Příspěvek na péči, péče o osobu závislou a výpočet důchodu

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou, tzv. závislost, dříve také nazývaná bezmocnost, se dělí na 4 stupně závislosti.

Výše příspěvku na péči

Výši příspěvku na péči o osobu blízkou zobrazuje následující tabulka. Na výši příspěvku mají vliv dva faktory. Prvním je věk opečovávané osoby a druhým je stupeň závislosti, který byl opečovávané osobě přiznán.

Do 31. 7. 2016 byl příspěvek vyplácen ve výši:

VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI
(v Kč/měsíc)
I.lehká II.středně těžká III.těžká IV.úplná
do 18 let 3 000 6 000 9 000 12 000
nad 18 let 800 4 000 8 000 12 000

Od 1. 8. 2016 je příspěvek vyplácen ve výši:

VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI
(V KČ/MĚSÍC)
I.LEHKÁ II.STŘEDNĚ TĚŽKÁ III.TĚŽKÁ IV.ÚPLNÁ
do 18 let 3 300 6 600 9 900 13 200
nad 18 let 880 4 400 8 800 13 200

Stupně závislosti

Jak již bylo uvedeno výše, závislost dělíme na 4 stupně – I., II., III., IV., někdy také nazývané lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Při posuzování stupně závislosti, který má vliv na výši příspěvku, se zohledňuje: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Při podávání žádosti o příspěvek vyplníte Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. Úřad práce poté po vypracování posudku lékařem vydá rozhodnutí o případném přiznání příspěvku na péči.

Péče o osobu blízkou a důchod

Při posuzování zápočtu péče o osobu blízkou pro nárok na důchod a jeho výši, je třeba si opečovávané osoby rozdělit do několika skupin. Tou první jsou děti do 10 let. Pokud pečujete o dítě do 10 let, které má přiznanou závislost (dříve šlo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči) a je jedno jaký stupeň, tato péče se vám plně započítává do důchodu.

Druhou zmiňovanou skupinou je péče o osobu blízkou starší 10 let. Aby se vám tato péče započítávala do důchodu, je třeba, aby opečovávaná osoba měla přiznaný alespoň druhý stupeň závislosti. Jestliže byste pečovali o osobu “neblízkou”, je třeba pro zápočet na důchod splnit ještě také podmínku společné domácnosti.

Aby se doba péče hodnotila jako tzv. náhradní doba pojištění při výpočtu důchodu, je třeba, aby byl nejpozději do dvou let od ukončení péče na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podán Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby. Tento návrh podává pečující osoba také v případě žádosti o důchod. Pro podání “návrhu” kontaktujte místně příslušnou OSSZ (místní příslušnost se řídí trvalým bydlištěm opečovávané osoby).

Jaká částka se započítává jako příjem do důchodu?

Při splnění výše uvedených podmínek se doba péče plně započítá do doby pojištění. Zjednodušeně řečeno doba péče se hodnotí stejně, jakoby osoba pečující byla zaměstnaná.

Obecně se při výpočtu důchodu v období péče nehodnotí žádné výdělky. Doba péče je tzv. vyloučenou dobou (co je to?) a nezhoršuje, ale ani nezlepšuje průměr z výdělků získaných mimo období péče. V případě souběhu péče a zaměstnání na zkrácený úvazek si žadatel o důchod může vybrat, zda chce dobu vyloučit (viz výše, většinou východnější) nebo zhodnotit výdělky ze zaměstnání.

Výjimka od výše uvedeného odstavce nastává v případě, že doba péče trvala alespoň po dobu 15 let. Zde začíná platit “ochranný mechanismus” uvedený v § 19a zákona č. 155/1995 Sb., který stanoví (zjednodušeně):

  1. že starobní a invalidní důchod pečující osoby musí být spočítán tak, že se doba péče vyloučí (viz výše) a dále,
  2. že je třeba provést srovnávací výpočet, kdy se doba péče nevyloučí, ale jako příjem se zhodnotí vyplacené příspěvky na péči (plus případný přivýdělek pečující osoby).

Poté je důchod přiznán v nejvyšší vyměře z výše uvedených variant (zjednodušeno – podrobně vysvětleno následující v citaci).

§ 19a zákona o důchodovém pojištění

(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) nebo § 102a (dále jen „náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.

(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje

a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté a páté, nebo

b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního vyměřovacího základu,

a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se přitom týká pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.

(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b) považuje

a) po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za tento kalendářní rok podle § 16 odst. 2 věty první,

b) před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96000 Kč vynásobená koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první.

4 komentáře u “Příspěvek na péči, péče o osobu závislou a výpočet důchodu

  1. Dobrý den pečovat a jsem o svou maminku kterou jsem měla u sebe do úmrtí. Musela jsem jít do předčasného duchodu který je nízký. Maminka zemřela 18.6.2015 . Lze dodatečně zohlednit peci k duchodu.

  2. Dobrý den. Mám 4 dětí .Jsem ročník 1962 a pečuji od narození o dceru, které bude letos 35 let a je zařazena do 4 skupiny, pobírám příspěvek na péči 13 200,-kč. Jaký budu pobírat důchod pokud bych šla do (předčasného )důchodu . Děkuji za odpověď,Uhrová

  3. Dobrý den. Mám 6 dětí .Jsem ročník 1960 a pečuji o syna kterému je 35 let je zařazen do 4skupiny a pobírám příspěvek na péči 13200kč. Jaký budu pobírat důchod pokud bych šla do předčasného důchodu . Děkuji za odpověd´.

  4. Dobrý den ,pečuji o osobu blízkou.Je ve druhém stupni.Do práce chodit nemohu,je mi 45 let.Jsem na socialním dnu.Jaký budu mít jednou důchod?

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *