Zdanění důchodů – důchodců, pracující důchodce a daně v r. 2014

Zdanění důchodů v roce 2013 a 2014

Podle zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) dochází ke zdaňování pravidelně
vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy. Minimální mzda činí 8.500 Kč. Z výše uvedeného
vyplývá, že od daně jsou osvobozeny důchody do výše 306.000 Kč za rok (8500 x 36), tedy do 25.500 Kč měsíčně (306.000 / 12).

Pokud tedy pobíráte důchod vyšší než 25.500 Kč měsíčně a ačkoliv je váš výdělek třeba i nulový, musíte v zákonném termínu, to je do 31. 3. následujícího roku, podat daňové přiznání.

Pozn.: Zdaňovací období roku 2013 ovlivňuje minimální mzda platná k 1. 1. 2013, tedy 8.000 Kč. Pro zdaňovací období r. 2013 jsou tedy od daně z příjmů
osvobozeny důchody do měsíční výše 24.000 Kč.

Kdy ještě se daní důchod?

U poživatele důchodu, jenž pobírá důchod v jakékoliv výši, dochází s účinností od 1. 1. 2011 ke zdanění důchodu v případě, kdy součet příjmů podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (příjmy z pronájmu) zákona o dani z příjmů u důchodce přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč. Pokud je tedy váš výdělek kalendářním roce vyšší než 840.000 Kč budete muset zdanit také důchod, ačkoliv jeho výše nedosahuje hranice 25.500 Kč měsíčně (306.000 Kč ročně).

Pozor: Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2014 se pro zdaňovací období let 2013 až 2015 ustanovení zákona o daních z příjmů, které stanoví, že důchodci, jenž si vydělají více než 840.000 Kč, daní také důchod, nepoužije.

Dochází ke zdanění starobního i invalidního důchodu?

Ano, zdaňuje se jak starobní tak i invalidní důchod. Zákon mezi těmito důchody v tomto případě nijak nerozlišuje.

Zdanění jednorázových doplatků důchodu

Jednorázové doplatky důchodu (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmu nepodléhají, protože se nejedná „o pravidelně vyplácené důchody“, jak o nich hovoří zákon o dani z příjmu ve svém § 4 odst. 1 písm. h). Jednorázové doplatky důchodu nepodléhají dani z příjmu ani v případě, že výdělek důchodce přesáhl částku 840.000 Kč.

Pracující důchodce a daně v r. 2013 / 2014

Od ledna 2013 není možné na pracujícího starobního důchodce uplatňovat tzv. slevu na poplatníka, která činí 2070 Kč měsíčně. Čistý příjem pracujícího důchodce se tedy sníží až o 2070 Kč měsíčně oproti výdělku v roce 2012. Tato změna má platit v letech 2013 – 2015.

V posledních dnech roku 2012 se v médiích objevila informace, jakým způsobem je možné novelizovaný zákon o dani z příjmů obejít. Tento zákon totiž říká, že slevu na dani ve výši 2070 Kč měsíčně si nebudou moci uplatnit ti důchodci, kteří budou pobírat starobní důchod k 1. lednu daného roku. Pokud se do konce roku dostavíte na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, můžete požádat o zastavení výplaty důchodu od 1. ledna a následné uvolnění od 2. ledna. Splníte tak podmínku zákona (1. ledna nebudete pobírat důchod) a budete si moci celý rok uplatňovat slevu na poplatníka.

Tento postup je však dle vyjádření Ministerstva financí obcházením zákona a vystavujete se hrozbě sankcí ze strany finančního úřadu. Sami zvažte, zda se vám toto řešení vyplatí.

Dne 8. 1. 2013 vydalo Generální finanční ředitelství následující tiskovou zprávu, týkající se uplatňování slevy na poplatníka u důchodců, kteří si k 1. 1. 2013 požádali o přerušení pobírání důchodu:

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1. 1. 2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující.

V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Rozhodne-li se důchodce na základě výše uvedené zprávy vzít žádost o přerušení pobírání starobního důchodu zpět, je to možné a to do 30 dnů
ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o přerušení pobírání důchodu. Vzít žádost zpět může také před vydáním rozhodnutí. Zpětvzetí se žadatelem sepíše referent důchodového oddělení OSSZ, nebo si jej může sepsat sám důchodce. Do zpětvzetí je možné uvést: „K 1. 1. 2013 jsem požádal/a o přerušení pobírání důchodu. Tuto žádost tímto beru zpět.“

Údaje žadatele, podpis.

Více informací o zdanění důchodů

Další informace ke zdaňování důchodů naleznete v § 4 odst. 1 písm. g) a h), v § 4 odst. 3 a § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.