Úřad práce a důchod

Jak se započítává evidence na úřadu práce do důchodu?

Přesto, že si řada občanů myslí, že pokud jsou evidováni na úřadu práce, jsou sociálně pojištění, není tomu vždy tak. Evidence na úřadu práce se totiž „do důchodu“ započítává jen částečně a pouze omezené období. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění totiž v § 5 odst. 2 písm. a) říká: „Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

Kdy jsem tedy při evidenci na ÚP sociálně pojištěn?

Do konce roku 1995 se hodnocení evidence na úřadu práce řídilo zákonem 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a od roku 1996 se řídí zákonem 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, což přináší určité rozdílnosti v zápočtu těchto dob:

Evidence na úřadu práce do konce roku 1995

Do konce roku 1995 se evidence na úřadu práce započítává vždy. Nezáleží na tom, zdali jste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo ne.

Evidence na úřadu práce od roku 1996

Pro období od roku 1996 do současnosti je však situace zápočtu evidence na úřadu práce na důchod podstatně složitější. Záleží na tom, zda pobíráte podporu v nezaměstnanosti (příp. podporu při rekvalifikaci) nebo ne, příp. zda podporu v nezaměstnanosti nepobíráte z důvodu, že vám bylo vyplaceno odstupné (na tuto dobu se pohlíží, jako byste podporu pobírali, ale až od 1. 1. 2014). Období, ve kterém je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a období, kdy se vám od 1. 1. 2014 podpora v nezaměstnanosti nevyplácí z důvodu nároku na odstupné, se vám vždy započítává „do důchodu„. Z období, ve kterém není podpora v nezaměstnanosti poskytována, se „do důchodu“ započítávají maximálně tři roky, ale z doby do 55 let věku pouze jeden rok. Vždy se započítává poslední období – viz výše: „tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod“.

Pro stanovení výše důchodu se doba evidence na úřadu práce hodnotí do celkové doby pojištění v rozsahu 80 %.

Př. 1: Občan je od svých 40 let po dobu 10 let v evidenci úřadu práce. Podporu pobíral prvního půl roku. Pojištěný pro důchod bude prvních šest měsíců, které pobíral podporu a poté poslední rok v evidenci, protože se započítává zpětně. Zbylých 8,5 roku pojištěných nemá a žádným způsobem se mu nezhodnotí při výpočtu důchodu.

Př. 2: Občanovi je 63 let a v evidenci úřadu práce je od svých 57. narozenin. První tři měsíce nepobíral hmotné zabezpečení, z důvodu vyplaceného odstupného (tato doba se při výpočtu důchodu bude hodnotit, pokud k situaci nastalo po 31. 12. 2013), poté měl nárok na 11 měsíců podpory (tato doba se také bude hodnotit). Z období od jeho 58 let a 2 měsíců (od tohoto dne již neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti) do 63 let se při výpočtu důchodu budou hodnotit pouze poslední tři roky evidence na úřadu práce.

Př. 3: Občan byl v evidenci úřadu práce do svých 53. do 56 narozenin. Podporu nepobíral. Při výpočtu důchodu mu bude hodnocena doba evidence v rozsahu jednoho roku před 55. narozeninami (od 54. do 55. narozenin) a také doba jednoho roku po 55. narozeninách (od 55. do 56. narozenin). Celkově je sice možné zhodnotit 3 roky evidence na ÚP bez podpory, ale před 55. rokem pouze jeden rok. Pokud by byl tento občan v evidenci ÚP ještě další rok, tato doba by se mu také hodnotila (celkem by byly zhodnoceny 3 roky evidence).

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce?

obdobíbez podporys podporoukdyž náleželo odstupné
do 31. 12. 1995hodnotí se vždyhodnotí se vždyhodnotí se vždy
od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2013
hodnotí se nejvýše tři roky za celý život,
před 55. rokem nejvýše jeden rok
hodnotí se vždyzapočítává se do limitu tří let
(jednoho roku před 55. rokem věku)
od 1. 1. 2014hodnotí se vždyhodnotí se vždy

Evidence na ÚP a výpočet důchodu

Pro stanovení výše osobního vyměřovacího základu (což je zjednodušeně řečeno průměrný výdělek přepočtený na současnou hodnotu) se evidence na úřadu práce hodnotí jako tzv. vyloučená doba, tak aby neznehodnocovala výdělky z dob zaměstnání (nezhoršovala průměr). Pozor! Do vyloučených dob lze zahrnout pouze dobu popsanou výše – vše do roku 1995, dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, doba, po kterou podpora nenáležela z důvodu nároku na odstupné a jeden až tři roky evidence podle věku žadatele.

Problematika hodnocení evidence na ÚP pro účely důchodového pojištění je poměrně složitá (jinak se hodnotí pro získání nároku na důchod, jinak pro stanovení výše procentní výměry; jinak se hodnotí v různých časových obdobích).


4.7 9 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
17 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
JAN
5 roky od zveřejnění

JE MI 62 MÁ Stupeń 35 a 1 částeční invalidní D musím docházet pořád na Úřad práce ? Nebo ne to mi tam nenapsali – žij daleko od okresního města-A mohu dál mít neschopenku ?? Moc děkuji

Karla
6 roky od zveřejnění

Je mi 40 let a v evidenci ÚP jsem byla asi 3 roky (dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti jsem již odečetla). Chápu tedy dobře, že se mi tedy do „důchodu“ započítává pouze jeden rok? Děkuji

Jan D.
6 roky od zveřejnění

Pan K.Mařík zde ve všech svých argumentacích upřednostňuje „přihlásit se do evidence Úřadu práce“ nebo „odejít do předčasného důchodu“, před variantou „pobírat předdůchod“.
Než začneme posuzovat důchody, měli bychom si ale říci, co „přihlášení do evidence Úřadu práce“ obnáší:
1) Nic takového, jako „evidence na Úřadu práce“ totiž neexistuje. Můžete se pouze „evidovat jako uchazeč o zaměstnání“. Uchazeč o zaměstnání má po svém zaevidování na ÚP určitá práva, ale také určité povinnosti. Právem je „pobírání podpory v nezaměstnanosti“ a „pomoc při vyhledávání zaměstnání ze strany ÚP“, povinností je „aktivně si sám vyhledávat nové zaměstnání“.
2) Pokud chcete nadále chodit do práce, je ÚP určitě velká pomoc. Pokud se ale začneme bavit ať už o předčasném důchodu, nebo o předdůchodu, vychází z toho, že už si žádné zaměstnání v podstatě hledat nechcete.
3) I přesto, že už se vám do žádné práce moc nechce, je velmi výhodné se „evidovat jako uchazeč o zaměstnání“.
Výhody:
a) Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud je vám více jak 55 let, budete jí brát dokonce celých 11 měsíců.
b) Stanete se také tkzv. „státním pojištěncem“, což znamená, že stát za vás bude platit zdravotní pojištění.
c) Doba strávená v evidenci uchazeče se vám částečně započítává do odpracovaných let.
Nevýhody:
a) Jak už bylo řečeno v bodu 1) – jste povinni si hledat zaměstnání.
b) ÚP si vás bude zvát ke kontrolám, na kterých vám bude předkládat nabídky zaměstnání a průběžně kontrolovat, zda chodíte na schůzky se zaměstnavateli a zda si sami zaměstnání vyhledáváte. Po půl roce na podpoře spadnete do kategorie „rizikoví nezaměstnaní“, kdy ÚP na vás začne více tlačit.
4) Po uplynutí zmíněných 11 měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti končí. Dále trvá:
Výhody:
a) Zůstáváte „státním pojištěncem“.
b) Doba strávená v evidenci se vám dále částečně započítává do odpracovaných let (až do celkových 3 let na ÚP).
Nevýhody:
a) Stále jste povinni si hledat zaměstnání.
b) Po více jak roce v evidenci vám ÚP může najít zaměstnání odpovídající o 1 stupeň nižšímu vzdělání (máte-li SŠ, musíme vzít práci jako se základním vzděláním). Úřednice ÚP sama rozhodne, jak často si vás bude zvát k pravidelným kontrolám. Může se vám stát, že si třeba každých 14 dnů vyčekáte 3 hodiny, abyste úřednici zahráli divadélko, jak si úporně a úpěnlivě hledáte práci (přesto, že už žádnou nechete a tudíž si nic nehledáte). Pokud vám ÚP nějaké zaměstnání (třeba to se sníženou kvalifikací) zajistí sám, musíte ho přijmout. V opačném případě vás ÚP z evidence uchazečů o zaměstnání ihned vyřadí.

Závěr:
Ne každý má žaludek na to, aby chodil pravidelně hrát na ÚP chudáčkovskou etudku . Většina z těch, kteří mají na předdůchod našetřeno, zvolí proto to klidnější a důstojnější řešení.

PS.: To, že předdůchod je nevýhodný, protože „musíte žít za své“, je blábol.
Když chodíte do práce, vyděláte peníze, které okamžikem výplaty jsou vaše a z nich také „žijete za své“.
V předdůchodu žijete úplně stejně ze svých výplat, jenom ne z té za minulý měsíc, ale z těch před 20 lety, protože jste tenkrát chytře všechno neprožrali, ale spořili si.

Jediná doba, kdy opravdu nebudete žít za své bude, až vám stát začne vyplácet starobní důchod. Těch průměrných 10.000/měs jsou jediné peníze, které opravdu dostanete darem !
Nástupem do předčasného důchodu se vám starobní důchod krátí. Klidně třeba až o 2.500 Kč/měs. Jinými slovy: Nástupem do předčasného důchodu se každý měsíc sami připravíte o jednu čtvrtinu z toho pravidelného dárku.
Pokud tedy není nástup do předčasného důchodu z finančního nebo jiného důvodu nevyhnutelný, jedná se opravdu o to nejhorší řešení.

Alena Kršková
5 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jan D.

Můžu poprosit, jde najdu, že po roce vedení na úřadu práce mi může být přidělena práce o stupeň nižší, tedy když mám vzdělání ÚSO, tak práce pro základní vzdělání. Paní na úřadu práce mě posílá v 58 letech po 2 měsících na pozici – práce bez vzdělání nebo základní.
Moc děkuji.
Alena

Libuse Lagronova
7 roky od zveřejnění

Je mi 43 let před 2 a pul rokem jsem bila na operaci zanet dutin od te doby mam zdravotni stav nevyhovujici a omezeny práce na max 6 hod tydne lehkou uklízim na dohodu .K lekaři na ORL chodim po 3 mesicich a zhoršil jse mi sluch.Na neurologii mi kontrola hlavy trpim migreny a mam cystu v mostomozečku trpim bolesty hlavy chtěla bych se zeptat jesli mam žadat o invalidni duchod.Zhoršeni zdravotni stav jsem mela v roku 2003 tak jsem zadala a dali mi Zps .změna pracovni schopnosti omezeny.ZPS mi trvala od 2003-2010.Narodila jse mi dcera2006 a pomahala mi matka když jsem se necitila dobře ..ted nevim jesli mam žadat invalidni duchod dekuji za odpověď prosim o radu

Pavlína
7 roky od zveřejnění

Tak tři roky se počítají nebo jeden? Když žádám o invalidní důchod započítavají se tam tedy tři roky na úřadu práce maximálně nebo pouze jeden? Není to zde napsáno srozumitelně. Jedná se o dobu na úřadu práce, kdy nebyla pobírana podpora v nezamestnanosti. Tři roky. Jsou mi počítáni t y tři roky do doby na pojištění pro invalidní důchod pro věk 35 let?

Děkuji.

Jana Maskovicova
7 roky od zveřejnění

Jsem rocnik 1962 .Na stredni odborne uciteiliste jsem nastoupila 1977 tj. tohoto roku jsem i ukončila povinou zakladni skolni docházku.
Po uceni jsem hned odpracovala první tri roku v oboru,dalsi tri roky do srpna 1985 v jinem oboru kdy jsem ukončila praci z duvodu svadby a stehovani do zahranici za manželem.
1986 se mi narodil první syn a 1988 druhy syn.(mají Česke obcanstvi a česke rodne listy)
Ale v tomto manzelstvi jsem se starala o rodinu a stare manzelovy rodice.. byla jsem tudíž zenou v domacnosti Až do 2006 a pak pracovala honorarne ovšem v cizine…. a bylo mi receno ze mi za tyto roky nenalezi zadne zapoctove roky do zdejšího duchodu… a ze se zemi kde jsem zila a pracovala nemá Česka republika zadne smlouvy…
Od řijna 2011 zase pracuji nepretrzite v Česke republice
Muj duchod bych mela získat az v 63 letech a nějakem mesici…
Ovšem stěži ziskam plne zapoctove leta…ted jich mam i se skolou a dětmi 20 Na uradu práce jsem nebyla evidovana…
Zajima mně, jestli ještě fyzicky vydrzim nejaky ten rok pracovat( zdravi není nejlepší,prodelala rakovinu delozniho cipku se tremi operacemi,mam chronicke problémy z vysunutymi plotynkami hrozi mi operace, a mam i plicni i srdecni astma)
A pak tedy se i prihlasim na urad práce (jiz mam 55 let) Jake jsou sance a pravo na radny duchod i když z urcitosti kraceny…

Bošacká
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  Jana Maskovicova

Dobrý den.
Mám dotaz.
Jak se počítá doba evidence na úřadu práce s přiznanou podporou do důchodu???
Počítá se vždy,plně a neomezeně???Třeba i opakovaně???
Děkuji za objasnění.
Bošacká

Pavel Capek
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Ano pane Maříku, máte pravdu. V článku je na tento dotaz opravdu odpovězeno. Nicméně vaše reakce ( a to promiňte zase Vy ) je reakcí arogantního jedince…

Kopidlno
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Sry, ale tyto hrůzy jako jsou důchody a nároky jsou poměrně spletité. Pokud terminologie a rúzné nároky a nenároky nejsou „v krvi“ tak se čitateli takový text může chápat dost blbě a jevit až nesrozumitelně.
Vážený Maříku vy například chápete text teoretických fyziků, kteří diskutují nad teorií strun, nebo lékaře, kteří se baví na sedánku, jak budou řešit léčbu svých pacientů?

Petr Fryč
5 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Nejhorší práce je s lidským „materiálem“-

Kopidlno
2 roky od zveřejnění
Reakce na:  Bošacká

Evidence na úřadu práce v době pobírání podpory v nezaměstnanosti (tzn. s přiznanou podporou) se počítá vždy a neomezeněkrát tedy opakovaně (příklad: když budete na úřadu práce za život například 5x a budete mít 5x nárok na pobírání podpory, tak se vám doba, kdy budete tuto podporu pobírat bude počítat pokaždé = v tomto konkrétním případě tedy 5x). Ale pozor: započte se pouze 80% této doby, kdy jste pobírala podporu.

Doba bez nároku na podporu
Pokud jste byla na úřadu práce déle a už jste neměla nárok na podporu tak se vám započte 1 rok (pokud jste byla takto dlouho nezaměstnaná a měla jste v té době méně než 55 let) nebo 3 roky (pokud jste měla více než 55 let). Ale pozor: Pokud jste měla ten 1 rok vyčerpaný už před 55. rokem a teď je vám nad 55 let, počítejte s tím, že z doby bez podpory se vám do důchodu započtou nyní už jen další 2 roky . A opět z těchto roků se vám započte pouze 80% doby (tzn max za celý život 876 dnů)

Linda
5 měsíce/ů od zveřejnění
Reakce na:  Kopidlno

a ty 1-3 roky dle věku na UP bez podpory se počítají i na invalidní? nebo jen na starobní duchod? Děkuji