Nárok na starobní důchod – kolik let pojištění potřebujeme?

Pro nárok na důchod nestačí jen důchodový věk

Dosažením důchodového věku automaticky nevzniká nárok na výplatu starobního důchodu. Mimo dosažení důchodového věku vyžaduje zákon o důchodovém pojištění (zák. č. 155/1995 Sb.) získání potřebné doby pojištění. Ta je uvedena v § 29 tohoto zákona.

Rok dosažení důchodového věkuKolik let je třeba získat pro vznik nároku na starobní důchod?
do konce roku 200925 let
201026 let
201127 let
201228 let
201329 let
201430 let
201531 let
201632 let
201733 let
201834 let
od roku 201935 let

 

 

§ 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk”) před rokem 2010,
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

Podle výše uvedeného ustanovení odchází do starobního důchodu naprostá většina občanů. Pro stanovení potřebného počtu let pojištění je rozhodující rok dosažení důchodového věku, nikoliv datum odchodu do důchodu.

Př. 1: Muž narozený 1. 1. 1952 dosáhne důchodového věku dne 1. 11. 2014. Pro vznik nároku na starobní důchod je pro rok 2014 stanoveno, že musí splnit podmínku získání minimálně 30 let pojištění. Pokud by se rozhodl odejít do předčasného důchodu např. v roce 2012, stále musí získat 30 let pojištění, protože pro splnění podmínky získání potřebné doby pojištěn není rozhodující datum odchodu do důchodu, ale datum dosažení důchodového věku a ten v tomto případě spadá do roku 2014.

Př. 2: Výše uvedený muž získal ke dni 1. 11. 2014 pouze 28 let pojištění. Nyní je zaměstnaný a pracuje další dva roky. K 1. 11. 2016 tedy získal 30 let doby pojištění. Tato doba pojištění mu stačí pro vznik nároku na starobní důchod, neboť opět nerozhoduje datum odchodu do důchodu (v roce 2016), ale datum dosažení důchodového věku (v roce 2014, tj. stačí získat 30 let doby pojištění).


Jakým způsobem se různé doby pojištění hodnotí pro nárok na starobní důchod?


Nárok na starobní důchod v dalších případech

§ 29 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění

Rok dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narozeníKolik let je třeba získat pro vznik nároku na poměrný starobní důchod?
do konce roku 2009 při dosažení 65 let věku15 let
201016 let
201117 let
201218 let
201319 let
od roku 201420 let

Pokud žadatel o důchod nesplní výše uvedenou podmínku, může mu pro vznik nároku na starobní důchod stačit i kratší doba pojištění – mezi 15 až 20 lety – důchodový věk je však vyšší, než v případě výše uvedených podmínek. Tento druh důchodu se nazývá “poměrný starobní důchod”. Vše určuje § 29 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění:

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

Důchodový věk stanovený tímto ustanovením je stejný pro muže i ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí). Datum dosažení důchodového věku dle tohoto ustanovení se určí tak, že se zjistí “klasický” důchodový věk muže stejného data narození (týká se i žen) a k tomuto datu se přičte 5 let. Pokud žadatel o důchod získá potřebnou dobu pojištění (mezi 15 a 20 lety), bude mu přiznán tzv. “poměrný starobní důchod”. Stejně jako u odstavce 1 je pro stanovení potřebné doby pojištění důležitý rok, ve kterém občan dosáhl věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození.

Př. 3: Žena narozená 1. 1. 1947, která vychovala dvě děti, dosáhla důchodového věku 1. 5. 2004. K tomuto datu získala pouze 20 let doby pojištění a nárok na starobní důchod jí k tomuto datu nevznikl (musela by získat 25 let pojištění). Muž stejného data narození (1. 1. 1947) dosáhne důchodového věku v 62 letech, tj. k 1. 1. 2009. V § 29 odst. 2 je uvedeno, že je třeba dosáhnout věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození. Věk o 5 let vyšší v tomto případě činí 67 let (62 + 5) – důchodového věku tedy tato žena dosáhne 1. 1. 2014, tj. ve svých 67 letech, kdy bude potřebovat 20 let doby pojištění (tuto podmínku splňuje). Důchod jí tedy bude přiznán místo 1. 5. 2004 až 1. 1. 2014.

Př. 4: Muž narozený 1. 12. 1946 dosáhl důchodového věku stanoveného podle § 29 odst. 1 ke dni 1. 10. 2008, v 61 letech a 10 měsících. K tomuto datu získal 23 let doby pojištění a nesplnil tak podmínku uvedenou v odstavci 1 (získat 25 let pojištění). Věku o 5 let vyššího tento muž dosáhne 1. 10. 2013, tj. v 66 letech a 10 měsících. V případě dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození v roce 2013 postačuje, aby získal 19 let pojištění. Tuto podmínku splňuje a k 1. 10. 2013 (v 66 letech a 10 měsících) mu může být přiznán “poměrný starobní důchod”.

§ 29 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění

Jestliže pojištěnec nesplní podmínky pro získání nároku na důchod podle odst. 1 (tj. 25 až 35 let pojištění), může mu být starobní důchod přiznán, pokud dosáhne důchodového věku po roce 2014 a získá “čistě odpracovaných” 30 let. Do těchto 30 let se nepočítají náhradní doby pojištění, jako je studium, vojna, péče o dítě do 4 let věku, úřad práce atd. V případě splnění této podmínky je důchodový věk stejný jako v případě řádného starobního důchodu (§ 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění).

Podobná podmínka je uvedena i v bodě b) tohoto odstavce. Zde je však stanoveno, že jestliže nebyla splněna podmínka uvedená v odstavci 2 (tj. 15 až 20 let pojištění), stačí získat “čistě odpracovaných” 15 let. Přestože tento bod platí až od 1. 1. 2015, je možné jej splnit zpětně i před toto datum. V tomto případě je možné důchod přiznat od dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk může stejného data narození (vysvětleno výše).


Jak se pro důchod hodnotí evidence na úřadu práce?


(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v
a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,
b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.

Splnění podmínek uvedených v § 29 odst. 3 se v praxi příliš nevyskytuje, neboť pokud někdo nezíská potřebnou dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (studium, vojna, péče o dítě do 4 let věku apod.), je velmi nepravděpodobně, že by splnil (sice sníženou) podmínku uvedenou v tomto ustanovení bez zhodnocení těchto dob.

Př. 5: Muž narozený 12. 11. 1955 získal 34 let doby pojištění. Ke dni dosažení důchodového věku (12. 3. 2019 – 63 let a 4 měsíce) tedy nesplnil podmínku odst. 1 (získat 35 let doby pojištění). Pojištěnec však 31 z těchto 34 let získal zaměstnáním (tedy bez náhradních dob pojištění). Starobní důchod mu tedy ke 12. 3. 2019 (dosažení důchodového věku) může být přiznán, protože splnil podmínku uvedenou v § 29 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění (získal 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1).

Př. 6: Muž narozený 20. 5. 1950 dosáhl důchodového věku 20. 11. 2012, tj. v 62 letech a 6 měsících. Získal však pouze 19 let doby pojištění a nesplnil podmínku odst. 1 (v tomto případě 28 let doby pojištění). Věku o pět let vyššího dosáhl k datu 20. 11. 2017, kdy potřebuje získat 20 let doby pojištění (odst. 2). Tuto podmínku také nesplnil, ale vzhledem k tomu, že získal 16 let (z celkových 19) zaměstnáním, splnil podmínku uvedenou v § 29 odst. 3 (15 let bez náhradních dob) a k 20. 11. 2017 mu starobní důchod může být přiznán.

§ 29 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění

Pojištěnci, který nesplnil žádnou z výše uvedených možností pro přiznání starobního důchodu, může být starobní důchod přiznán, pokud se po 65. roce věku stane invalidním a současně splní podmínku získání potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod., tj. mít pojištěných alespoň 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity, příp. mít pojištěných alespoň 10 let z posledních 20 let před vznikem invalidity.

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).

Stejně jako v případě výše uvedeného odstavce 3 je tato možnost velmi málo využívaná, neboť kdo nezíská potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod, málokdy splní podmínku získání potřebné doby pojištění pro invalidní důchod.

Jestliže není splněná některé z výše uvedených podmínek, starobní důchod nemůže být přiznán.

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *