Jak dlouho se vyplácí vdovský důchod? Kdy má vdova nárok na obnovu?

Vdovský důchod – nárok na obnovení

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Nárok na vdovský důchod po uplynutí doby jednoho roku od smrti manžela má vdova v případě, že trvá některá z níže uvedených podmínek nebo je některá z níže uvedených podmínek splněna do zákonem stanoveného termínu.

Ke změnám v nároku na obnovu vdovského důchodu došlo od 1. 1. 1996, od 1. 1. 2010 a 1. 1. 2012. Pro určení, které pravidlo je pro vás platné, je rozhodující předchozí datum přiznání vdovského důchodu (v naprosté většině případů úmrtí manžela). V případě, že byl vdovský důchod již jednou obnovován, platí pro další možnou obnovu podmínky platné v době předchozího obnovení.

Př. 1: Muž zemřel v roce 2009. Vdovský důchod byl vyplácen jeden rok. Pro obnovu vdovského důchodu budou platit podmínky platné do 31. 12. 2009 (popsány níže).

Př. 2: Muž zemřel v roce 2009. Vdovský důchod byl vyplácen jeden rok. V roce 2011 začal sirotek po zemřelém znovu studovat a vdově tak vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, který pobírala do roku 2013. Pro případné další opětovné přiznání vdovského důchodu již pro vdovu nebudou platit podmínky platné do 31. 12. 2009, ale ty platné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011, neboť v této době byl vdovský důchod naposledy opětovně přiznán.

Vdovský důchod – nárok na obnovení při úmrtí manžela do 31. 12. 1995

Nárok na vdovský důchod trval i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, pokud vdova v té době splňovala některou z podmínek uvedených v bodech a) až f):

a) je invalidní,
b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě*,
c) vychovala aspoň tři děti*,
d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti*,
e) dosáhla věku 50 let, nebo
f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu …

* Dítětem uvedeným pod písmeny b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Nárok na obnovení vdovského důchodu před 1. 1. 1996 vznikl znovu, jestliže

  1. byla splněna některá z podmínek uvedených u písm. a), c) až e) do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod nebo do pěti roků, šlo-li o nárok na vdovský důchod po manželovi, který zemřel na následky pracovního úrazu při zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo
  2. vdova znovu začala pečovat aspoň o jedno nezaopatřené dítě.

V případě, že výše uvedené podmínky uvedené v bodech a), c) až e) nebyly splněny během pobírání vdovského důchodu, řídí se obnova vdovského důchodu podmínkami platnými od 1. 1. 1996 (popsány dále).


Vdovský důchod – nárok na obnovení při úmrtí manžela od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže v této době splňuje některou z podmínek uvedených v bodech a) až e). Nárok na vdovský důchod poté vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě*,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)*,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

* Dítětem podle výše uvedených písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Př. 3: Žena narozená 1. 2. 1957 ovdověla 1. 1. 2009. Vdovský důchod pobírala až do srpna 2011, protože v té době pečovala o nezaopatřené dítě (studujícího syna, který po otci pobíral sirotčí důchod). Nárok opětovné přiznání vdovského důchodu jí vznikne 1. 2. 2012, kdy dosáhne věku 55 let, neboť mezi odejmutím vdovského důchodu (v srpnu 2011) a splněním některé z výše uvedených podmínek (dosažení 55 let v únoru 2012) neuplynulo více než pět let.

Př. 4: Žena narozená 1. 2. 1957 ovdověla 1. 5. 2003. Vdovský důchod pobírala po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, neboť v té doba nesplňovala žádnou z výše zákonem vyžadovaných podmínek (např. nepečovala o nezaopatřené dítě). Vzhledem k tomu, že žádnou z výše uvedených podmínek nesplnila ani do pěti let od odejmutí vdovského důchodu (důchod byl odejmut k 30. 4. 2004), nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí nevznikne. Věkovou podmínku žena nesplnila, neboť 55 let ji bylo až 1. 2. 2012 – od odejmutí uplynulo více než pět let.

Př. 5: Žena narozená 1. 5. 1953 ovdověla 15. 8. 2007. Vzhledem k tomu, že během jednoho roku od úmrtí manžela dosáhla věku 55 let, vdovský důchod jí od úmrtí manžela bude přiznán trvale.


Vdovský důchod – nárok na obnovení při úmrtí manžela od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže v této době splňuje některou z podmínek uvedených v bodech a) až e). Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě*,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)*,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

* Dítětem podle výše uvedených písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Př. 6: Ženě narozené 1. 2. 1957, která vychovala dvě děti, zemřel manžel 15. 5. 2010.  Vdovský důchod pobírala jeden rok od úmrtí manžela. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí vznikne, pokud některou z výše uvedených podmínek splní do pěti let od odejmutí vdovského důchodu (v tomto případě tedy do 6 let od úmrtí). Věkovou podmínku tato žena nesplní, neboť svého důchodového věku dosáhne až 1. 10. 2017, tedy za více než pět let od odejmutí vdovského důchodu. Muž narozený ve stejný den, tj. 1. 2. 1957 dosáhne svého důchodového věku 1. 10. 2020, věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhne 1. 10. 2016. Nižší z těchto dat (1. 10. 2016) nastane za více než pět let od předchozího odejmutí vdovského důchodu a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z tohoto důvodu nevznikne.

Př. 7: Ženě z příkladu 6 (tj. narozená 1. 2. 1957, dvě vychované děti) zemřel manžel 20. 10. 2011. Opět platí, že nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí vznikne, pokud některou z výše uvedených podmínek splní do pěti let od odejmutí vdovského důchodu. Věkovou podmínku tentokrát vdova splní, protože datum 1. 10. 2016 (datum dosažení důchodového věku nemusíme uvažovat, neboť je vyšší) nastanete do pěti let od odejmutí vdovského důchodu. Pokud nesplní jinou z výše uvedených podmínek dříve, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí vznikne 1. 10. 2016.


Vdovský důchod – nárok na obnovení při úmrtí manžela po 31. 12. 2011

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže v této době splňuje některou z podmínek uvedených v bodech a) až e). Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě*,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)*,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

* Dítětem podle výše uvedených písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Př. 8: Ženě narozené 1. 2. 1957, která vychovala dvě děti, zemřel manžel 1. 1. 2012. Vdovský důchod pobírala jeden rok od úmrtí manžela. Vzhledem k datu úmrtí (od 1. 1. 2012 platí ještě přísnější podmínky) je třeba některou ze zákonem stanovených podmínek splnit do dvou let (namísto do pěti let) od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Věkovou podmínku tato žena nesplní, neboť svého důchodového věku dosáhne až 1. 10. 2017, tedy za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu a muž narozený ve stejný den, tj. 1. 2. 1957 dosáhne svého důchodového věku 1. 10. 2020, věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhne 1. 10. 2016. Nižší z těchto dat, tj. 1. 10. 2016, nastane za více než dva roky od předchozího odejmutí vdovského důchodu a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z tohoto důvodu nevznikne.

Př. 9: Žena narozená 1. 2. 1957, která vychovala tři děti, ovdověla 1. 9. 2013. Vdovský důchod pobírala po dobu jednoho roku od smrti manžela. Aby jí vznik nárok na obnovu vdovského důchodu, musí některou z výše uvedených podmínek splnit do dvou let od předchozího odejmutí vdovského důchodu (vzhledem k tomu, že byl vdovský důchod přiznán na jeden rok, je třeba některou z podmínek splnit do tří let od úmrtí). Věkovou podmínku tato žena splní, neboť věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození sice dosáhne až 1. 10. 2016 (vysvětleno v příkladu 6), což je za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu, ale svého důchodového věku dosáhne 1. 6. 2016, tj. do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod a k tomuto datu vdově vznikne nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, který již bude přiznán trvale.

Př. 10: Ženě z příkladu 9 zemřel manžel 1. 7. 2015. Vzhledem k tomu, že během jednoho roku od úmrtí manžela dosáhla svého důchodového věku (1. 6. 2016), bude mít již vdovský důchod přiznán trvale.

Co je to věk o čtyři roky nižší, než je důchodový věk muže stejného data narození?

Od 1. 1. 2010 je v zákoně o důchodovém pojištění jako jedna z možností pro obnovu vdovského důchodu nebo pro trvání nároku na něj uvedena formulace „dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší“, zkráceněvěk o čtyři roky nižší, než je důchodový věk muže stejného data narození“. Datum dosažení tohoto data se počítá tak, že se vezme datum narození vdovy, zjistí se, kdy by dosáhl důchodového věku muž narozený v tento den (jako vdova) a od tohoto data se odečtou čtyři roky. Toto datum tedy neovlivňuje datum narození zemřelého manžela (muže) vdovy, ale pouze datum narození vdovy.

Doklady potřebné k žádosti o opětovné přiznání vdovského důchodu:

  • občanský průkaz,
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel),
  • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, chce-li vdova pobírat důchod na svůj bankovní účet,
  • v některých případech je třeba doložit také rodné listy dětí (pokud je důchodový věk vdovy rozhodující pro stanovení data opětovného přiznání vdovského důchodu a rodné listy dětí nebyly předloženy již u předešlé žádosti o vdovský důchod).

Úmrtní i oddací list musely již být doloženy v předchozí žádosti o vdovský důchod a není třeba je znovu dokládat.

Stejně jako nárok na vdovský důchod zanikne vdově, která se znovu vdá, vdově, která se nově vdá, nemůže vzniknout nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu. Vše výše uvedené tedy platí za podmínky, že se vdova znovu nevdá.

Desítky příkladů k obnově vdovského důchodu naleznete v důchodové poradně.


4.3 9 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
19 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Katerina
2 roky od zveřejnění

.1.Dobrý den. 9.1.2022 uplyne rok od smrti mého manžela. Je mi 54 let. Mám nárok na obnoveni duchodu po manželovi?

jiřina zounová
2 roky od zveřejnění

DOBRÝ DEN MANŽEL MĚ UMŘEL TED V DUBNU A JA JSEM TAKÉ V DŮCHODU A CHCI SE MĚ V DUBNU VYPRŠÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK JESTLI MŮŽU ZAŽÁDAT ZNOVU VYCHOVALI JSEM TŘÍ DĚTI

Jana
3 roky od zveřejnění

Dobrý den,moje datum narození je 20.11.1963 a manžel zemřel 11.4.2010. Měli jsme spolu 3 děti. Mám ještě nárok na obnovu vdovského důchodu? Jsem inv. důchodkyně 2.stupně a do práce chodím.Děkuji.

Ludmila Korcová
4 roky od zveřejnění

Dobrý den,mám invalidní důchod druhého stupně.Nejsem schopná žadné práce.Chtěla jsem se zeptat jestli nemám nárok na obnovení důchodů po manzelovi,který zemřel 2.11.1997 na pracovní úraz.

IVETA SALATOVA
4 roky od zveřejnění

dobry den mam 50 let manzel umrel v lednu 2020 pobiral vysluhu let od vezenske sluzby jinak byl v evidenci uradu prace mame 4 deti 1 dite jeste studuje ma 18let kdo my bude vyplacet vdovsky a sirotci a jak dlouho a v jake vysi ja jsem OSVČ.DEKUJI

Jana
5 roky od zveřejnění

Proč by vdovy a vdovci měli pobírat kromě svého důchodu ještě důchod vdovský? Chápu, když pečují o děti, ale pokud jsou děti zaopatřené není důvod, je to diskriminační vůči těm, co se celý život živili sami, neměli žádné úlevy z daní a to včetně matek samoživitelek!

miluse
5 roky od zveřejnění

DOBRY PODVECER A CHCI SE OPTAT,ZDA SE DUCHOD VYPLACI TEN MESIC CO JE,NEBO TAKY ZPETNE,JAKO VYPLATA.MANZEL ME ZEMREL 9.12.2017 A KDYMOHU POZADAT O OBNOVENI VDOVSKEHO DUCHODU.DO STAROBNIHO MAM JIT 25,5,2021.DEKUJI ZA INFO.M.B,

Iva rozsivalova
6 roky od zveřejnění

Dobrý den, chci se prosím zeptat, narodila jsem se 28.9.1961 , manžel zemřel 12.5 2011 Vychovala jsem 2 děti. Budu mít ještě náírok na obnovu vdovského důchodu.Děkuji

Kolářová Bohumila
6 roky od zveřejnění

Dobrý den,chci se prosím zeptat: narodila jsem se 26.7.1965,manžel zemřel 3.8.2009,vdovský a sirotčí důchod jsem brala do roku 2016. Mám nárok na obnovení důchodu? Děkuji za odpověď

Šárka
7 roky od zveřejnění

Dobrý den.Jsem z toho zmatena.Poraťe prosím.Narodila jsem se 15.01 1961. Manžel zemřel 28.2 2012.
Mozkovou příhodu jsem měla v 2014.Jsem I.D.2 stupně. Mám nárok na obnoveni důchodu po manželovi.Děkuji

EVA RŮŽIČKOVÁ
7 roky od zveřejnění

narodila jsem se v roce 1958 a manžel 1954 zemřel 25.05.1995 vychovali jsme dve deti kdy si mohu zažadat o obnovení vdovskeho důchodu dříve nebo až s mým starobním důchodem uvažuji o rok do předčasneho duchodu eva

Jana Leksova
7 roky od zveřejnění

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy si mohu zažádat o obnovu vdovskeho důchodu. Já jsem narozena 22.1.1961 a vychovala jsem 1 dítě. Manžel zemřel 19.11.2011 a byl plně invalidní. Vdovský důchod jsem probírala 1 rok částka byla 7100 Kč na kolik bych měla nárok pobirat až budu moci si zažádat. Děkuji za odpověď Leksova

Černá M.
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jana Leksova

Dobrý den, nevím zda to sem patří, sestře zemřel manžel v roce 1996 manžel a to jí bylo přibližně 42l teď už je sestra v důchodovém věku…( Mám dotaz) tvrdí že by mohla zažádat po manželovi o důchod spetne.Prosim o vysvětlení.Dekuji Černá M

Lenka Helisova
7 roky od zveřejnění

Dobry den mam narok na obnoveni vdovskehho duch.odu me narozeni je 9.6.1960 manžel zemřel 25.4.2010 pobiral invalidni duchod ,manžel narozen 30,7,1958.žadne ditě ve vychově

Šárka
7 roky od zveřejnění

Dobrý dem.Muž zemřel 28.03 2012.jsem po mozkové příhodě. 2.stupeň invalidity…Narozena 15.01 1961.Práci nejsem schopna vykonávat…mám závratě. Mám šanci?