelizovaný zákon o dani z příjmů obejít. Jak je uvedeno výše, tento zákon říká, že slevu na dani ve výši 2070 Kč měsíčně si nemohou uplatnit ti důchodci, kteří pobírají starobní důchod k 1. lednu daného roku. Starobní důchodci si tedy na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, požádali o zastavení výplaty důchodu od 1. ledna a následné uvolnění od 2. ledna. Splnili tak podmínku zákona (1. ledna nepobírali důchod) a domnívali se, že je možné slevu na poplatníka dále uplatňovat.

Tento postup je však dle vyjádření Ministerstva financí obcházením zákona a vystavujete se hrozbě sankcí ze strany finančního úřadu. 

Dne 8. 1. 2013 vydalo Generální finanční ředitelství následující tiskovou zprávu, týkající se uplatňování slevy na poplatníka u důchodců, kteří si k 1. 1. 2013 požádali o přerušení pobírání důchodu:

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1. 1. 2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující.

V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Více informací o zdanění důchodů

Další informace ke zdaňování důchodů naleznete v § 4 odst. 1 písm. g) a h), v § 4 odst. 3 a § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.