Změna způsobu výplaty důchodu

Starobní, invalidní i pozůstalostí (vdovský, vdovecký, sirotčí) důchody je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Jak postupovat v případě požadavku na změnu způsobu výplaty důchodu?

Důchod pobírán v hotovosti, nově má být zasílán na účet

Důchod je možné zasílat na bankovní účet příjemce důchodu (samotný důchodce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu) nebo na účet manželky (manžela) důchodce. Aby bylo možné zařídit výplatu důchodu na bankovní účet, je nutné České správě sociálního zabezpečení doložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Údaje uvedené na první straně žádosti je třeba nechat potvrdit bankou, u níž je veden účet, na který má být důchod zasílán. Na zadní straně tiskopisu je vyžadován podpis příjemce důchodu, případně i manžela (manželky) důchodce, má-li být důchod zasílán na jeho účet.

Důchod pobírán na účet, nově má být zasílán na jiný účet

Je třeba postupovat podle pokynů v odstavci výše, tj. doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

Důchod pobírán na účet, nově má být zasílán v hotovosti

Má-li být výplata důchodu prováděna v hotovosti poštou namísto bezhotovostní platby na bankovní účet, je možné ČSSZ tuto skutečnost oznámit neformálním vlastnoručně podepsaným dopisem, ve kterém musí být mimo požadavku na zasílání důchodu v hotovosti poštou, uvedeno rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen (v drtivé většině případů rodné číslo důchodce). Je možné také využít tiskopis Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet. V případě, že důchodce nepobírá důchod nepřetržitě alespoň od konce roku 2009, bude za platbu v hotovosti platit každý měsíc poplatek 21 Kč (strháván přímo z důchodu).

Důchod pobírán v hotovosti, nově má být zasílán na jinou adresu

Pokud došlo ke změně trvalé adresy a důchod je zasílán v hotovosti poštou a nově má být zasílán na novou trvalou adresu, je třeba novou adresu nahlásit České poště (nikoliv ČSSZ). Česká pošta zajistí zaslání důchodu na novou adresu a novou adresu nahlásí ČSSZ. Pokud důchodce nezměnil trvalou adresu, ale žádá důchod zasílat na adresu mimo trvalé bydliště, může poštu požádat o tzv. dosílku na tuto adresu.

Kdy bude změna způsobu výplaty důchodu provedena?

Změna způsobu výplaty důchodu bude provedena nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla žádost zaslána ČSSZ. V naprosté většině případů však ke změně způsobu výplaty důchodu dochází již od druhé splátky důchodu po doručení žádosti.

Kam zaslat žádost o změnu?

Žádost může být podána nebo zaslána na vaši okresní správu sociálního zabezpečení nebo přímo na adresu ČSSZ:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

Zákonná úprava
§ 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník anebo zvláštní příjemce. Kdo je zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon.25) Příjemcem důchodu je dále osoba, která oprávněného zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku.

(2) Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice (dále jen „banka“); je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty.

(3) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba uvedená v odstavci 1 větě třetí, poukazuje se důchod oprávněného na základě jejich žádosti na tento účet.

(4) Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu nebo o změnu účtu, na který má být důchod poukazován, je plátce důchodu povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o takovou změnu; to platí obdobně i v případě žádosti o vyplácení důchodu jinému než dosavadnímu příjemci. Je-li důchod vyplácen na účet manžela (manželky) u banky podle odstavce 2 věty druhé, neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávněnému vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávněnému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí manžela (manželky).

(5) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. prosince 2009 nepřetržitě nárok na alespoň 1 důchod. Plátce důchodu je povinen výši nákladů uvedených ve větě první zveřejnit.

(6) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel přede dnem jejich splatnosti, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je tento účet veden. Není-li této jiné osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví.

(7) Je-li důchod vyplácen v hotovosti, je osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného, povinna vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel přede dnem jejich splatnosti.

(8) Žádosti o poukazování důchodu na účet podle odstavce 2 nebo 3 se podávají plátci důchodu na tiskopise předepsaném plátcem důchodu.


5 1 hlasující
Hodnocení článku
3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Šírová Dana
3 roky od zveřejnění

Dobrý den, jsem opatrovnice syna, který pobírá invalidní důchod formou výběru peněz na poště. Chtěla bych tento důchod převést na svůj účet. Prosím jak mám postupovat a jaké doklad, by měly býti zaslány?
Děkuji
Šírová

Anna Baková
4 roky od zveřejnění

Dobrý den
pobírám plný důchod který mi chodí do banky.
teď mi banka oznámila zdražení poplatků proto bych ráda k jiné bance.
Jak mám postupovat, aby mi důchod chodil do nové banky.
Děkuji Baková Anna