Důchodová kalkulačka – výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu se provádí ze všech vyměřovacích základů (výdělků) od roku 1986 do roku, který předchází roku přiznání důchodu (tzv. rozhodné období) – např. u starobního důchodu přiznaného k datu v roce 2024 se budou hodnotit výdělky za roky 1986 až 2023. Při výpočtu důchodu se hodnotí hrubá mzda. Výši důchodu dále ovlivňuje počet celých let pojištění, které žadatel o důchod získal po ukončení povinné školní docházky (tj. od nástupu na střední školu, do učení, příp. do zaměstnání, pokud nestudoval) do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. Za dobu pojištění se při výpočtu důchodu považuje doba studia (učení), zaměstnání, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, omezeně také evidence na úřadu práce apod. V jakém rozsahu se jednotlivé doby hodnotí, máme vysvětleno zde. Výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení Praha na základě uplatněné žádosti o důchod.

Pracovníci OSSZ nemají povinnost provádět předběžné výpočty důchodů. Pokud tak činí, je to jejich dobrá vůle nad rámec svých pracovních povinností.

Jak se počítá starobní důchod?

Aby mohl být vůbec důchod spočítán, musí žadateli nejdříve vzniknout nárok na důchod, tj. musí získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout zákonem stanoveného věku. Pokud se během výpočtu zaokrouhluje, je to vždy na celé koruny nahoru.

Výpočet starobního důchodu poté probíhá tak, že pro každý rok v rozhodném období je určen koeficient, kterým se přepočítá vyměřovací základ (výdělek) v daném roce na současnou hodnotu tohoto výdělku. Např. pro výpočet v roce 2024 je pro rok 1986 stanoven koeficient 14,8334. Pokud si žadatel o důchod v roce 1986 vydělal 40.000 Kčs, bude mít tento výdělek po přepočtu hodnotu 593.336 Kč (40000 x 14,8334). Tímto způsobem se přepočítají všechny výdělky v každém roce až do roku 2023 (poslední rok rozhodného období má koeficient 1).

Takto přepočtené výdělky z jednotlivých let se sečtou a získáme tzv. úhrn ročních vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno, kolik jsme si vydělali od r. 1986 v současné hodnotě peněz). Úhrn ročních vyměřovacích základů dále vynásobíme číslem 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci) a výsledek vydělíme celkovým počtem dnů v rozhodném období (do konce roku 2023 je to 13879 dnů) poníženým o tzv. vyloučené doby (např. dny nemoci, částečně evidence na úřadu práce apod.). Tímto výpočtem získáme tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), tj. průměrný měsíční výdělek v současné hodnotě peněz.

OVZ = úhrn ročních výdělků x 30,4167 / (počet dnů v rozhodném období – vyloučené doby)

Např.: Starobní důchod má být přiznán v roce 2024. Úhrn ročních vyměřovacích základů činí 16 809 546 Kč, úhrn všech vyloučených dob činí 400 dní.
OVZ = 16809546 x 30,4167 / (13879 – 400) = 37933
Osobní vyměřovací základ (tj. zjednodušeně průměrný měsíční výdělek) v tomto případě činí 37.933 Kč.

Při výpočtu důchodu nyní potřebujeme zjistit tzv. výpočtový základ, jenž se vypočítá pomocí redukčních hranic z osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu důchodu přiznaného v roce 2024 platí následující redukční hranice:

do částky 19 346 Kč se hodnotí 100 %,
nad částku 19 346 Kč a do částky 175 868 Kč se hodnotí 26 %,
a nad částku 175 868 Kč se nehodnotí nic.

Pokrácením pomocí redukčních hranic jsme získali výpočtový základ.

Např.: Osobní vyměřovací základ činí 37 933 Kč. Z této částky se:
do 19 346 Kč zhodnotí vše, tj. 19 346 Kč,
nad částku 19 346 Kč do 175 868
Kč zhodnotí 26 %, tj. (37933-19346) x 0,26 tj. 4 833 Kč.
Výpočtový základ poté činí 19346 + 4833, tj. 24 179 Kč.

Nyní do výpočtu vstupuje získaná doba pojištění. Za každý celý rok doby pojištění se hodnotí 1,5 % výpočtového základu. Např. pokud žadatel o důchod získal 48 let doby pojištění, bude se mu hodnotit 72 % (48 x 1,5) výpočtového základu. Tímto postupem získáme procentní výměru důchodu.

Např.: Výpočtový základ činí 24 179 Kč. Žadatel získal 48 let pojištění. Za každý rok pojištění získá 1,5 % výpočtového základu, tj. u 48 let 48 x 1,5 %, tj. 72 %. Procentní výměra pak bude činit 72 % výpočtového základu, tj. 24179 x 0,72, tj. 17 409 Kč.

K procentní výměře důchodu se dále připočte 500 Kč za každé vychované dítě (nejčastěji u žen) a základní výměra, která je pro všechny důchody stejná a v roce 2024 činí 4.400 Kč – vývoj výše základní výměry důchodu naleznete na stránce o valorizaci. Výsledkem je vypočítaný důchod.

Např.: K vypočítané procentní výměře 17 409 Kč se připočítá základní výměra 4 400 Kč. Výsledkem je starobní důchod 21 809 Kč.

Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod se počítá naprosto totožně, jako „řádný“ starobní důchod. Do výpočtu pouze vstupuje krácení, které se počítá procenty z výpočtového základu. Základní informace o předčasném důchodu naleznete v tomto článku. Krácení činí 1,5 % za každých i započatých 90 dní (do konce září 2023 to bylo za prvních 360 dní o 0,9 %, za druhých 360 dní o 1,2 % a nad 720 dní o 1,5 % za každých i započatých 90 dní), o které je předčasný starobní důchod přiznán před dosažením důchodového věku.

Např.: Výpočtový základ činí 24 179 Kč. Žadatel získal 46 let pojištění. Předčasný důchod je přiznán 360 dní před dosažením důchodového věku. Za 46 let doby pojištění je žadateli zhodnoceno 69 % výpočtového základu, který je ale ponížen o krácení, které činí 4 x 1,5%, tj. 6 %. Při výpočtu procentní výměry předčasného důchodu se tedy nebude hodnotit 69 % výpočtového základu, ale 69 % – 6 %, tj. 63 % výpočtového základu.
Procentní výměra předčasného důchodu pak bude činit 24179 x 0,63, tj. 15 233 Kč.

Práce „na procenta“

Za každých 90 kalendářních dní po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu, se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 90 dní výdělečné činnosti bez pobírání důchodu tedy důchodci ovlivní důchod stejně jako 365 dní před vznikem nároku. Další informace naleznete v článku o práci nad nárok.

Např.: Výpočtový základ činí 24 179 Kč. Žadatel získal 47 let pojištění a poté pracoval 360 dní „nad nárok“, tj. bez pobírání důchodu. Za 47 let doby pojištění je žadateli zhodnoceno 70,5 % výpočtového základu. Za 360 dní práce nad nárok získá 4 x 1,5 %, tj. 6 % výpočtového základu navíc. Procentní výměra důchodu bude v tomto případě činit 70,5 % + 6 %, tj. 76,5 % výpočtového základu, tj. 18 497 Kč (24179 x 0,765).

Výše uvedené uvádíme pouze pro základní pochopení výpočtu důchodu. Počítat důchod ručně samozřejmě nemusíte – stačí využít webovou kalkulačku níže, příp. kalkulačku v excelu (.xls).

Žadatel pobírá/pobíral invalidní důchod

Osoby, které v minulosti pobíraly nebo stále ještě pobírají invalidní důchod, mají starobní důchod spočítán jednak běžným způsobem popsaným výše a dále pak tzv. STOP OVZ výpočtem (vysvětleno zde). Přiznána je pak výhodnější varianta.

Důchodová kalkulačka

K výpočtu důchodu je možné použít dvě kalkulačky:

 1. zjednodušenou důchodovou kalkulačku – slouží pouze k hrubému výpočtu,
 2. přesnou důchodovou kalkulačku – důchod počítá přesně.

TIP: Pro výpočet získané doby pojištění můžete využít naši kalkulačku.


Zjednodušená důchodová kalkulačka

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Přesná důchodová kalkulačka

Pro výpočet starobního důchodu je třeba znát vyměřovací základy (hrubá mzda) a vyloučené doby od roku 1986. Tyto údaje vám poskytne ČSSZ na informativním osobním listě důchodového pojištění. Dále je třeba vyplnit získanou dobu pojištění, kterou si můžete spočítat zde.

Výpočet pro rok:


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Pro výpočet důchodu v předchozích letech nebo pro možnost výpočtu důchodu v počítači můžete využít kalkulačku ve formátu .xls (Excel):

Důchodový věk a data změny krácení u předčasného důchodu

Na následujících kalkulačkách si můžete spočítat svůj důchodový věk a také data, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu. V kalkulačce důchodového věku stačí vybrat rok narození, pohlaví a u žen počet vychovaných dětí. Druhá kalkulačka vám po zadání data dosažení důchodového věku (a příp. data dosažení 60 let) spočítá přesné termíny, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu.

Důchodový věkKrácení do 9/2023Krácení od 10/2023K výpočtu data dosažení důchodového věku a dat vhodných odchodu do předčasného starobního důchodu můžete využít i kalkulačku důchodového věku ve formátu .xls (Excel).

Poznámky k důchodové kalkulačce:

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Výpočet starobního důchodu pomocí důchodové kalkulačky je pouze orientační. Skutečnou výši důchodu vám spočítá až ČSSZ na základě podané žádosti.

Příklady výpočtu doby pojištění: hodnocení studia, studium a úřad práce, studium na vysoké škole.

Výpočet důchodu na důchodové kalkulačce

K výpočtu důchodu na důchodové kalkulačce je třeba znát některé základní pojmy z oblasti výpočtu důchodu:

 • Vyměřovací základ – jde o hrubý příjem, které jste dosáhli v daném roce (OSVČ vyplňují výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného)
 • Vyloučené doby – jedná se o dobu pobírání nemocenské, dobu pobírání invalidního důchodu 3. stupně, dobu výkonu základní vojenské služby, dobu péče o dítě do 4 let věku nebo péče o osobu závislou, dobu studia, dobu evidence na úřadu práce (v omezeném rozsahu)
 • Doba pojištění se vypočítává ke dni vzniku nároku na důchod. Jednoduše řečeno jde o počet odpracovaných let. Přesněji řečeno, jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu základní vojenské služby započítávají pro výpočet důchodu v rozsahu 80 %
 • Doba studia, která byla získána před 1. 1. 1996 se započítává od ukončení povinné školní docházky do 18 let věku plně (100 %), od 18 let potom na 80 % a to po dobu nejvýše prvních 6 let studia.
 • Roční vyměřovací základ je součet vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem
 • Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr součtu ročních vyměřovacích základů
 • Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ
 • Procentní výměra důchodu se vypočítá z výpočtového základu procentní sazbou odpovídající délce doby pojištění, které může být pokrácená za odchod do předčasného starobního důchodu
 • Základní výměra důchodu je pro všechny důchodce pobírající český „sólo“ důchod stejná. Zvyšuje se v rámci valorizací.

3.9 64 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
30 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Bodisek
1 rok od zveřejnění

Zdravím, zajímalo by mne jak mi to spočítají a kdy budu moci odejít do důchodu když pracují od 16 let . Je mi 55 a nikdy jsem nepotřeboval žádné podpory , úřad práce atd .

Luboš Nečas
2 měsíce/ů od zveřejnění
Reakce na:  Jan Bodisek

Musíte počkat do 65 let na důchod. A bude se zvyšovat důchodový věk.

Novotna Anezka
1 rok od zveřejnění

Dobry den,prepocitava se maximalni vymerovaci zaklad koeficientem prislusneho roku. Priklad v roce 2015 max.prijem 1277328,-Kc,koeficient 1,4849% bude se moci zapocist 1896705,-Kc.
Dekuji za odpoved.

Miloš
1 rok od zveřejnění

Co by jste mi doporučil při výpočtu předčasného důchodu s odloženou výplatou, zda podat žádost do konce roku 2022 při vývoji současné situace. Termín řádného odchodu do starobního důchodu je
30.06. 2024, muž – dat.nar. 30.04. 1960 doba odchodu 64 roků a 2 měsíce. Na správě soc. zabezp. mi sdělily, že neznají výši koeficientů, valorizací a tedy, že nelze přesně říci zda by to bylo výhodnější nebo ne. Spousta mých kolegů v podobné situaci si nechalo předčasný důchod s odloženou výplatou zaregistrovat, jaký vývoj by se mohl dát předpokládat ?

Zd.
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Miloš

To právě asi nikdo neví. Jsem stejný ročník, ale nakonec jsem o předčasný nežádal. Protože podmínkou je, že člověk musí dále pracovat, aby se mu peníze vylepšovaly. Nejsou v tomto případě žádné náhradní doby. A protože se mi může stát, že přijdu o práci a těžko v tomto věku seženu jinou, tak mohu jít na pracák, kde je 11 měsíců s podporou a navíc náhradní doba 80%.

Naposledy upravil/a Zd.
jirka
1 rok od zveřejnění

Minulý měsíc jsem byl na ČSSZ ohledně sepsání žádosti o předčasný důchod. Mladá holčina na přepážce evidentně na zaučení uměla pouze převzít doklady, a to ještě jen po poradě s dozorující kolegyní. Na otázky odpovídat neuměla, předala informativní výpočet z počítače a objednala mě na další termín. Chápu, že se to musí někde naučit, ale proč na mě a na jiných. Jde o naše důchody, tak by tam měla už něco umět. Ještě že jsou „nasedůchody.cz“, zatím suveréně to nejlepší, co jsem k důchodům našel

franta vr.
2 roky od zveřejnění

započítává se taky dva roky základní vojenské služby? do odpracovaných roků?

Luboš Nečas
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  franta vr.

NE

ViR
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  franta vr.

Základní vojenská služba je náhradní dobou pojištění a započítá se bez krácení, tedy 100 % (obdobně jako např. u žen doba péče o dítě do 4 let věku).. Nejde však o dobu „odpracovanou“.

Luboš Nečas
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  ViR

Já jsem předsvědčen, že máte mylnou info. Vojna není práce – jen pokud jste pracovali u PTP, tam je práce součástí. Ale normální vojna je díra v důchodu.

Luboš Nečas
2 měsíce/ů od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Tak jsem se byl zeptat na Ministerstvu Obrany a říkali tam úředníci, že důchod se nevyplácí za vojnu. Maximálně když byl člověk na školení. Je to ověřeno a je to díra v důchodu.

Ivana Smékalová
4 roky od zveřejnění

Mám částečný invalidní důchod 8500 od roku 1998 nárok na starobní důchod 2026 kolik budu přibližněpobiraz starobní důchod děkuji Ivana

jirka
5 roky od zveřejnění

Právě jsem se vrátil z OSSZ , kde mi na pracovnice m.j. odpověděla na dotaz jaká doba se zahrnuje do výpočtu výše procentní části mi řekla, že je to doba od 15 let. Nedalo mi to, a nato jsem zavolal na pražskou linku ČSSZ a opakoval jsem dotaz úřednici. Ta mi pohotově odpověděla, že je to doba od roku 1986. A teď „babo“ raď!!! Jsem z toho nanic, tak jsem si nalil dvojku vína a nemyslel na to, že žiju v české republice.
Hlavně -na zdraví!!

Helena
5 roky od zveřejnění
Reakce na:  jirka

Já jsem taky byla na OSSZ a tam mi potvrdili výpočet,který má p.Mařík na své kalkulačce´-dosažené vzdělání/maturita 1982/do 18 let je doba pro nárok na důchod započtena 100% od 18 let je tato doba pokrácena na 80%.Pro výpočet výše důchodu mě nezajímalo protože se hodnotí výdělky od roku 1986

Jiří Čech
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  jirka

Pro potřeby doby pojištění se počítá doba od ukončení základní školní docházky, typicky obvykle od 1. 9. roku, kdy jste ukončil školní docházku a pokračoval jste na střední nebo do učebního oboru. Pro výši důchodu se započítávají příjmy od roku 1986.

Štec Miroslav
5 roky od zveřejnění

švagrová dlouhodobě marodí má strach že když dostane invalidní duchod že bude mít malý duchod má odpracováno24 let jjako montážní dělnice.Hrubí něsíč í příjem měla23 000tis.

jiří Soukal
6 roky od zveřejnění

Sleduji úvahy o změně výpočtu důchodu, resp o navýšneí základní části důchodu z 2700 o 900 kč. Uvažuji , že v takovém případě se musí peníze někde vzít, neb se nové nenarodí, a bude to nějakou změnou algoritmu výpočtu důchodu, např. změnou redukční hranice nebo snížením u druhé hranice z 26% na 25% . V konečném důsledku to pak bude znamenat snížení „vyšších“ důchodů ve prospěch těch „nižších“, a tak při zvýšení nižších důchodů bude možné vyplácet nižší soc.dávky, např.nižší příspěvek na bydlení…? Jinak zatím hodnotím jako nejlepší web o důchodech.

Jesika
6 roky od zveřejnění

Skvělý článek důchodovou kalkulačku jsem nějaký čas hledala, abych mohla poradit našim, jak to bude s důchodem. :)

jiří
7 roky od zveřejnění

zdravim
v okd mam odpracovano 30 let / ročnik 68 / na činném kontě jak bude vypadat a kdy mužu do duchodu

Václav Švajgl
7 roky od zveřejnění

Na přehledu důchodového konta vydaného ČSSZ je doložena doba pojištění od 1986 do 2017 a odpracovaná doba je 40 roků, avšak u roků 1986 do 1991 chybí částky pro vyměřovací základy. Může ČSSZ stanovit procentní výměr důchodu na základě žádosti o starobní důchod, i když tyto neúplné částky za roky 1986 až 1991 chybí. Pokud ano podle čeho ČSSZ stanoví vyměřovací základ u předmětných chybějících let?

Fialka František
7 roky od zveřejnění

Jsem v invalidním důchodu od roku 2000 a nyní půjdu do starobního,pobírám 6 500 kč,kolik bude můj důchod přibližně

Blanka Andrejsova
7 roky od zveřejnění

Uznali mne invalidním 3 stupeň 80% neschopnosti a neberu ani korunu je mi 62 let chybí mu rok pojištění dá se něco stim dělat když nic nepobíram jak mám něco platit

Jiří Čmelínský
7 roky od zveřejnění

Vzniká mi nárok na důchod 12.6.2017. Je výhodnější požádát až k 1.7.2017 a mít odpracováno 180 dní?
Průměrná mzda 35.000.- Kč Děkuji za odpověď

JANA oDSTRČILÍKOVÁ
7 roky od zveřejnění

mam 52 let. Mam pojistenych asi 30 let. komise mi priznala l. stupen. kolik bu mohl cinit muj ivalidni duchod.

kateřina
7 roky od zveřejnění

Mam pojištěných 5let splňují podmínky je mi 32let a komise mi přiznala 3stupeň v plném rozsahu 70%neschopnosti. Teď čekám na písemné oznámení z prahy kolik cca více výše výplat a zpětně či nikoli