Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod je dávkou z českého důchodového pojištění, na kterou má nárok občan, jenž získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl věku stanoveného zákonem. Předčasný starobní důchod je trvale krácený – při dosažení důchodového věku se jeho výše nepřepočítává.

Předčasný odchod do důchodu

Při předčasném odchodu do důchodu je třeba splnit dvě podmínky:

  1. získat potřebnou dobu pojištění,
  2. dosáhnout stanoveného věku.

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný důchod

Doba pojištění potřebná pro vznik nároku na předčasný důchod se postupně prodlužovala, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce. Nebylo rozhodující, v jakém roce odcházíte do předčasného starobního důchodu, ale v jakém roce dosáhnete důchodového věku (rok, ve kterém byste měli odejít do řádného starobního důchodu).

Potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod činí při dosažení důchodového věku:

Rok dosažení důchodového věkuKolik let je třeba získat pro vznik nároku na starobní důchod?
do konce roku 200925 let
201026 let
201127 let
201228 let
201329 let
201430 let
201531 let
201632 let
201733 let
201834 let
od roku 201935 let

Pozor, opakuji: Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku.

Podrobněji: Nárok na předčasný důchod – kolik let pojištění potřebujeme? Jak jsou pro nárok a výpočet hodnoceny jednotlivé doby pojištění?

V případě, že žadatel o předčasný důchod nesplní podmínku potřebné doby pojištění, může být řešením tzv. dobrovolné důchodové pojištění, díky kterému je možné chybějící dobu doplatit. Dopojistit však není možné jakékoliv období.

Věk odchodu do předčasného starobního důchodu

Do předčasného důchodu může odejít občan, jenž má důchodový věk nižší než 63 let nejvýše o 3 roky dříve. Občan, který má důchodový věk vyšší než 63 let může do předčasného důchodu odejít až o 5 let, nejdříve však v 60 letech. Např. jestliže důchodový věk žadatele činí 61 let a 6 měsíců, může být předčasný starobní důchod přiznán tři roky před dosažením důchodového věku, tj. v 58 letech a 6 měsících. Jestliže je důchodový věk žadatele o důchod 63 let a 8 měsíců, může do předčasného důchodu odejít v 60 letech, tedy o 3 roky a 8 měsíců dříve. Pokud ale bude důchodový věk pojištěnce vyšší než 65 let může do předčasného důchodu odejít 5 let před dosažením důchodového věku. (pozn.: Nyní je důchodový věk zastropován na 65 letech, do budoucna je ale velmi pravděpodobné, že se bude i nadále zvyšovat.)

Krácení předčasného důchodu

Předčasný důchod a výdělek nebo zaměstnání

I v předčasném důchodu je možný přivýdělek. Aktuální informace o možnosti zaměstnání v předčasném důchodu zjistíte z článku důchod a pracovní poměr.

Za odchod do předčasného starobního důchodu dochází k penalizování tzv. krácením. Při krácení důchodu dochází ke snižování procentní výměry důchodu za každých i započatých 90 dní o následující procenta z výpočtového základu:

a) o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní v období prvních 360 kalendářních dnů,

b) o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

c) o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 721. kalendářního dne.

Krácení předčasného starobního důchodu je trvalé. Při dosažení důchodového věku nedochází k přepočtu předčasného důchodu.

Důchodový věk a data změny krácení u předčasného důchodu

Na následujících kalkulačkách si můžete spočítat svůj důchodový věk a také data, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu. V kalkulačce důchodového věku stačí vybrat rok narození, pohlaví a u žen počet vychovaných dětí. Druhá kalkulačka vám po zadání data dosažení důchodového věku a data dosažení 60 let spočítá přesné termíny, kdy dochází ke snížení krácení u předčasného důchodu.

Důchodový věkK jakému datu se snižuje krácení?Výpočet krácení předčasného důchodu

K přesnému výpočtu krácení předčasného důchodu je třeba znát tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), což je zjednodušeně řečeno průměrný hrubý měsíční výdělek od roku 1986 přepočítaný na současnou hodnotu peněz. Pro orientační výpočet krácení stačí do kalkulačky níže zadat průměrnou výši hrubé měsíční mzdy. Kalkulačka je k dispozici u důchodů přiznaných v následujících letech:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Žádost o předčasný starobní důchod

Žádost o předčasný důchod sepisuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Místní příslušnost se řídí trvalým bydlištěm žadatele. Neexistuje žádný formulář žádosti o předčasný důchod, který by byl pro budoucího důchodce dopředu k dispozici – žádost vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení.

Doklady potřebné k žádosti o předčasný důchod

Před uplatněním žádosti o předčasný důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou namístě příslušnou OSSZ. Pracovník OSSZ nebude požadovat dokumenty, které má již ČSSZ ve své evidenci.

K žádosti o předčasný důchod se předkládá (doby pojištění, které má již ČSSZ v evidenci, není třeba dokládat):

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži),
  • rodné listy dětí (pouze ženy),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Výplata předčasného důchodu může být prováděna pouze na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela).

Kdy žádat o předčasný důchod?

O předčasný důchod lze žádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu a nejpozději v den požadovaného přiznání předčasného důchodu. O předčasný důchod nelze žádat zpětně.

Musím v zaměstnání skončit?

V době pobírání předčasného starobního důchodu do dne dosažení důchodového věku není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociální pojištění. Běžný pracovní poměr je tedy nutné před přiznáním výplaty předčasného důchodu ukončit. V jakém rozsahu je možné v předčasném důchodu pracovat?

Kalkulačka předčasného důchodu

K výpočtu starobního důchodu je třeba mít informativní osobní list důchodového pojištění, který si můžete jednou za rok zdarma vyžádat na České správě sociálního zabezpečení. Starobní důchod lze poté spočítat na naší důchodové kalkulačce.

Výpočet předčasného starobního důchodu

Předčasný důchod se skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Základní výměra předčasného důchodu je u všech občanů stejná a v roce 2021 činí 3.550 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výši procentní výměry předčasného důchodu ovlivňují všechny výdělky od roku 1986, celková doba pojištění (zaměstnání) a také výše krácení za odchod do předčasného důchodu. Minimální výše procentní výměry předčasného důchodu činí 770 Kč. Předčasný starobní důchod je součtem základní a procentní výměry důchodu. Další podrobnosti naleznete v článku o výpočtu starobního důchodu.

Rozhodnutí o předčasném důchodu

O nároku na předčasný důchod a výši předčasného důchodu rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí obdrží žadatel doporučeně do vlastních rukou. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutí ČSSZ ve věci vašeho důchodu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku (odvolání). Námitku je může podat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení rozhodnutí o důchodu.

Zaměstnání v předčasném starobním důchodu

Důchodce, který odešel do předčasného důchodu a dosud nedosáhl svého důchodového věku, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. V případě, porušení tohoto pravidla, musí důchodce vrátit České správě sociálního zabezpečení všechny důchody za období, ve kterém bylo zaměstnání (nebo samostatná výdělečná činnost) zakládající účast na sociálním pojištění, vykonáváno. Bližší podrobnosti o možnostech zaměstnání v předčasném důchodu.

Důchodce, který sice odešel do předčasného důchodu, ale již dosáhl svého důchodového věku, nemá výdělečnou činnost omezenu ani výší výdělku ani počtem odpracovaných hodin. Za výdělečnou činnost po dosažení důchodového věku si důchodce může požádat o zvýšení důchodu.

Zvýšení předčasného důchodu

Po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nepřepočítává – krácení předčasného důchodu je trvalé (dočasně krácené předčasné důchody byly zrušeny k 31. 12. 2006). Předčasné důchody se zvyšují v rámci valorizací, příp. je možné požádat o zastavení výplaty předčasného důchodu a zvýšit ho další výdělečnou činností.


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna4.8 6 hlasujících
Hodnocení článku
15 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Lenka
1 rok od zveřejnění

Krásný den můžu jít do předčasného důchodu v 60 letech ?? měla bych jít až v 65 letech za jakých podmínek bych mohla jít ????

Mareček Emanuel
1 rok od zveřejnění

Poprosím – mám dotaz – pokud jsem si zažádal o důchod počátkem září – nevíte kdy dojde výměr??

Dana
2 roky od zveřejnění

Musím mít originál rodnéo listu,nebo stačí kopie?

alexia
3 roky od zveřejnění

To co se zde vypisuje k předčasnému dúchodu co všechno potřebuji mi vše zašle Praha !!!

Věra
3 roky od zveřejnění

Přítel šel do předčasného důchodu z důvodu ztráty zaměstnání .Šel o 3 roky dříve.Po roce má nabídku dobrého zaměstnání.
Může zrušit předčasný důchod a bude se mu přepočítávat výše důchodu po dosažení věku odchodu do důchodu?

ViR
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Věra

Pobírání předčasného důchodu je možné na žádost přerušit a vykonávat standardní zaměstnání (pokud by měl předčasný důchodce takovou výdělečnou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění, bylo by pobírání předčasného důchodu stejně přerušeno “z moci úřední”). Při ukončení zaměstnání a/nebo dosažení věku pro nárok na řádný starobní důchod lze výplatu předčasného důchodu obnovit a současně požádat o zhodnocení nově získaných dob pojištění, čímž dojde (vedle běžné valorizace) ke zvýšení vypláceného důchodu. Nejde však o “přepočet”, tak jak byl v minulosti prováděn (důchod není znovu vypočten dle nových aktuálně platných pravidel, jen je u již přiznaného důchodu úměrně nově získaným dobám pojištění sníženo krácení, případně by mohlo dojít při práci nad nárok i k dalšímu navýšení).

mirek
3 roky od zveřejnění

Narodil jsem se 6.9.1954 ,kdy mohu požádat o starobní důchod, mám odpracováno přes 40 let Mirek

Alexia Gorobažiu
3 roky od zveřejnění

Dobrý den Jsem narozena 19:6 1960 a chci do předčasného důchodu ,Mám dvě děti a odpracováno 35 let děkuji za odepsání

Anton Pajank
4 roky od zveřejnění

Dobrý den,narodil jsem se 20.10.1957 chci odejít do předsčasného důchodu. Prosím Vás kdy si mám zažádat o důchod. Děkuji Pajánk

HanaPíglová
4 roky od zveřejnění

Narodila jsem se 8.4.1958. Mám dvě děti a vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu, nemohu sehnat zaměstnání, ptám se, kdy si mohu zažádat o předčasný důchod. Děkuji Píglová Hana

Milena Majerova
4 roky od zveřejnění

Dobry den jmenuji she Milena Majerova nar.24.10.59.mam.4.deti chtela bych she zeptat key muzu pozadat v cesku o duchod ja jsem od roku 2004v anglii tady pracuji uz pomalu 13 let ale chci se vratit domu a take bych chtela vedet kdy mam narok na duchod v cesku prosim o informaci dekuji MAjerova

Jaroslav Kozel
4 roky od zveřejnění

Dobrý den,
narodil jsem se v únoru 1956 a jsem veden na úřadu práce od 1.7.2014. Kolik roků z ÚP se počítá pro výpočet důchodu?
Děkuji J.K.

Alexia Gorobažiu
3 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jaroslav Kozel

Tohle mne také zajímá super otázka :)