Doplacení důchodového pojištění? Pomoci může dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění umožňuje doplatit chybějící dobu pojištění, příp. umožňuje platit si průběžně “sociální pojištění” v obdobích, kdy nepracujete nebo nejste pojištění z jiného zákonného důvodu. Podmínky pro dobrovolné důchodové pojištění definuje § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

§ 6
(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich
a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,
b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole v České republice,
c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
g) pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby; v takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera.
(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a doba pojištění těchto osob podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 získaná přede dnem podání této přihlášky trvala aspoň 1 rok. Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu nejvýše 15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.
(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Sociální pojištění se skládá ze tří částí:

  1. důchodové pojištění – prostředky k výplatě důchodů,
  2. nemocenské pojištění – prostředky k výplatě nemocenské,
  3. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – prostředky k výplatě podpory v nezaměstnanosti (hmotné zabezpečení),

Dobrovolné důchodové pojištění slouží skutečně pouze k doplacení důchodového pojištění. Z plateb dobrovolného důchodového pojištění neplyne nárok na nemocenskou nebo podporu v nezaměstnanosti.

Dobrovolné důchodové pojištění se využívá buď ke zpětnému doplacení chybějící doby pojištění v případech, kdy nevznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod z důvodu chybějící doby pojištění, anebo k průběžnému placení důchodového pojištění v období, kdy neplyne pojištění ze zaměstnání nebo jiného zákonného důvodu.

Zpětné doplacení důchodového pojištění

Zpětné doplacení důchodového pojištění se nejčastěji provádí v případech, kdy nevznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod, neboť žadatel nezískal zákonem stanovení počet let pojištění (informace o nároku na starobní důchod; informace o nároku na invalidní důchod).

Doplacení důchodového pojištění je obecně zákonem omezeno na období jednoho roku přede dnem doplacení. V případě, že je třeba doplatit dřívější období, než je období jednoho roku, zákon o důchodovém pojištění umožňuje doplatit doby přesně určené v § 6 odst. 1. Nejčastěji dochází k doplácení doby pojištění z důvodu dlouhodobé evidence na úřadu práce (Jak se počítá evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu?). Chybějící doby pojištění v obdobích, ve kterých občan neměl evidence na úřadu práce hodnoceny jako pojištěné a také ostatní doby uvedené v § 6 odst. 1, lze doplatit vždy a neplatí pro ně omezení v doplacení důchodového pojištění jeden rok zpětně. Není však možné doplácet dobu před 1. lednem 1996.

Průběžné placení důchodového pojištění

U osob, které z nějakého důvodu nejsou důchodově pojištěny a chtějí si průběžně platit dobrovolné důchodové pojištění, dochází nejčastěji k placení pojištění v souladu s ust. § 6 odst. 2, tzv. bez udání důvodu. V tomto případě zákon omezuje doplacení důchodového pojištění v rozsahu do jednoho roku zpětně (jak je již uvedeno výše). Účast na pojištění je v tomto případě možná nejdéle po dobu 15 let za celý život (do konce roku 2013 platilo maximum 10 let). Od 1. 2. 2018 dále platí, že účast na pojištění podle tohoto paragrafu je možná pouze u osob, které přede dnem podání přihlášky získaly alespoň rok “čisté” doby pojištění (např. zaměstnání, OSVČ apod.).

Doplacení po nároku na starobní důchod?

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Doplacení doby pojištění zemřelého

Doplacení potřebné doby pojištění zemřelého je možné pouze za předpokladu, že před smrtí podal přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Pokud tak neučinil, přihlásit zemřelého k účastni na dobrovolném důchodovém pojištění a doplatit tak chybějící dobu, není možné.

Jak se přihlásit k placení dobrovolného důchodového pojištění?

K účasti na dobrovolném důchodovém pojištění se můžete přihlásit na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Jaká je výše dobrovolného důchodového pojištění?

V roce 2020 činí minimální výše pojistného 2.439 Kč, které odpovídá vyměřovacímu základu 8.709 Kč (zjednodušeně hrubý výdělek při výpočtu důchodu).

Výše pojistného činí 28 % vyměřovacího základu (v případě účasti na II. pilíři to v letech 2013 až 2015 bylo 30 %). Jestliže si tedy klient bude platit 2.800 Kč měsíčně, bude výše pojištění odpovídat 10.000 Kč vyměřovacího základu (hrubého výdělku při výpočtu důchodu).

Placení pojistného se vždy vztahuje k danému kalendářnímu měsíci. Pokud by občan např. chtěl zaplatit období od 20. února do 5. března, musí uhradit alespoň minimální částku za dva měsíce (únor a březen).

Je po doplacení pojistného důchod zpětně doplacen?

Ne, nárok na důchod vznikne až dnem doplacení dobrovolného důchodového pojištění, nikoliv zpětně. Pokud nárok na důchod vzniká díky doplacení dobrovolného důchodového pojištění, je možné důchod přiznat (tj. nárok na důchod vzniká) až dnem připsání finančních prostředků na účet OSSZ.

Historie minimální výše dobrovolného důchodového pojištění

UPOZORNĚNÍ: V případě zpětného doplácení pojištění se minimální částka vztahuje k roku, ve kterém se pojistné doplácí, nikoliv k roku, který je doplácen.

Př.: V roce 2020 bude zpětně doplácena evidence na úřadu práce v roce 2010. Minimální měsíční výše dobrovolného důchodového pojištění bude činit 2.439 Kč (platná pro rok 2020).

RokMinimální pojistnéVyměřovací základ
19961 300 Kč5 000 Kč
19971 456 Kč5 600 Kč
19981 534 Kč5 900 Kč
19991 586 Kč6 100 Kč
20001 638 Kč6 300 Kč
20011 716 Kč6 600 Kč
20021 846 Kč7 100 Kč
20031 824 Kč7 400 Kč
20042 100 Kč7 500 Kč
20052 352 Kč8 400 Kč
20062 548 Kč9 100 Kč
20072 688 Kč9 600 Kč
20082 800 Kč10 000 Kč
20091 649 Kč5 889 Kč
20101 660 Kč5 928 Kč
20111 732 Kč6 185 Kč
20121 760 Kč6 285 Kč
20131812 Kč / 1942 Kč*6 471 Kč
20141817 Kč / 1946 Kč*6 486 Kč
20151863 Kč / 1996 Kč*6 653 Kč
20161 891 Kč6 752 Kč
20171 977 Kč7 058 Kč
20182 099 Kč7 495 Kč
20192 289 Kč8 175 Kč
20202 439 Kč8 709 Kč
* druhý pilíř

7
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
milda

mam 3.stupen invalidity a 40rokov a nemam nic odpracovane a je obrovsky problem ma zamestnat je mozne zaplatit si spatne 5rokov?

Zdeňka

Je možné důchodové pojištění na rok dopředu předplatit, a jít o rok dříve do důchodu, který by se v tomto případě nekrátil, protože by bylo zaplaceno pojistné? Nikde jsem ještě nenarazila ani na tuto otázku, ani odpověď.

Václav Černý

Dobrý den, byla mně přiznána invalidita 1. stupně, ale jelikož mně chybí roky (rozhodné období), nebyl mně přiznán invalidní důchod. Jsem veden na ÚP bez nároku na podporu. Chtěl jsem si chybějící roky roky (rozhodné období) doplatit jako samoplátce, ale bylo mně řečeno na ČSSZ, že to nelze ani dopředu, ani dozadu. Je nějaká možnost doplacení chybějícího rozhodného období, tak aby mně vznikl nárok na ID. Děkuji za odpověď.

Zdeněk

7.8.2018 mám termín odchodu do starobního důchodu a jsem OSVČ.
Je možno si nějakým způsobem doplatit pojištění za celý rok 2018 tak, aby bylo možno počítat k důchodu celý další rok. Je to možné a s kým to mám řešit a kdy?
Děkuji, Zdeněk

alena

Dobry den mam.inv.duchod druheho stupne jiz 10let nikde nepracuji musim si platit soc.pojisteni nebo ne a musim byt vedena na U.P. nebo si muzu soc.pojisteni platit sama poradte prosim dekuji moc Ruzickova nar. 17.04.1959.