Námitka (odvolání) proti rozhodnutí ČSSZ

Kdy lze podat námitky?

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí účastníku řízení (převzetí rozhodnutí). V případě, že jsou námitky podány po této lhůtě, není k nim přihlíženo – rozhodnutí o důchodu je vždy zasíláno doporučeně do vlastních rukou adresáta. Česká správa sociálního zabezpečení má tedy přesnou informaci, kdy bylo rozhodnutí přijato. Proti rozhodnutí ČSSZ se nepodává odvolání, ale námitky – v souladu s ust. § 88 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního pojištění. Pokud svou „námitku“ nazvete „odvolání“, případně jakkoliv jinak, nemusíte se obávat, že by ji ČSSZ nepřijala – ČSSZ se vždy řídí skutečným obsahem daného podání a pokud z jeho obsahu bude vyplývat, že se jedná o námitku (i když nazvanou odvolání), ČSSZ podle toho bude postupovat.

V případě, že nesouhlasíte s posouzením svého zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení, není možné podat námitku proti „posudku o invaliditě“, který jste obdrželi při jednání na lékařské posudkové službě, ale je třeba vyčkat na rozhodnutí ČSSZ. Teprve proti tomuto rozhodnutí ČSSZ, které obdržíte poštou výše uvedeným způsobem, je možné podat námitku. O možnosti podat nebo nepodat námitku je žadatel vždy poučen – na posudku o invaliditě je uvedena informace, proti němu není možné podat námitku, naopak na rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění je v závěru uvedeno poučení o možnosti uplatnit opravný prostředek (námitku).

Kde se odvolat? Kde podat námitky?

Námitky (odvolání) se obecně podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u ČSSZ. Zákon však umožňuje námitky podat také u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V případě uplatnění námitek tedy není rozhodující místní příslušnost žadatele. OSSZ námitky (odvolání) postoupí k dalšímu řízení České správě sociálního zabezpečení.

Jaké má mít námitka náležitosti?

Námitka musí obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje – na rozhodnutí je vždy uvedeno číslo jednací, vždy se jedná o rodné číslo, vztahující se k danému případu (v naprosté většině případu rodné číslo žadatele o důchod). Dále by v námitce mělo být uvedeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo – v námitce by nemělo být pouze uvedeno, že s rozhodnutím nesouhlasíte, ale měli byste jasně zdůvodnit, proč s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte. Není-li v námitce uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Z podání musí být také zřejmé, kdo námitku podává, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Námitka dále musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno (tj. Česká správa sociálního zebezpečení) a podpis osoby, která námitku podává. K podání námitky lze využít tiskopis ČSSZ – toto ale není podmínkou a námitku můžete napsat volnou formou.

Jaká je lhůta na vyřízení námitky?

Česká správa sociálního zabezpečení má na rozhodnutí o námitkách 30 dní. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se lhůta na vyřízení námitky o 60 dnů. Při rozhodování o námitce, ve které je napadáno posouzení zdravotního stavu (u invalidních důchodů) je tedy lhůta na vyřízení námitky 90 dní. Jde-li o zvlášť složitý případ, je možné lhůtu na vyřízení námitek prodloužit o dalších 30 dní.

Námitky nemají odkladný účinek

Námitky nemají odkladný účinek, s výjimkou námitek podaných proti rozhodnutím, kterým bylo důchodci nařízeno vrátit ČSSZ přeplatek na důchodu. Jestliže vám tedy byl rozhodnutím ČSSZ odebrán nebo snížen invalidní důchod, podáním námitky zastavení nebo snížení důchodu neoddálíte. V případě, že by vaše námitka byla úspěšná, bude vám důchod zpětně doplacen.

Otázky a odpovědi k námitkám z naší důchodové poradny naleznete zde.

Loading...

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *