Vdovecký důchod – nárok a kalkulačka

Vdovecký důchod je dávkou z důchodového systému, která má vdovci částečně nahradit příjem po zemřelé manželce. Nárok na výplatu vdoveckého důchodu určuje zákon o důchodovém pojištění. Nárok na vdovecký důchod nevzniká po družce ani po registrovaném partnerovi. Obdobou vdoveckého důchodu pro ženu je vdovský důchod.

Nárok na vdovecký důchod

Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která
a) byla poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na vdovecký důchod?

Žádost o vdovecký důchod

Žádost o vdovecký důchod podává vdovec na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ.

Pokud byla zemřelá poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu:

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • úmrtní list.

Jestliže zemřelá nepobírala starobní ani invalidní důchod, doporučujeme se před podáním žádosti alespoň jednou obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). OSSZ nebude požadovat doklady, která má již ČSSZ v evidenci. Obecně je třeba dále doložit tyto doklady zemřelé:

  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • rodné listy dětí zemřelé (pouze v případě, že si OSSZ nemůže údaje ověřit v základních registrech),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce.

Dále je třeba doložit:

Bude-li vdovec žádat o sirotčí důchody, musí doložit potvrzení o studiu dětí (jestliže již ukončily povinnou školní docházku – základní školu). Potvrzení o studiu dětí je nutné dokládat i v případě, že o sirotčí důchod si budou žádat samy děti. Dále je nutné doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, chce-li vdovec pobírat důchod na svůj bankovní účet (toto není třeba, pokud již vdovec na účet pobírá jiný důchod – starobní nebo invalidní). V případě, že není možné ověřit vztah k dítěti ze základních registrů, je třeba předložit doklad prokazující tuto skutečnost (např. rodný list, rozsudek soudu apod.).

Výše vdoveckého důchodu

Vdovecký důchod se skládá z tzv. základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Výše základní výměry vdoveckého důchodu v roce 2024 činí 4.400 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výše procentní výměry vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok manželka v době smrti. Výši vdoveckého důchodu tedy ovlivňuje doba pojištění a výdělky zemřelé.

V případě, že pozůstalý již pobírá invalidní nebo starobní důchod, vyplácí se pouze polovina procentní výměry vdoveckého důchodu, tedy čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelé a základní výměra se již k vdoveckému důchodu nevyplácí. Podrobné vysvětlení výpočtu vdoveckého důchodu naleznete zde.

Vdovecký důchod – kalkulačka

K výpočtu vdoveckého důchodu je třeba znát výši starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně zemřelého. Výpočet vdoveckého i vdovského důchodu probíhá naprosto totožně.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Pokud již pobíráte vdovecký důchod a chcete vědět, jak se změní jeho výše po přiznání starobního nebo invalidního důchodu, zadejte výši dosud vypláceného vdoveckého důchodu a očekávanou (nebo spočítanou) výši starobního nebo invalidního důchodu do následující kalkulačky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Další podrobnosti a příklady k výpočtu vdoveckého důchodu.

Rozhodnutí o vdoveckém důchodu

O nároku na vdovecký důchod a jeho výši rozhoduje ČSSZ na základě podané žádosti. Na rozhodnutí o důchodu má ČSSZ 90 dní – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí je vdovci doručeno do vlastních rukou doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí ČSSZ může žadatel o důchod podat námitku.

Jak dlouho bude vdovecký důchod vyplácen?

Vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manželky. Po uplynutí jednoho roku má vdovec nárok na vdovecký důchod v případě, že trvá některá z podmínek uvedených níže nebo je daná podmínka splněna v zákonem stanoveném termínu. Pro určení, které podmínky budou pro vdovce platit je v naprosté většině případů rozhodující datum úmrtí manželky.

Vdovecký důchod – nárok na obnovení při úmrtí manželky do 31. 12. 2009

Nárok na vdovecký důchod má vdovec, jestliže některá z níže uvedených podmínek trvá po uplynutí jednoho roku od úmrtí manželky. Nárok na vdovecký důchod dále vznikne znovu, jestliže je některá z podmínek uvedených níže splněna do pěti roků od dřívějšího zániku nároku na vdovecký důchod.

Vdovec má nárok na vdovecký důchod jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhl věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Př. 1: Muž narozený 1. 12. 1950 ovdověl 12. 5. 2009. V době úmrtí manželky bylo vdovci již 58 let, vdovecký důchod tedy bude přiznán trvale.

Př. 2: Muž narozený 10. 5. 1953 ovdověl 3. 2. 2008. Vdovecký důchod pobíral jeden rok od úmrtí manželky, tj. do 2. 2. 2009. Věku 58 let dosáhne 10. 5. 2011. Vzhledem k tomu, že tohoto věku (58 let) dosáhl do pěti let od předchozího odejmutí vdoveckého důchodu, vznikne mu k 10. 5. 2011 nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, který bude přiznán trvale.


Vdovecký důchod – nárok na obnovení při úmrtí manželky od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

Nárok na vdovecký důchod má vdovec, jestliže některá z níže uvedených podmínek trvá po uplynutí jednoho roku od úmrtí manželky. Nárok na vdovecký důchod dále vznikne znovu, jestliže je některá z podmínek uvedených níže splněna do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovecký důchod.

Vdovec má nárok na vdovecký důchod jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Př. 3: Muž narozený 1. 1. 1953 ovdověl 30. 1. 2010. Svého důchodového věku dosáhl 1. 1. 2016 (63 let), věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhl 1. 1. 2012. Tento muž tedy bude pobírat vdovecký důchod jeden rok od úmrtí manželky, tj. od. 30. 1. 2010 do 29. 1. 2011 a následně mu vznikne nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu ke dni 1. 1. 2012, neboť tohoto data dosáhl do pěti let od předchozího odejmutí vdoveckého důchodu.

Př. 4: Muž narozený 12. 5. 1956 ovdověl 30. 5. 2010. Svého důchodového věku dosáhne 12. 11. 2019 (63 let a 6 měsíců). Věku o čtyři roky nižšího dosáhl 12. 11. 2015. Vdovecký důchod pobíral jeden rok od úmrtí manželky, tj. do 29. 5. 2011. Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchody vdovci vznikne ke 12. 11. 2015, neboť tohoto data dosáhl do pěti let od předchozího odejmutí vdoveckého důchodu.

Př. 5: Muž narozený 10. 5. 1960 dosáhne důchodového věku 10. 7. 2024 (64 let a 2 měsíce). Jeho manželka zemřela 10. 12. 2011. Vdovecký důchod měl přiznán do 31. 8. 2014, protože pečoval o nezaopatřené dítě (studující dceru). Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu ke dni 10. 7. 2020 (věk o čtyři roky nižší, než jeho důchodový věk, tj. 60 let a 2 měsíce) mít nebude, protože mezi odejmutím vdoveckého důchodu a dosažením tohoto věku uplyne více než pět let.


Vdovecký důchod – nárok na obnovení při úmrtí manželky od 1. 1. 2012

Nárok na vdovecký důchod má vdovec, jestliže některá z níže uvedených podmínek trvá po uplynutí jednoho roku od úmrtí manželky. Nárok na vdovecký důchod dále vznikne znovu, jestliže je některá z podmínek uvedených níže splněna do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovecký důchod.

Vdovec má nárok na vdovecký důchod jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Dítětem uvedeným pod písmeny a) a b) se ve všech výše uvedených případech rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Př. 6: Muž narozený 1. 1. 1953 ovdověl 18. 12. 2012. Svého důchodového věku dosáhl 1. 1. 2016 (63 let). Věku o čtyři roky nižšího pak dosáhl 1. 1. 2012. Vzhledem k tomu, že muž ovdověl až po dosažení tohoto věku, bude vdovecký důchod přiznán trvale.

Př. 7: Muž narozený 25. 2. 1956 ovdověl 3. 8. 2013. Vdovecký důchod pobíral jeden rok od úmrtí manželky, tj. do 2. 8. 2014. Svého důchodového věku dosáhne 25. 8. 2019 (63 let a 6 měsíců), věku o 4 roky nižšího pak 25. 8. 2015. Vzhledem k tomu, že od odejmutí vdoveckého důchodu uplynulo méně než dva roky, vznikne vdovci k tomuto datu nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu.

Př. 8: Vdovec narozený 1. 5. 1959 ovdověl 1. 8. 2014. Vdovecký důchod pobíral jeden rok od úmrtí manželky, tj. do 31. 7. 2015. Svého důchodového věku dosáhne 1. 5. 2023, věku o čtyři roky nižšího pak 1. 5. 2019. K tomuto datu však vdovci nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu nevznikne, neboť od předchozího odejmutí vdoveckého důchodu uplynuly více než dva roky.


Zvyšování vdoveckého důchodu

Valorizace důchodů se týká i vdoveckých důchodů. K jinému zvyšování vdoveckého důchodu než v rámci valorizací nedochází. Výši vdoveckého důchod například neovlivňuje špatná sociální situace vdovce.


Otázky a odpovědi k vdoveckému důchodu – důchodová poradna4.8 5 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Vít
6 roky od zveřejnění

Mám 76 roků – jsem muž – beru vdovecký důchod od 26.5.2017!!!
Mám nárok na tento vdovecký důchod natrvalo???
Bude mě pravidelně také valorisován???

Petr Mlček
7 roky od zveřejnění

Dobrý den
Manželka zemřela 19.4.1998 a od tohoto data mně byl přiznán vdovecký a sirotčí důchod na dvě nezaopatřené děti.
Po ukončení studia starší dcery byl odebrán sirotčí důchod k 20.7.2011 (zánik nároku 30.6.2011).
Po ukončení studia mladší dcery byl odebrán sirotčí důchod k 20.6.2014 (zánik nároku 19.5.2014) a zároveň byl odebrán vdevecký důchod.
Jsem narozen 12.5.1960.
Jestli dobře rozumím podmínce vzniku nového nároku, pak mohu žádat až od 12.5.2019 po dosažení 58 let věku?
Děkuji za odpověď, Petr Mlček