IOLDP – Informativní osobní list důchodového pojištění

Co to je informativní osobní list důchodového pojištění?

Informativní osobní list důchodového pojištění, někdy zkracovaný na IODLP a dříve nazývaný výpis dob pojištění, je seznam dob pojištění, které má Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci. Obdobou je také informativní výpis konta (IVK), který je možné získat na počkání u okresní správy sociálního zabezpečení (není ručně zkontrolován) a přehled dob důchodového pojištění (PDDP), které ČSSZ zasílá vybraným předdůchodovým ročníkům.

Kdy si můžu požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění?

Každý pojištěnec má nárok na vyhotovení jednoho Informativního osobního listu důchodového pojištění za kalendářní rok.

Jak si mám požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění?

O Informativní osobní list důchodového pojištění si můžete požádat písemně na adrese:

ČSSZ
odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5

Do žádosti stačí napsat větu: „Žádám o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.“ Nezapomeňte uvést své rodné číslo, jméno, příjmení a adresu, na kterou chcete IOLDP zaslat. Žádost je třeba podepsat. ČSSZ vyhotoví IOLDP a zašle ho na požadovanou adresu do 90 dnů od doručení žádosti.

K žádosti můžete také využít tiskopis připravený Českou správou sociálního zabezpečení: Žádost o IOLDP stahujte zde.

Žadatel mající datovou schránku nebo „eidentitu“ (NIA), může o IOLDP požádat i pomocí ePortálu ČSSZ, případně může na IOLDP přímo nahlédnout.

Jaké informace obsahuje IOLDP?

Na informativním osobním listu důchodového pojištění jsou uvedeny všechny doby, které má ČSSZ ve své evidenci. Na IOLDP jsou dále uvedeny tzv. vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986 a tzv. vyloučené doby (v tomto případě většinou dny nemoci). Vyměřovací základy z doby před rokem 1986 na IOLDP uvedeny nejsou, protože při výpočtu důchodu se s nimi nepočítá. Na IOLDP by měly být uvedeny všechny doby zaměstnání od všech zaměstnavatelů.

Doby před rokem 1996 jsou na IOLDP nazývány „zaměstnání“, doby po roce 1995 „pojištění“. Jde o změnu názvosloví v návaznosti na změnu důchodového zákona. Při výpočtu důchodu jsou tyto doby hodnoceny totožně.

Na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!

Např.: Čtyřicetiletý občan, který bude 10 let zaměstnaný a 10 let v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, bude mít na IOLDP uveden součet dob 20 let. Získaná data pojištění pro výpočet budoucího starobního důchodu přitom nebude činit ani 11 let.

Na IOLDP mi chybí doby pojištění, co s tím?

Na informativním osobním listu důchodového pojištění nemusí být uvedeny všechny doby, které se hodnotí při výpočtu důchodu. Jde především o dobu:

  • základní vojenské služby,
  • dobu péče o dítě do 4 let věku,
  • evidence na úřadu práce,
  • studia střední nebo vysoké školy nebo dobu učení.

Tyto náhradní doby pojištění nemusí mít ČSSZ ve své evidenci a stačí je doložit až při sepisování žádosti o důchod – vojenskou knížkou nebo propouštěcím listem, rodným listem dítěte, potvrzením z úřadu práce nebo dokladem prokazujícím studium – maturitním vysvědčením, diplomem z vysoké školy, potvrzením školy apod.

Pokud  na informativním osobním listě důchodového pojištění chybí doby zaměstnání (výdělečné činnosti), doporučujeme se obrátit na OSSZ. Záleží na tom, jaké doby pojištění (v jaké době) chybí. Některé doby je možné doložit obyčejným potvrzením, na jiné (od roku 1996, ideálně od roku 1986) je třeba mít vyhotovený evidenční list důchodového pojištění.

Chybějící prázdniny po střední a vysoké škole

Doba studia se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Na IOLPD nejsou běžně uvedeny doby prázdnin po střední a vysoké škole, které je však možné (v rozsahu popsaném v článku o hodnocení studia) zhodnotit jako dobu studia. Uvedené vzniká z toho důvodu, že školy potvrzovaly dobu studia pouze do 30. června posledního ročníku (na IOLDP je např. uvedeno „ND – studium 1. 9. 1976 – 30. 6. 1980“, protože takto studium potvrdila daná škola). K nápravě není třeba činit žádné kroky, protože doba studia bude řádně zhodnocena v rámci řízení o přiznání důchodu, vč. příp. započtení doby prázdnin.

Např.: Na IOLDP jsou u osoby narozené 1. 3. 1961 uvedeny doby studia střední a vysoké školy následovně:
ND – studium 1. 9. 1976 – 30. 6. 1980
ND – studium 1. 9. 1980 – 30. 6. 1985

Při výpočtu důchodu však bude zhodnoceno studium:
1. 9. 1976 – 28. 2. 1979 – na 100 %
1. 3. 1979 – 28. 2. 1985 – na 80 %

Prázdniny budou započteny, ale doba studia po 18. roce věku se hodnotí pouze na 80 % a to nejvýše v rozsahu prvních šesti let tohoto studia.

Informativní osobní list důchodového pojištění je skutečně pouze informativní přehled dob v evidenci ČSSZ. Nejde o doklad, v jakém rozsahu budou jednotlivé skutečnosti zhodnoceny při výpočtu důchodu.


4.8 5 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Marci
5 roky od zveřejnění

kdo mi vyhotoví ev.list důchodového pojištění,když nemám prac.smlouvy z té doby a zaměstnavatel nenahlásil,že sem u něj pracovala a v současné době je v likvidaci mnoho let,nemohu se dopátrat ani v archivech,prý se tato doba eviduje 30let pak se skartuje…..nemám jak doložit zaměstnání….děkuji jedná se o rok 1983 a 2006