Nárok na důchod při úmrtí. Kdy náleží a komu?

Důchod se vyplácí dopředu

Kdo má nárok na důchod na nevyplacený důchod při úmrtí důchodce? Kdo je naopak povinen vrátit neoprávněně vyplacenou splátku důchodu, která už zemřelému nenáležela?

Nárok na důchod při úmrtí

Zásadní informace informace pro další vysvětlení problematiky: DŮCHOD SE VYPLÁCÍ DOPŘEDU! A neplatí, že když dostanete důchod např. 8. března, že je vyplacený na březen. Pokud má důchodce splatnost důchodu osmého dne v měsíci, jde o vyplacený důchod na období od tohoto dne do dne předcházejícímu tomuto datu v následujícím měsíci.

Např.: Důchodce má důchod vyplacený 8. března (splatnost důchodu je osmého). Potom se jedná důchod na období od 8. března do 7. dubna.

Vrací se po úmrtí část důchodu?

Odpověď na otázku, zda se po úmrtí vrací část důchodu, je jednoduchá. Ne, nevrací. Pokud si tedy vezmeme na pomoc předchozí příklad a důchodce, který má splatnost důchodu 8. března a např. 17. března zemřel, žádná část již vyplaceného důchodu se nevrací a to i přesto, že důchod byl vyplacen až do 7. dubna, jak jsme si vysvětlili výše.

V případě, že by tento důchodce zemřel např. 6. března, důchod se splatností 8. března mu už nenáleží. Důležité je datum splatnosti důchodu, nikoliv datum, kdy byl důchod vyplacen, příp. připsán na bankovní účet.

Dokonce pokud by důchodce, který má splatnost důchodu 8. dne v měsíci v tento den zemřel, má nárok (příp. pozůstalí, pokud si důchod nestačil vyzvednout) na tento důchod.

Úmrtí důchodce nahlásí matrika

Podle § 11 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení jsou povinny příslušné úřady pověřené vedením matrik písemně sdělovat České správě sociálního zabezpečení v Praze údaje o úmrtí občanů starších 15 let, a to do dvou týdnů ode dne zápisu do příslušné matriky. Nahlásit úmrtí důchodce tedy ČSSZ nemusíte.

Po úmrtí zůstal nevyplacený důchod, kdo ho získá?

Občas se u důchodů vyplácených v hotovosti poštou stane, že vzhledem např. k nemoci si důchodce před svou smrtí důchod již nestihl vyzvednout. Komu pak bude náležet?

Na tuto situaci myslí zákon o důchodovém pojištění v § 63, kde se uvádí:

(1) Zemřel-li oprávněný po zahájení řízení o přiznání důchodu nebo jeho výplaty anebo řízení o změně výše důchodu, vstupují do řízení a nabývají nárok na částky důchodu, které by náležely oprávněnému za jeho života, postupně manžel (manželka) a vlastní nebo osvojené děti oprávněného.
(2) Byl-li důchod přiznán před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky důchodu, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny v pořadí podle odstavce 1.
(3) Nároky podle odstavců 1 a 2 přecházející na osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 nejsou předmětem dědictví.
(4) Není-li osob uvedených v odstavcích 1 a 2, stávají se nároky na částky důchodu podle odstavců 1 a 2 předmětem dědictví a do řízení o důchod vstupují osoby, které jsou dědici oprávněného.

V případě společné domácnosti u výše uvedených osob se důchod nestává předmětem dědictví. O vyplacení důchodu mohou tyto osoby požádat ČSSZ prostřednictvím OSSZ. Pokud výše uvedených osob není, nevyplácený důchod se stává předmětem dědictví.

Osoba, která zdědí nevyplacený důchod musí požádat ČSSZ o jeho vyplacení. Je sice možné tak učinit samostatně neformální žádostí, je však spíše vhodné se dostavit na příslušnou OSSZ, která s pozůstalým sepíše požadavek určený ČSSZ. K žádosti o vyplacení důchodu po zemřelém je třeba předložit občanský průkaz (pozůstalého) a usnesení notáře, ve kterém je uveden dědic, který důchod získal (na usnesení musí být od notáře vyznačeno nabytí právní moci).

Důchod byl vyplacen po úmrtí důchodce a nenáleží

Vzhledem k technologii výplat důchodů není možné zastavit výplatu důchodu ihned po úmrtí důchodce. ČSSZ se nejprve musí o úmrtí důchodce dozvědět (což běžně trvá i 14 dní) a i poté nelze výplatu důchodu zastavit „ze dne na den“. K přeplatku na důchodu (z pohledu ČSSZ) nejčastěji dochází u důchodů vyplácených bezhotovostně na účet (u důchodů vyplácených poštou si již zemřelý důchod nevyzvedne). Pokud dojde k výplatě důchodu na účet a daná splátka důchodu již nenáležela, ČSSZ nejdříve požádá banku, aby neoprávněně vyplacený důchod vrátila. Pokud by na účtu nebyly dostatečné finanční prostředky, bude ČSSZ postupovat podle § 64 odst. 7 a 8 zákona č. 155/1995 Sb.:

(7) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel před počátkem období, na které byly tyto splátky vyplaceny, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je tento účet veden. Není-li této jiné osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví. Nelze-li vrátit splátky důchodu podle věty první proto, že tato jiná osoba nebo manžel (manželka) zemřeli, považují se splátky důchodu, které tato jiná osoba nebo manžel (manželka) nevrátili, za jejich dluh, který se vypořádá v rámci dědictví po nich.
(8) Je-li důchod vyplácen v hotovosti, je osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného, povinna vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel před počátkem období, na které byly tyto splátky vyplaceny. Nelze-li vrátit splátky důchodu podle věty první proto, že osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného, zemřela, považují se tyto splátky důchodu za její dluh, který se vypořádá v rámci dědictví po ní.

Jde-li o bankovní účet důchodce, bude ČSSZ požadovat vrácení neoprávněně vyplacené částky po disponentovi. ČSSZ nebude zajímat, kdo peníze vybral, příp. na co byly použity. Vrátit neoprávněně vyplacený důchod musí osoba s dispozičním právem bez ohledu na zavinění. Jestliže byl důchod vyplácen na účet manžela (manželky), má neoprávněně vyplacený důchod povinnost vrátit manžel (manželka). Teprve není-li těchto osob, bude neoprávněně vyplacený důchod požadován postupně po manželce/manželovi (pokud byl důchod vyplácen na účet zemřelého) a dále po dětech a rodičích, pokud se zemřelým žili ve společné domácnosti. Opět se nezkoumá zavinění. Až nyní (není-li možné dluh vymoci u výše uvedených osob) se dluh vypořádá v rámci dědictví.


4.3 3 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
12 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jitka Ditterová
4 roky od zveřejnění

Jen by mě zajímalo, jestli je to novelizace. Maminka mi zemřela v roce 2012 a již vyplacený důchod jsem musela vrátit do poslední koruny, což při placení LDN a pohřbu byl pro mě hrozný nápor. Sama jsem pak pro rodinu neměla ani na jídlo

Marek
3 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jitka Ditterová

Pokud byl důchod vyplacený (přesněji splatný) až po smrti důchodce, musí se vrátit, na tom se nic neměnilo.

Eva
4 roky od zveřejnění

Pokud mi vznikne nárok na důchod, ale nezažádám o něj a budu dál pracovat a pak třeba za rok zemřu, bude mít nárok manžel a můj důchd za ten rok? Bude sa pak jednat o dědičství, které se daní?

Katka H
6 roky od zveřejnění

mamka je od 25.8.2017 v hospicu-umírá na rakovinu.její stav po přijetí se rapidně zhoršil.řekli mě ať nahlásím na poště aby byl důchod trvale posílán k nim což je logické-ale né pro jejího manžela ten dělá problémy že má kartu že si ho bude chodit vybírat pak že ho tam dá.mám obavy že ho tam nedá-na poště mě řekli že mohou poslat pouze jednorázově vždy nahlásit každý měsíc.ale né trvale..myslela jsem že hospic si důchod automaticky stáhne sám-to nejde?pokud na příslušném orgánu zažádám o změnu já bude změna trvat 2-3měsíce jak jsem se dočetla-to už mamka ani nebude třeba.jaké mám rychlé možnosti?chci mamce zbytek za pobyt co by chybělo doplácet a on by mě ten její důchod ani třeba nedal.mamka bere důchod 8ho

Rudolf
6 roky od zveřejnění

Kdyz zemre clovek tyden pred duchodem ma narok na cast duchodu nebo nema narok pozustali

Stanislava Davídková
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,mamince zemře manžel 28.3 a důchod pobíral 14 .3 chci se zeptat zda důchod který jí příjde 14.4 zda si ho muže ponechat nebo vrátit Děkuji Davídková

Zdeněk Janoušek
7 roky od zveřejnění

Z důvodu péče jsem žil s maminkou ve společné domácnosti cca 3 roky (byla na vozíku, imobilní, nemohla být sama), nebyl jsem u ní ale hlášen. Kvůli nemoci si nestačila před úmrtím vyzvednout důchod. Mohu jej dostat nebo bude předmětem dědictví?
Děkuji.

Jarko S.Svoboda
7 roky od zveřejnění

Pekny den,valorizujese i priplatky politic.veznu na r.2017 Dekuji.