Změna způsobu výplaty důchodu, hlášení změny adresy

Starobní, invalidní i pozůstalostí (vdovský, vdovecký, sirotčí) důchody je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Jak postupovat v případě požadavku na změnu způsobu výplaty důchodu?

Důchod pobírán v hotovosti, nově má být zasílán na účet

Důchod je možné zasílat na bankovní účet příjemce důchodu (samotný důchodce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu) nebo na účet manželky (manžela) důchodce. Aby bylo možné zařídit výplatu důchodu na bankovní účet, je nutné České správě sociálního zabezpečení doložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Údaje uvedené na první straně žádosti je třeba v případě výplaty důchodu na účet manžela (manželky) nechat potvrdit bankou, u níž je veden účet, na který má být důchod zasílán. V případě výplaty důchodu na vlastní účet není potvrzení banky od ledna 2024 vyžadováno. Na zadní straně tiskopisů je vyžadován podpis příjemce důchodu, případně i manžela (manželky) důchodce, má-li být důchod zasílán na jeho účet.

Důchod pobírán na účet, nově má být zasílán na jiný účet

Je třeba postupovat podle pokynů v odstavci výše, tj. doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

Důchod pobírán na účet, nově má být zasílán v hotovosti

Má-li být výplata důchodu prováděna v hotovosti poštou namísto bezhotovostní platby na bankovní účet, je možné ČSSZ tuto skutečnost oznámit neformálním vlastnoručně podepsaným dopisem, ve kterém musí být mimo požadavku na zasílání důchodu v hotovosti poštou, uvedeno rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen (v drtivé většině případů rodné číslo důchodce). Je možné také využít tiskopis Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet. V případě, že důchodce nepobírá důchod nepřetržitě alespoň od konce roku 2009, bude za platbu v hotovosti platit každý měsíc poplatek 29 Kč (strháván přímo z důchodu).

Důchod pobírán v hotovosti, nově má být zasílán na jinou adresu

Pokud došlo ke změně trvalé adresy a důchod je zasílán v hotovosti poštou a nově má být zasílán na novou trvalou adresu, je třeba novou adresu nahlásit České poště i ČSSZ. Česká pošta zajistí zaslání důchodu na novou adresu do doby, než ČSSZ změní adresu ve své evidenci. Pokud důchodce nezměnil trvalou adresu, ale žádá důchod zasílat na adresu mimo trvalé bydliště, může poštu požádat o tzv. dosílku na tuto adresu.

Kdy bude změna způsobu výplaty důchodu provedena?

Změna způsobu výplaty důchodu bude provedena nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla žádost zaslána ČSSZ. V naprosté většině případů však ke změně způsobu výplaty důchodu dochází již od druhé splátky důchodu po doručení žádosti.

Hlášení změny adresy

V případě změny bydliště je poživatel důchodu povinen ČSSZ nahlásit tuto změnu. Ta nikdy neproběhne automaticky a je třeba ji nahlásit, ať už se jedná o změnu trvalé nebo pouze doručovací adresy. U důchodů vyplácených v hotovosti je třeba novou adresu nahlásit i České poště. Změnu bydliště je možné ČSSZ oznámit neformálním dopisem, příp. za využití formuláře Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení na ePortálu ČSSZ.

Kam zaslat žádost o změnu?

Žádost může být podána nebo zaslána na vaši okresní správu sociálního zabezpečení nebo přímo na adresu ČSSZ:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

Zákonná úprava
§ 64 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník anebo zvláštní příjemce. Kdo je zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon. Příjemcem důchodu je dále osoba, která oprávněného zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku.

(2) Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice (dále jen „banka“); je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty. Důchod se vyplácí podle věty druhé na účet příjemce důchodu, jen pokud podmínky pro vedení tohoto účtu jsou stanoveny tak, že z něj mohou být plátci důchodu vráceny ty částky důchodu, na které oprávněnému z důvodu jeho úmrtí zanikl nárok; pokud byl důchod poukázán na účet, který nesplňuje tyto podmínky, banka nesmí důchod připsat na účet příjemce důchodu a je povinna důchod neprodleně vrátit na účet, z něhož byla platba důchodu provedena.

(3) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba uvedená v odstavci 1 větě třetí, poukazuje se důchod oprávněného na základě jejich žádosti na tento účet.

(4) Požádá-li příjemce důchodu o změnu způsobu výplaty důchodu nebo o změnu účtu, na který má být důchod poukazován, je plátce důchodu povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o takovou změnu; to platí obdobně i v případě žádosti o vyplácení důchodu jinému než dosavadnímu příjemci. Je-li důchod vyplácen na účet manžela (manželky) u banky podle odstavce 2 věty druhé, neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávněnému vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávněnému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí manžela (manželky).

(5) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. prosince 2009 nepřetržitě nárok na alespoň 1 důchod. Plátce důchodu je povinen výši nákladů uvedených ve větě první zveřejnit.

(6) Je-li důchod vyplácen podle odstavce 2 na účet u banky a na tento účet byly poukázány splátky důchodu, na které z důvodu úmrtí oprávněného zanikl nárok, je banka povinna tyto splátky důchodu vrátit plátci důchodu na jeho výzvu. Banka přitom nesmí tyto splátky důchodu použít k úhradě svých pohledávek vůči majiteli účtu. Pokud byly tyto splátky důchodu zcela nebo zčásti použity ve prospěch jiných osob, sdělí banka plátci důchodu jí známé údaje směřující k identifikaci těchto třetích osob s uvedením dne platby.

(7) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel před počátkem období, na které byly tyto splátky vyplaceny, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je tento účet veden. Není-li této jiné osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví. Nelze-li vrátit splátky důchodu podle věty první proto, že tato jiná osoba nebo manžel (manželka) zemřeli, považují se splátky důchodu, které tato jiná osoba nebo manžel (manželka) nevrátili, za jejich dluh, který se vypořádá v rámci dědictví po nich.

(8) Je-li důchod vyplácen v hotovosti, je osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného, povinna vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel před počátkem období, na které byly tyto splátky vyplaceny. Nelze-li vrátit splátky důchodu podle věty první proto, že osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného, zemřela, považují se tyto splátky důchodu za její dluh, který se vypořádá v rámci dědictví po ní.

(9) Žádosti o poukazování důchodu na účet podle odstavce 2 nebo 3 se podávají plátci důchodu na tiskopise předepsaném plátcem důchodu.

§ 50 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci důchodu změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině.


3.5 6 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
19 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Filip Zavoral
6 měsíce/ů od zveřejnění

Nevěřím svým očím, tohle je opravdu nesmyslná a nekonečná byrokracie! Proč je proboha nutné POTVRZENÍ banky??? Na papíru! Kdo tohle vymyslel? V 21. století, kdy se vše dělá online, máme datové schránky, online bankovnictví, bankovní identitu … a teď kvůli obyčejné změně účtu musím NA POBOČKU BANKY, kde už jsem nebyl asi 15 let??? Je tohle normální? A co když má někdo mobile-only banku, kde už žádné pobočky nejsou? Nezastydla byrokracie ČSSZ někde v šerém dávnověku?? Nejde tohle vyřídit jednodušším způsobem a hlavně bez nesmyslného cestování po úřadech?

[mimochodem, ta vaše recaptcha už je také historický relikt]

Martina
9 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den zítra má mít dcera důchod a vozí nám ho pošta a nebudeme doma to ho dají na poštu?

Klemsová Zlata
1 rok od zveřejnění

Dobrý večer,banka kam chodil důchod se spojila s jinou, účet zůstal stejný jen kód banky se změnil.Kam nahlásit změnu

Nikol Novotná
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Klemsová Zlata

Na ČSSZ – Křížová 25, 225 08 Praha 5

Hyhlas
1 rok od zveřejnění

Lze změnit datum výplaty důchodu? Ptám se proto, že při valorizaci důchodu a zasílání peněz v pozdějšímu datumu v měsíci je přidáno lidem peněz více, sice nechápu proč, ale četl jsem to. A v případě provedení změny datumu vyplácení důchodu platilo by to, co jsem četl, že bychom měli dodatečně při valorizaci opravdu víc přidáno? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Nikol Novotná
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Hyhlas

Datum výplaty důchodu se odvíjí od data podání žádost o důchod. Zpětně déle než 30 dní od přiznání nelze. Více viz https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zmena-data-priznani-duchodu-nebo-jeho-vyplaty-zadost-vyrizuje-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-S195

Josef Radauscher
1 rok od zveřejnění

Dobrý den. Mám dotaz ohledně maminčina důchodu. Dříve bydlela v Brně a bylo vše v pořádku. Ale nyní asi před třemi roky byt v Brně prodala a bydlí u dcery na Suchým okres Blansko. Důchod jí tam normálně chodí ale když dostanou přidáno údajně jí to přišlo na Brněnskou adresu. Jak postupovat..????

Duraj Petr
1 rok od zveřejnění

Dobrý den.
Maminka si zlomila nohu a již si nemůže chodit pro důchod na poštu.
Při dotazu na poště ohledně doručování důchodu, mi bylo sděleno, že musím kontaktovat vás a tam, že se vše zařídí. Z tohoto důvodu se na vás obrací o návod co je nutné udělat.
Děkuji za informaci.

Nikol Novotná
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Duraj Petr

pošta může mamince vyplatit doma, nebo může vyplatit jejímu manželovi, opatrovníkovi, či na účet maminky.

Holcrova
2 roky od zveřejnění

Dobrý den, skoro 90.maminka má důchod posílaný poštou, protože už hodně špatně chodí chtěla by si nechat posílat důchod na účet vnučky. Jak to máme udělat, aby jsme ji nemuseli někam vozit, protože to opravdu nezvládne. Děkuji

ViR
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  Holcrova

Dobrý den, důchod je možné posílat pouze na vlastní účet důchodce nebo jeho manžela, případně tzv. zvláštního příjemce. Toho ustanoví příslušný obecní úřad, není-li důchodce sám schopen s důchodem nakládat. Není ovšem až takový problém založit mamince účet u banky, která umožňuje zrídit tzv. disponenta, tedy osobu oprávněnou s účtem v majitelem stanoveném rozsahu disponovat. A na tento účet pak u ČSSZ zřídit výplatu důchodu. Jen poznamenávám, že zatímco zřízení účtu lze mnohdy zajistit online, ČSSZ důsledně trvá na „papírové“ žádosti a potvrzení od banky, že učet patří konkrétnímu důchodci, která se pošle na ústředí ČSSZ, nebo předá na místně příslušnou OSSZ. Doba na změnu způsobu výplaty je u ČSSZ až 90 dnů!!!, což je v 21. století celé trochu „pumprdentlich“, ale prostě to tak. je.

tom
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  ViR

Resim ted to same s mamkou, ktera je upoutana na luzku a duchod ji nosi postacka. Chtel jsem ji zridit ucet onilne u AirBank (s pomoci plne moci na mamku), ale bohuzel to takhle u zadne banky nelze udelat, pokud uz tato osoba nema jiny ucet nekde u jine banky (coz mamka nema a nikdy nemela). V tomto pripade je nutne osobu dostat na pobocku banky. V mem pripade nemozne. Nicmene nasel jsem na strankach ceske sporitelny, ze nabizeji sluzbu poslani kuryra do domu, ktery ucet vytvori s nemohouci osobou primo u vas doma. Zda se, ze je to aspon nejake reseni, prestoze bych sporitelnu dobrovolne nevolil.

Šírová Dana
6 roky od zveřejnění

Dobrý den, jsem opatrovnice syna, který pobírá invalidní důchod formou výběru peněz na poště. Chtěla bych tento důchod převést na svůj účet. Prosím jak mám postupovat a jaké doklad, by měly býti zaslány?
Děkuji
Šírová

Anna Baková
6 roky od zveřejnění

Dobrý den
pobírám plný důchod který mi chodí do banky.
teď mi banka oznámila zdražení poplatků proto bych ráda k jiné bance.
Jak mám postupovat, aby mi důchod chodil do nové banky.
Děkuji Baková Anna