Co je to vyloučená doba?

Vyloučená doba je doba, která se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí, tak aby nezhoršovala průměrný výdělek v ostatních dobách. Vyloučenou dobou je např. doba dočasné pracovní neschopnosti, omezeně evidence na úřadu práce, doba péče o dítě do čtyř let věku apod.

Ačkoliv „vyloučená doba“ svým názvem evokuje blízkost k hodnocení doby pojištění, nijak s ním nesouvisí. Vyloučená doba ovlivňuje výpočet osobního vyměřovacího základu (průměrného měsíčního výdělku v dnešní hodnotě peněz), ale nemá žádnou souvislost se získanou dobou pojištění.

Vysvětlující příklad principu vyloučené doby: Zaměstnanec si za rok vydělá 240.000 Kč, tj. 20.000 Kč měsíčně. Pokud by byl zaměstnanec 6 měsíců v dočasné pracovní neschopnosti, vydělal by si v daném roce 120.000 Kč. Protože se však doba nemoci vyloučí, nebude mít zaměstnanec průměrnou měsíční mzdu 10.000 Kč (120.000 / 12), ale stále 20.000 Kč (120.000 / 6).

Vyloučenou dobu najdete v zákoně do důchodovém pojištění v § 16 odst. 4.

Zákonná úprava
§ 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, doby

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního právního předpisu, doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zvláštního právního předpisu, nejde-li o osoby, které nemají nárok na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, doby, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle zvláštního právního předpisu, a doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu,

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích základů,

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky před 1. červencem 2016, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby před 1. lednem 2005,

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d),

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,

g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a g),

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona přiznána soudem,

k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.


0 0 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin Muller
6 roky od zveřejnění

Martin,
bude mi 63let.Od 1.6.2015 jsem evidován na úřadu práce.Tato doba je klasifikována jako „doba náhradní“.Znamená to,že si ji mohu v důchodové kalkulačce zapsat jako „dobu vyloučenou?

Děkuji

Karel
6 roky od zveřejnění

Je mi 65 let a požádal jsem si o starobní důchod. V roce 2009 se mi stal pracovní úraz kolene a později přeřazen na jiné pracoviště.
Na tento úraz jsem pobíral rentu, pro následek pracovního úrazu, která byla pravidelnou splátkou jako náhrada za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti. Mám dotaz v případě vyloučené doby, která byla uvedena na potvrzení o vyplacených náhrad k žádosti o starobní důchod. V mém případě jsem byl na třech operací a dlouhodobou rehabilitační léčbou, což se projevilo na vyloučeném období. Takže v období nemocenské, kde jsem se léčil pro následek pracovního úrazu jsem měl nižší náhrady.
V potvrzení je toto uvedeno takto: vyloučeno období 1.-22.11.2009 PN v souv., nebo vyloučeno období1.1.-3.4. a 10.11.31.12.2010. A jak se to bude počítat?
Děkuji Karel

Dotaz ní: bude toto vyloučené období se počítat do důchodu, nebo budu krácen pro výpočet vyměřovacího základu, pro starobní důchod?

Ilona Suchánková
7 roky od zveřejnění

Je mi 51 let, od roku 2009 pečuji o osobu blízkou, je to tchýně ve věku 77 let a má třetí stupeň invalidity. Zajímalo by mě, jestli budu pokračovat v péči, jaký budu mít důchod.

Josef Habuda
6 měsíce/ů od zveřejnění

Jsem narozen r.1958
Od 21.1.2009 – do 14.9.2014 až do její smrti jsem pečoval o svou matku
s přiznáním II. stupně nemohoucnosti a pobíráním 4000 kč.
Mám nárok na zápočet doby do starobního důchodu jako dobu odpracovanou ?