Výpočet starobního důchodu – výpočet odchodu do důchodu

Výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu v roce 2016 se provádí ze všech výdělků od roku 1986 do roku 2015 (tzv. rozhodné období). K výpočtu důchodu se používá hrubá mzda. Výši důchodu dále ovlivňuje celkový počet let pojištění, které žadatel o důchod získal po ukončení povinné školní docházky (tj. od nástupu na střední školu, do učení, příp. do zaměstnání, pokud nestudoval). Za dobu pojištění se při výpočtu důchodu považuje doba studia (učení), zaměstnání, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, omezeně také evidence na úřadu práce apod. V jakém rozsahu se jednotlivé doby hodnotí, máme zveřejněno zde. Výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení Praha na základě žádosti o důchod.

Jak se počítá starobní důchod?

Výpočet starobního důchodu poté probíhá tak, že pro každý rok v rozhodném období je určen koeficient, kterým se přepočítá vyměřovací základ (výdělek) v daném roce na současnou hodnotu tohoto výdělku. Např. v roce 2016 je pro rok 1986 stanoven koeficient 9,1111. Pokud si žadatel o důchod v roce 1986 vydělal 40.000 Kčs, bude mít tento výdělek po přepočtu hodnotu 364.444 Kč (40000 x 9,1111). Tímto způsobem se přepočítají všechny výdělky v každém roce až do roku 2015.

Takto přepočtené výdělky z jednotlivých let se sečtou a získáme tzv. úhrn ročních vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno, kolik jsme si vydělali od r. 1986 v současné hodnotě peněz). Úhrn ročních vyměřovacích základů dále vynásobíme číslem 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci) a výsledek vydělíme celkovým počtem dnů v rozhodném období (do konce roku 2015 je to 10957 dnů) poníženým o tzv. vyloučené doby (např. dny nemoci, evidenci na úřadu práce apod.). Tímto výpočtem získáme tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ).

OVZ = úhrn ročních výdělků * 30,4167 / (10957 – vyloučené doby)

Při výpočtu důchodu nyní potřebujeme zjistit tzv. vyměřovací základ, jenž se vypočítá pomocí redukčních hranic z osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu důchodu v roce 2016 platí následující redukční hranice:

do částky 11.883 Kč se hodnotí 100 %,
od částky 11.883 Kč do 108.024 Kč se hodnotí 26 %,
a nad částku 108.024 Kč se nehodnotí nic.

Pokrácením pomocí redukčních hranic jsme získali vyměřovací základ. Za každý celý rok doby pojištění se hodnotí 1,5 % výpočtového základu. Např. pokud žadatel o důchod získal 45 let doby pojištění, bude se mu hodnotit 67,5 % (45 x 1,5) výpočtového základu. Tímto postupem získáme procentní výměru důchodu. K procentní výměře důchodu se dále připočte základní výměra, která je pro všechny důchody stejná a v roce 2016 činí 2.440 Kč – vývoj výše základní výměry důchodu naleznete na stránce o valorizaci. Výsledkem je vypočítaný důchod.

Práce „na procenta“

Za každých 90 kalendářních dní po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu, se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 90 dní výdělečné činnosti bez pobírání důchodu tedy důchodci ovlivní důchod stejně jako 365 dní před vznikem nároku. Další informace naleznete v článku o práci nad nárok.

Žadatel pobírá/pobíral invalidní důchod

Osoby, které v minulosti pobíraly nebo stále ještě pobírají invalidní důchod, mají starobní důchod spočítán jednak běžným způsobem popsaným výše a dále pak tzv. STOP OVZ výpočtem (vysvětleno zde). Přiznána je pak výhodnější varianta.

Důchodová kalkulačka

K výpočtu důchodu je možné použít dvě kalkulačky:

 1. zjednodušenou kalkulačku – slouží pouze hrubému výpočtu,
 2. přesnou kalkulačku – důchod počítá přesně.

TIP: Pro výpočet získané doby pojištění můžete využít naši kalkulačku.


Zjednodušená důchodová kalkulačka

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Přesná důchodová kalkulačka

Pro výpočet starobního důchodu je třeba znát vyměřovací základy (hrubá mzda) a vyloučené doby od roku 1986. Tyto údaje vám poskytne ČSSZ na informativním osobním listě důchodového pojištění. Dále je třeba vyplnit získanou dobu pojištění. Výpočet pro rok 2017 zatím není oficiálně schválen. Přesto je vysoce pravděpodobně, že údaje potřebné k výpočtu budou schváleny v podobě, jak s nimi počítá naše kalkulačka.

2017

2016

Výpočet důchodu lze v současné době oficiálně provést nejpozději do konce roku 2016, přesto známe i výpočet pro rok 2017. Pro výpočet důchodu v předchozích letech nebo pro možnost výpočtu důchodu v počítači můžete využít kalkulačku ve formátu .xls (Excel):

K výpočtu data dosažení důchodového věku a dat vhodných odchodu do předčasného starobního důchodu můžete využít i kalkulačku důchodového věku ve formátu .xls (Excel):

Poznámky k důchodové kalkulačce:

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Výpočet starobního důchodu pomocí důchodové kalkulačky je pouze orientační. Skutečnou výši důchodu vám spočítá až ČSSZ na základě podané žádosti.

Příklady výpočtu doby pojištění: hodnocení studia, studium a úřad práce, studium na vysoké škole.

Výpočet důchodu na důchodové kalkulačce

K výpočtu důchodu na důchodové kalkulačce je třeba znát některé základní pojmy z oblasti výpočtu důchodu:

 • Vyměřovací základ – jde o hrubý příjem, které jste dosáhli v daném roce (OSVČ vyplňují výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného)
 • Vyloučené doby – jedná se o dobu pobírání nemocenské, dobu pobírání invalidního důchodu 3. stupně, dobu výkonu základní vojenské služby, dobu péče o dítě do 4 let věku nebo péče o osobu závislou, dobu studia, dobu evidence na úřadu práce (v omezeném rozsahu)
 • Doba pojištění se vypočítává ke dni vzniku nároku na důchod. Jednoduše řečeno jde o počet odpracovaných let. Přesněji řečeno, jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu základní vojenské služby započítávají pro výpočet důchodu v rozsahu 80 %
 • Doba studia, která byla získána před 1. 1. 1996 se započítává od ukončení povinné školní docházky do 18 let věku plně (100 %), od 18 let potom na 80 % a to po dobu nejvýše prvních 6 let studia.
 • Roční vyměřovací základ je součet vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem
 • Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr součtu ročních vyměřovacích základů
 • Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ
 • Procentní výměra důchodu se vypočítá z výpočtového základu procentní sazbou odpovídající délce doby pojištění, které může být pokrácená za odchod do předčasného starobního důchodu
 • Základní výměra důchodu je pro všechny důchodce pobírající český „sólo“ důchod stejná. Zvyšuje se v rámci valorizací.
Loading...

1 komentář u “Výpočet starobního důchodu – výpočet odchodu do důchodu

 1. Mam pojištěných 5let splňují podmínky je mi 32let a komise mi přiznala 3stupeň v plném rozsahu 70%neschopnosti. Teď čekám na písemné oznámení z prahy kolik cca více výše výplat a zpětně či nikoli

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *