Vdovský důchod po manželovi

Vdovský důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Vdovský důchod nenáleží po druhovi ani po registrovaném partnerovi. Obdobou vdovského důchodu pro muže je vdovecký důchod.

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na vdovský důchod?

Jak dlouho se vdovský důchod vyplácí?

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela má vdova nárok na vdovský důchod v případech popsaných v článku o obnově vdovského důchodu. Za podmínek uvedených v tomto článku je také možné žádat i o opětovné přiznání (obnovu) vdovského důchodu.

Žádost o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod podává vdova na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy. K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod – žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení.

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu předkládá vdova k žádosti:

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • úmrtní list.

Jestliže zemřelý nebyl starobním nebo invalidním důchodcem, doporučujeme před podáním žádosti navštívit OSSZ – nebude třeba dokládat doby pojištění, které již má Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci. Obecně je třeba doložit následující doklady zemřelého:

  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom
  • vojenská knížka nebo propouštěcí list
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)

Dále je třeba doložit:

V případě, že vdova dosud nepobírá starobní nebo invalidní důchod, musí doložit také rodné listy dětí. Je-li vdova zaměstnaná, dokládá potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., také za sebe (stačí potvrdit bod 1 – srážky ze mzdy).

Žádá-li vdova současně o sirotčí důchody pro své děti, bude mimo jejich rodných listů třeba doložit také potvrzení o jejich studiu (jestliže již ukončili povinnou školní docházku na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je třeba doložit i v případě, že si o sirotčí důchod budou žádat děti sami. Dále je nutné doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, chce-li vdova pobírat důchod na svůj bankovní účet.

Výpočet vdovského důchodu

Vdovský důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Výše základní výměry vdovského důchodu v roce 2016 činí 2.440 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Vdovský důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.

V případě, že vdova již pobírá invalidní nebo starobní důchod a má nárok i na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry. V případě, že nižším důchodem je vdovský důchod (což je nejčastější varianta), dá se vdovský důchod spočítat jako čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelého (základní výměra se již k vdovskému důchodu nevyplácí). K výpočtu vdovského důchodu po přiznání starobního důchodu i k výpočtu vdovského důchodu z důchodu zemřelého máme připraveny kalkulačky:

Vdovský důchod – kalkulačka

Připravili jsme pro vás kalkulačku vdovského důchodu, na které si snadno spočítáte výši vdovského důchodu. Je k dispozici pro roky:

2016

2015

2014

Již pobíráte vdovský důchod a chcete vědět, jak se změní jeho výše po přiznání starobního nebo invalidního důchodu? Do kalkulačky níže zadejte výši dosud vypláceného vdovského důchodu a očekávanou (nebo spočítanou) výši starobního důchodu. Podle data přiznání je k dispozici pro roky:

2016

2015

2014

Další podrobnosti a příklady k výpočtu a krácení vdovského důchodu.

Rozhodnutí o vdovském důchodu

O nároku a výši vdovského důchodu rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí je zasíláno doporučeně do vlastních rukou. Vdovský důchod bude doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela. Jestliže vdova nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu v zákonné lhůtě 30 dnů podat námitku.

Zvyšování vdovského důchodu

V případě, že je schválená valorizace důchodů, týká se i vdovských důchodů. Vdovský důchod není možné zvýšit z důvodu špatné sociální situace vdovy.


Otázky a odpovědi k vdovskému důchodu – důchodová poradna


Loading...