Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod je dávkou z českého důchodového pojištění, na kterou má nárok občan, jenž získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl věku stanoveného zákonem. Předčasný starobní důchod je trvale krácený – při dosažení důchodového věku se jeho výše nepřepočítává.

Předčasný odchod do důchodu

Při předčasném odchodu do důchodu je třeba splnit dvě podmínky:

  1. získat potřebnou dobu pojištění,
  2. dosáhnout stanoveného věku.

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný důchod

Doba pojištění potřebná pro vznik nároku na předčasný důchod se postupně prodlužovala z 25 let před rokem 2010 na 35 let od roku 2019, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce. Nebylo rozhodující, v jakém roce odcházíte do předčasného starobního důchodu, ale v jakém roce dosáhnete důchodového věku (rok, ve kterém byste měli odejít do řádného starobního důchodu). Potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod byla novelou zákona z roku 2023 prodloužena na 40 let. V účinnost toto ustanovení stupuje 1. 10. 2024. U předčasných důchodů přiznaných do 30. 9. 2024 je stále vyžadováno získání 35 let potřebné doby pojištění.

Podrobněji: Nárok na předčasný důchod – kolik let pojištění potřebujeme? Jak jsou pro nárok a výpočet hodnoceny jednotlivé doby pojištění?

V případě, že žadatel o předčasný důchod nesplní podmínku potřebné doby pojištění, může být řešením tzv. dobrovolné důchodové pojištění, díky kterému je možné chybějící dobu doplatit. Dopojistit však není možné jakékoliv období.

Věk odchodu do předčasného starobního důchodu

Podle novely zákona o důchodovém pojištění je s účinností od 1. 10. 2023 možnost přiznat předčasný důchod omezena na 3 roky před důchodovým věkem. U žadatelů s důchodovým věkem vyšším než 63 let už od 1. 10. 2023 není možné předčasný důchod přiznat v 60 letech, ale až tři roky před dosažením důchodového věku. Např. u žadatele s důchodovým věkem 64 let a 8 měsíců, bude možné předčasný důchod přiznat nejdříve v 61 letech a 8 měsících.


Změny u předčasných důchodů naleznete v článku o důchodové reformě.


Krácení předčasného důchodu

Za odchod do předčasného starobního důchodu dochází k penalizování tzv. krácením. Při krácení důchodu dochází ke snižování procentní výměry důchodu za každých i započatých 90 dní o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní.

Krácení předčasného starobního důchodu je trvalé. Při dosažení důchodového věku nedochází k přepočtu předčasného důchodu.

Důchodový věk a data změny krácení u předčasného důchodu

Na následujících kalkulačkách si můžete spočítat svůj důchodový věk a také data, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu. V kalkulačce důchodového věku stačí vybrat rok narození, pohlaví a u žen počet vychovaných dětí. Druhá kalkulačka vám po zadání data dosažení důchodového věku a data dosažení 60 let spočítá přesné termíny, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu.

Důchodový věkKrácení do 9/2023Krácení od 10/2023Výpočet krácení předčasného důchodu

K přesnému výpočtu krácení předčasného důchodu je třeba znát tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), což je zjednodušeně řečeno průměrný hrubý měsíční výdělek od roku 1986 přepočítaný na současnou hodnotu peněz. Pro orientační výpočet krácení stačí do kalkulačky níže zadat průměrnou výši hrubé měsíční mzdy. Kalkulačka je k dispozici u důchodů přiznaných v následujících letech:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Žádost o předčasný starobní důchod

Žádost o předčasný důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ. Před uplatněním žádosti o předčasný starobní důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou na okresní správu sociálního zabezpečení pro zjištění, které doklady má již ČSSZ ve své evidenci, příp. tyto informace zjistit právě z ePortálu ČSSZ.

Doklady potřebné k žádosti o předčasný důchod

Před uplatněním žádosti o předčasný důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou OSSZ. Není třeba dokládat doklady (doby), která již má ČSSZ ve své evidenci.

K žádosti o předčasný důchod se předkládá (doby pojištění, které má již ČSSZ v evidenci, není třeba dokládat):

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži),
  • rodné listy dětí (pouze ženy, a to pouze v případě, že si OSSZ nemůže údaje ověřit v základních registrech),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Výplata předčasného důchodu může být prováděna pouze na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela).

Kdy žádat o předčasný důchod?

O předčasný důchod lze žádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu a nejpozději v den požadovaného přiznání předčasného důchodu. O předčasný důchod nelze žádat zpětně před datum uplatnění nároku na předčasný důchod.

Musím v zaměstnání skončit?

V době pobírání předčasného starobního důchodu do dne dosažení důchodového věku není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociální pojištění. Běžný pracovní poměr je tedy nutné před přiznáním výplaty předčasného důchodu ukončit. V jakém rozsahu je možné v předčasném důchodu pracovat?


Kalkulačka předčasného důchodu

K výpočtu starobního důchodu je třeba mít informativní osobní list důchodového pojištění, který si můžete jednou za rok zdarma vyžádat na České správě sociálního zabezpečení. Starobní důchod lze poté spočítat na naší důchodové kalkulačce.


Výpočet předčasného starobního důchodu

Předčasný důchod se skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Základní výměra předčasného důchodu je u všech občanů stejná a v roce 2024 činí 4.400 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výši procentní výměry předčasného důchodu ovlivňují všechny výdělky od roku 1986, celková doba pojištění (zaměstnání) a také výše krácení za odchod do předčasného důchodu. Minimální výše procentní výměry předčasného důchodu činí 770 Kč. Předčasný starobní důchod je součtem základní a procentní výměry důchodu. Další podrobnosti naleznete v článku o výpočtu starobního důchodu.

Rozhodnutí o předčasném důchodu

O nároku na předčasný důchod a výši předčasného důchodu rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí obdrží žadatel doporučeně do vlastních rukou. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutí ČSSZ ve věci vašeho důchodu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku (odvolání). Námitku je může podat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení rozhodnutí o důchodu.

Zaměstnání v předčasném starobním důchodu

Důchodce, který odešel do předčasného důchodu a dosud nedosáhl svého důchodového věku, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. V případě, porušení tohoto pravidla, musí důchodce vrátit České správě sociálního zabezpečení všechny důchody za období, ve kterém bylo zaměstnání (nebo samostatná výdělečná činnost) zakládající účast na sociálním pojištění, vykonáváno. Bližší podrobnosti o možnostech zaměstnání v předčasném důchodu.

Důchodce, který sice odešel do předčasného důchodu, ale již dosáhl svého důchodového věku, nemá výdělečnou činnost omezenu ani výší výdělku ani počtem odpracovaných hodin. Za výdělečnou činnost po dosažení důchodového věku si důchodce může požádat o zvýšení důchodu.

Zvýšení předčasného důchodu

Po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nepřepočítává – krácení předčasného důchodu je trvalé (dočasně krácené předčasné důchody byly zrušeny k 31. 12. 2006). Předčasné důchody se zvyšují v rámci valorizací, příp. je možné požádat o zastavení výplaty předčasného důchodu a zvýšit ho další výdělečnou činností. U předčasných důchodů přiznaných po 30. 9. 2023 není až do dosažení důchodového věku valorizována procentní výměra důchodu. Zvyšuje se pouze základní výměra.


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna4.5 60 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
39 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jaroslav Gereg
18 dní od zveřejnění

Dobrý den,Prosím vás ,sem Slovák a v lednu som si podal o predvčasný dvochodok a ešte som nedostal vymer,Možete my poradit ako postupovat dalej?som ročník 62,a podal som si ho aj na Slovensku.

Jaliga
11 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den, 27.8.2023 mi bude 60let. Chtěl bych jít do předčasného důchodu o dva roky dříve. Mám podat žádost o předčasný důchod bez výplaty už teď v červnu, nebo až 28.8.2023. Děkuji Jaliga

OLLY
1 rok od zveřejnění

Dobrý den, od 1.4.2023 mám požádáno o předčasný důchod, výpověď v práci jsem podala včas, k 31.3.2023. Bohužel jsem si 24.3.2023 způsobila pracovní úraz a mám neschopenku ( minimálně na 6 týdnů). Bude můj pracovní poměr ukončen k 31.3. nebo mohu čerpat nemocenskou jako zaměstnanec s tím, že se mi posune datum odchodu do důchodu a já bych požádala ČSSZ o změnu data výplaty důchodu až po ukončení neschopenky? Děkuji olly

Marie
1 rok od zveřejnění

děkuji za odpověd Marie

Marie
1 rok od zveřejnění

Dobrý den p.Mařik,do starobniho důchodu mám jít 7.9.2023 požádaja jsem si 14,11.2022 o předčasný důchod bez výplaty a od11.8.2022 jsem na nemocenské po infartku p.doktorka mne chce uschopnit a chci se zeptat, kdy mám podat výpověd dohodou a kdy mám podat žádost o předčasný starobní důchod.Dočetla jsem se,že žádost musím podat do pul roku od podání fixace v roce 2022,aby se mně týkala valorizace 2022 .

Jaroslava
1 rok od zveřejnění

Chtěla bych touto cestou také poděkovat p. Maříkovi za jeho odpověď. Nyní jsem už klidnější oproti informacím z ČSSZ. Jelikož nyní moc nevěřím informacím z okresní ČSSZ, doporučil by jste mi důchodoveho poradce na výpočet a rozbor dle ev. l. z Prahy?

Jana Veselá
1 rok od zveřejnění

Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda se vyplatí požádat o předčasný důchod k 31.12.2022 – nárok na SD srpen 2025. Ráda bych si předčasný důchod výplatu odložila a pracovala, neboť i tento odložený důchod se o 2,5 roku vyplatí. Můj dotaz je na zda se předčasný důchod přepočte za odpracované další 2,5 roku nebo jak se postupuje a o kolik procent se tedy navýší. – jak předběžně vypočítat. Prý se na tento odložený důchod vztahují všechny valorizace za 2,5 roku včetně přepočtu za odpracované roky. Děkuji Jana

Poláková Marcela
1 rok od zveřejnění

Dobrý den mohu mít dotaz 18 let podnikám přerušovaně přitom během podnikání si platím zdravotní i sociální dnes mě řekly že se mě ty roky nepočítají do důchodu nerozumím tomu děkuji za radu

Jiří Vencl
1 rok od zveřejnění

Hezký den, mám nyní odpracoványo 35 let v ČR a 4 roky a devět měsíců v SR. Doby se zřejmě nesčítají. Je vhodné ještě se na ty zbylé tři měsíce co mi chybí v SR do pěti měsíců dodělat ? Má to nějaký vliv , nebo se doby sčítají ?

Hana
1 rok od zveřejnění

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na důchodovou zamítačku. Předčasný důchod bude trvale krácen a tedy při pozastavení výplaty důchodu a pokračování výdělečné činnosti se „umazává“ za každých 90 dní pracovní činnosti pouze krácená částka důchodu a nebo se pak o příjmy z výdělečné činnosti navyšuje i výše SD ?

Zdeněk
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Hana

Příjmy už ne, pouze doba.

miroslav neu
1 rok od zveřejnění

Dobrý den.
Zeptám se jestli mohu požádat o předčasný důchod s pozastavením výplaty/chci nadále pracovat, když mám předpokladany odchod do důchodu 30.9. r.2026 Můj věk je 60LETa 3 měsíce.
Děkuji.
S pozdravem Neu.

Lenka
4 roky od zveřejnění

Krásný den můžu jít do předčasného důchodu v 60 letech ?? měla bych jít až v 65 letech za jakých podmínek bych mohla jít ????

Jaroslava
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Lenka

Pokud splníte podmínky odpracovaných let 35 let, nebo 30 odpracovaných a 5 náhradní doby, tak můžete žádat předčasný duchod.

Mareček Emanuel
4 roky od zveřejnění

Poprosím – mám dotaz – pokud jsem si zažádal o důchod počátkem září – nevíte kdy dojde výměr??

Ilona
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Mareček Emanuel

Dobrý den,žádala jsem o předčasný důchod v září a stále žádný výměr pouze když jsem tam volala musíte mít strpení.Je to vůbec normální tohle?

Zubásek
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Nemám pocit, že by státní úředníci byli špatně placení a jejich počet také stále narůstá.
Nějak nám to přání nevyšlo.

Zubásek
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Hm, nic moc, to aby šli dělat něco jiného.
Pozval jsem Vás na 3 pivsony za Vaši skvělou poradnu. Díky!

Dana
5 roky od zveřejnění

Musím mít originál rodnéo listu,nebo stačí kopie?

alexia
5 roky od zveřejnění

To co se zde vypisuje k předčasnému dúchodu co všechno potřebuji mi vše zašle Praha !!!

Věra
6 roky od zveřejnění

Přítel šel do předčasného důchodu z důvodu ztráty zaměstnání .Šel o 3 roky dříve.Po roce má nabídku dobrého zaměstnání.
Může zrušit předčasný důchod a bude se mu přepočítávat výše důchodu po dosažení věku odchodu do důchodu?

ViR
3 roky od zveřejnění
Reakce na:  Věra

Pobírání předčasného důchodu je možné na žádost přerušit a vykonávat standardní zaměstnání (pokud by měl předčasný důchodce takovou výdělečnou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění, bylo by pobírání předčasného důchodu stejně přerušeno „z moci úřední“). Při ukončení zaměstnání a/nebo dosažení věku pro nárok na řádný starobní důchod lze výplatu předčasného důchodu obnovit a současně požádat o zhodnocení nově získaných dob pojištění, čímž dojde (vedle běžné valorizace) ke zvýšení vypláceného důchodu. Nejde však o „přepočet“, tak jak byl v minulosti prováděn (důchod není znovu vypočten dle nových aktuálně platných pravidel, jen je u již přiznaného důchodu úměrně nově získaným dobám pojištění sníženo krácení, případně by mohlo dojít při práci nad nárok i k dalšímu navýšení).

mirek
6 roky od zveřejnění

Narodil jsem se 6.9.1954 ,kdy mohu požádat o starobní důchod, mám odpracováno přes 40 let Mirek

Alexia Gorobažiu
6 roky od zveřejnění

Dobrý den Jsem narozena 19:6 1960 a chci do předčasného důchodu ,Mám dvě děti a odpracováno 35 let děkuji za odepsání

Anton Pajank
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,narodil jsem se 20.10.1957 chci odejít do předsčasného důchodu. Prosím Vás kdy si mám zažádat o důchod. Děkuji Pajánk

HanaPíglová
7 roky od zveřejnění

Narodila jsem se 8.4.1958. Mám dvě děti a vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu, nemohu sehnat zaměstnání, ptám se, kdy si mohu zažádat o předčasný důchod. Děkuji Píglová Hana

Milena Majerova
7 roky od zveřejnění

Dobry den jmenuji she Milena Majerova nar.24.10.59.mam.4.deti chtela bych she zeptat key muzu pozadat v cesku o duchod ja jsem od roku 2004v anglii tady pracuji uz pomalu 13 let ale chci se vratit domu a take bych chtela vedet kdy mam narok na duchod v cesku prosim o informaci dekuji MAjerova

Jaroslav Kozel
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,
narodil jsem se v únoru 1956 a jsem veden na úřadu práce od 1.7.2014. Kolik roků z ÚP se počítá pro výpočet důchodu?
Děkuji J.K.

Alexia Gorobažiu
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jaroslav Kozel

Tohle mne také zajímá super otázka :)

Alena
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  Alexia Gorobažiu

Počítá se 80% z doby vedení na ÚP.

Jaroslava
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Jaroslav Kozel

Pro výpočet na výši důchodu se počítá doba placená na ÚP, pokud by vám šlo o potřebnou dobu pojištění na opracované roky( tak lze započítat až 15 let nejvíce) do potřebné doby odpracovaných let 35 aby nárok na důchod vůbec vznikl.