Žádost o zvýšení invalidního důchodu

Jak podat žádost o zvýšení invalidního důchodu? Jak podat žádost o zvýšení stupně invalidity? Jaké doklady je třeba doložit a co podání takové žádosti pro invalidního důchodce obnáší a jaké má rizika? 

Kde podat žádost o zvýšení invalidního důchodu?

Žádost o změnu výše invalidního důchodu (což je přesný název, neboť teoreticky lze při zlepšení zdravotního stavu žádat o snížení invalidního důchodu) se podává na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech lze žádost uplatnit i na místně nepříslušné OSSZ (např. pokud se dlouhodobě zdržujete na území jiného okresu).

Jaké doklady při žádosti předložit?

Při podání žádosti je třeba na OSSZ nutné předložit pouze občanský průkaz (průkaz totožnosti). Žádné doklady prokazující zaměstnání nebo např. evidenci na úřadu práce není třeba dokládat.

Musí být získána potřebná doba pojištění?

Při změně výše invalidního důchodu se nesleduje splnění podmínky získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. V případě, že je již invalidní důchod vyplácen a dochází ke změně jeho výše, nejedná se o nové přiznání invalidního důchodu. Splnění podmínky získání potřebné doby pojištění se sleduje pouze při prvotním přiznání invalidního důchodu.

Jak se invalidní důchod při změně stupně počítá?

Doba pojištění a vyměřovací základy (výdělky) získané po prvotním přiznání invalidního důchodu již výpočet invalidního důchodu po jeho zvýšení (nebo snížení) neovlivňují. Nový výpočet invalidního důchodu se provede pomocí stanoveného přepočítacího koeficientu, kterým se vynásobí procentní výměra důchodu.

Má podání žádosti o změnu výše invalidního důchodu nějaká rizika?

Jak je uvedeno výše, nejedná se o žádost o zvýšení invalidního důchodu, ale žádost o změnu jeho výše. Podáním této žádosti je vyvolána kontrolní lékařská prohlídka, při které je nově posuzován zdravotní stav. V rámci této kontrolní lékařské prohlídky může dojít ke snížení invalidního důchodu nebo i k jeho odejmutí. Nic na tom nemění fakt, že byla podána žádost z důvodu subjektivního mínění žadatele, že došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Je možné se odvolat?

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat námitku. Námitka se podává až proti rozhodnutí ČSSZ, nikoliv proti posudku o invaliditě. Námitku je možné podat do 30 dnů ode dne obdržení rozhodnutí od ČSSZ (přijde poštou doporučeně do vlastních rukou).

Loading...