Nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod – kolik let pojištění potřebujeme?

Nárok na vdovský, vdovecký ani sirotčí důchod nevzniká automaticky. Stejně jako nárok na výplatu starobního nebo invalidního důchodu nevzniká automaticky dosažením důchodového věku nebo uznáním invalidity, nevzniká automaticky ani po úmrtí nárok na přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu (pokud není uvedeno jinak, je vdovským důchodem myšlen i vdovecký důchod pro muže a sirotčí pro dítě).

Zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod

Jestliže byl zemřelý poživatelem invalidního důchodu (a není rozhodující jakého stupně) nebo poživatelem starobního důchodu (opět není rozhodující, zda předčasného nebo řádného) nárok na výplatu vdovského (vdoveckého) příp. sirotčího důchodu pro nezaopatřené dítě, vždy vznikne. Žádné další podmínky, které by zemřelý musel v době před úmrtím splnit, nejsou sledovány.

Př. 1: Dne 10. 1. 2015 zemřel poživatel invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně. Měl manželku a jedno nezaopatřené dítě. Vzhledem k tomu, že byl poživatelem invalidního důchodu, nebude ČSSZ při přiznávání vdovského a sirotčího důchodu sledovat podmínku získání potřebné doby pojištění a nárok na vdovský i sirotčí důchod vznikne.

Zemřelý nepobíral ani starobní ani invalidní důchod

Nepobíral-li zemřelý v den své smrti ani starobní ani invalidní důchod, musel ke dni smrti splnit podmínku získání potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění anebo zemřít následkem pracovního úrazu. Nesplnil-li zemřelý ke dni úmrtí žádnou z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský nebo vdovecký důchod nevznikne.

Po podání žádosti o pozůstalostní důchod ČSSZ zjišťuje, zda zemřelý ke dni úmrtí splnil podmínku pojištěných 5 let z posledních 10 let před úmrtím, příp. u zemřelého staršího 38 let také podmínku pojištěných 10 let z posledních 20 let (podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod). Pokud tuto podmínku zemřelý nesplní, ověří ČSSZ, zda již zemřelému nevznikl nárok na starobní důchod (stačí předčasný). V tomto případě musel zemřelý ke dni úmrtí jak dosáhnout důchodového věku (příp. věku umožňující odchod do předčasného důchodu), tak i získat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (25 – 35 let). Potřebná doba pojištění se nesleduje, dojde-li k úmrtí následkem pracovního úrazu.

Př. 2: Dne 1. 12. 2014 zemřel ženatý muž. Neměl žádné nezaopatřené dítě a nepobíral žádný důchod. Bylo mu 45 let. Vzhledem k tomu, že ke dni úmrtí nepobíral žádný důchod, bude ČSSZ před přiznáním vdovského důchodu ověřovat splnění podmínky získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. S ohledem na věk zemřelého se bude sledovat, zda v období posledních 10 let před úmrtím získal alespoň 5 let pojištění, nebo v období 20 let před úmrtím získal alespoň 10 let pojištění.

Sirotčí důchod má mírnější podmínky

Od 1. 1. 2012 platí, že podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40. Aby tedy vznikl nárok na přiznání sirotčího důchodu (netýká se vdovského ani vdoveckého), stačí, aby byl zemřelý pojištěn alespoň 2,5 roku z posledních 10 let, příp. u zemřelých starších 38 let alespoň 5 let z posledních 20 let.

U osob, který nesplnily výše uvedené podmínky, dochází k dalšímu zmírnění od 1. 2. 2018, kdy pro vznik nároku na sirotčí důchod stačí získat v posledních 10 letech pouze jeden rok doby pojištění, u zemřelých starších 38 let pak přichází do úvahy i varianta získání 2 let pojištění v posledních 20 letech. Do této doby se však bude počítat pouze získaná doba pojištění (“čistě odpracovaná”). Nebudou hodnoceny náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce).

Př. 3: Dne 1. 12. 2014 zemřel ženatý muž. Měl jedno nezaopatřené dítě a nepobíral žádný důchod. Bylo mu 45 let. V období posledních 10 let před úmrtím získal 1 rok pojištění, v období posledních 20 let před úmrtím získal 8 let pojištění. Nárok na vdovský důchod pro manželku nevznikne, protože zemřelý nesplnil ani jednu z podmínek (5 z 10 nebo 10 z 20). Nárok na sirotčí důchod však vznikne, neboť zemřelý sice nezískal alespoň 2,5 roku pojištění z posledních 10 let, ale získal více než 5 let pojištění z posledních 20 let před smrtí.

Bez splnění některé z výše uvedených podmínek, nemůže být vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod přiznán.

Zákonná úprava:
§ 49 odst. 1 a 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
(2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v odstavci 1.

§ 52 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li
a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby,

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou též, byl-li získán aspoň 1 rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 přede dnem smrti v období uvedeném v § 40 odst. 2 větě první anebo, jde-li o pojištěnce staršího 38 let, byly-li získány aspoň 2 roky doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 přede dnem smrti v období uvedeném v § 40 odst. 2 větě druhé.


Diskuse čtenářů

3 Komentáře zapnuto "Nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod – kolik let pojištění potřebujeme?"

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Černá M.

Dobrý den, sestra ovdvela v roce 1994 ,tudis byla ještě mladá,pobírala duchod rok.Ted už je ve starobním důchodu ,nikdy se nevdala je stále vdova.Ma nárok po létech na vdovský důchod… Děkuji Černá M

Jana Leksova

Já jsem narozena 22.1.1961 a vychovala jsem 1 dítě a manžel zemřel 19.11. 2011 a pobirala jsem vdovský důchod 1 rok.