Co je to rozhodné období?

Rozhodné období je doba, ze které se hodnotí výdělky pro výpočet důchodu. Z výdělků (vyměřovacích základů) v rozhodném období se tedy počítá důchod. Důchod se počítá z výdělků od roku, jenž následuje po roce v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let, nejdříve však od roku 1986. Posledním rokem rozhodného období je rok, jenž předchází roku přiznání důchodu.

Např.: U starobního důchodu přiznaného v roce 2019 budou do rozhodného období spadat roky 1986 až 2018. Starobní důchod přiznaný v roce 2019 tedy bude spočítán ze všech výdělků získaných v letech 1986 až 2018. U starobního důchodu přiznaného v roce 2025 to budou výdělky z let 1986 až 2024.

Rozhodné období naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v § 18.

Zákonná úprava
§ 18 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostředně předchází kalendářní rok, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva kalendářní roky. Přiznává-li se důchod ode dne, který spadá do kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, je rozhodným obdobím tento kalendářní rok. Podle předchozích vět se postupuje, pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, přesahuje 30 dnů, a není-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou.

(3) Pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, nepřesahuje 30 dnů, nebo je-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou, anebo přiznává-li se důchod pojištěnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným obdobím rok přiznání důchodu a předcházející kalendářní roky, v nichž měl pojištěnec vyměřovací základ.

(4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Není-li však v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce (§ 16 odst. 3 a 7), prodlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě jeden takový rok, nejvýše však kalendářní rok bezprostředně následující po roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.


5 1 hlasující
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments