Zdanění důchodů a důchodců

Kdy se daní pobíraný důchod a jak jsou daněny příjmy pracujících starobních důchodců?

Zdanění vyplácených důchodů

Podle zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) dochází ke zdaňování pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy k 1. lednu daného roku. Minimální mzda činila k 1. lednu 2015 9.200 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že pro zdaňovací období roku 2015 jsou od daně osvobozeny důchody do výše 331.200 Kč za rok (9200 x 36), tedy do 27.600 Kč měsíčně (331.200 / 12). Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy na 9.900 Kč od ledna 2016, bude od zdaňovacího období roku 2016 od daně osvobozen důchod do roční výše 356.400 Kč (9900 x 36), tj. 29.700 Kč měsíčně.

Pokud tedy důchodce pobírá důchod vyšší než 27.600 Kč (příp. 29.700 Kč od r. 2016) měsíčně, musí v zákonném termínu, to je do 31. 3. následujícího roku, podat daňové přiznání. To platí i v případě, že důchodce nepracuje a důchod je jeho jediným příjmem.

Kdy ještě se daní důchod?

U poživatele důchodu, jenž pobírá důchod v jakékoliv výši, dochází ke zdanění důchodu i v případě, kdy součet příjmů podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (příjmy z pronájmu) zákona o dani z příjmů u důchodce přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč. Pokud je tedy výdělek důchodce v kalendářním roce vyšší než 840.000 Kč bude muset zdanit také důchod, ačkoliv jeho výše nedosahuje částky 36násobku minimální mzdy.

Pozor: Pro zdaňovací období let 2013 a 2014 se ustanovení zákona o daních z příjmů, které stanoví, že důchodci, jenž si vydělají více než 840.000 Kč, daní také důchod, nepoužije. Opět bude uplatňováno od zdaňovacího období roku 2015, tj. v daňovém přiznání podávaném v roce 2016.

Dochází ke zdanění starobního i invalidního důchodu?

Ano, v případě, že má důchodce povinnost důchod zdanit (viz informace výše), zdaňuje se jak starobní tak i invalidní důchod. Zákon v tomto případě mezi těmito důchody nijak nerozlišuje. Podle výše uvedených pravidel se zdaňují všechny druhy důchodů.

Zdanění jednorázových doplatků důchodu

Jednorázové doplatky důchodu (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmu nepodléhají, protože se nejedná „o pravidelně vyplácené důchody“, jak o nich hovoří zákon o dani z příjmu ve svém § 4 odst. 1 písm. h). Jednorázové doplatky důchodu nepodléhají dani z příjmu ani v případě, že výdělek důchodce přesáhl částku 840.000 Kč.

Více informací o zdanění důchodů

Další informace ke zdaňování důchodů naleznete v § 4 odst. 1 písm. g) a h), v § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.


Pracující důchodce a daně v letech 2013, 2014 a následujících

Od ledna 2013 nebylo možné u pracujícího starobního důchodce uplatňovat tzv. slevu na poplatníka, která činí 2.070 Kč měsíčně, v případě, že důchodce měl k 1. lednu daného roku vyplácen starobní důchod. Čistý příjem pracujícího důchodce se tedy snížil až o 2.070 Kč měsíčně oproti výdělku v roce 2012. Tato změna měla platit v letech (pro zdaňovací období) 2013 až 2015.

Vrácení daně pracujícím důchodcům

Dne 30.  července 2014 Ústavní soud ČR rozhodl, že odebrání slevy na poplatníka pracujícím důchodcům je protiústavní a tuto část zákona zrušil. Nález Ústavního soudu neplatil zpětně na zdaňovací období roku 2013. Slevu na poplatníka si pracující důchodce podle tohoto nálezu může opět uplatňovat od zdaňovacího období za rok 2014 (a v letech následujících). Celý nález Ústavního soudu zde. V rámci daňového přiznání za rok 2014 tedy došlo k „vrácení daně pracujícím důchodcům“.

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, podle kterého bylo protiústavní odebrat pracujícím důchodcům slevu na poplatníka i během zdaňovacího období roku 2013 (celý nález Ústavního soudu). Česká daňová správa v této souvislosti zveřejnila postup (naleznete zde), jakým způsobem mají pracující důchodci postupovat, aby dostali dodatečně vrácenu vyšší zaplacenou daň.

Zákonná úprava
§ 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Od daně se osvobozuje příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů.

Loading...