Úřad práce a důchod

Jak se započítává evidence na úřadu práce do důchodu?

Přesto, že si řada občanů myslí, že pokud jsou evidováni na úřadu práce, jsou sociálně pojištění, není tomu vždy tak. Evidence na úřadu práce se totiž „do důchodu“ započítává jen částečně a pouze omezené období. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění totiž v § 5 odst. 2 písm. a) říká: „Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

Kdy jsem tedy při evidenci na ÚP sociálně pojištěn?

Do konce roku 1995 se hodnocení evidence na úřadu práce řídilo zákonem 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a od roku 1996 se řídí zákonem 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, což přináší určité rozdílnosti v zápočtu těchto dob:

Evidence na úřadu práce do konce roku 1995

Do konce roku 1995 se evidence na úřadu práce započítává vždy. Nezáleží na tom, zdali jste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo ne.

Evidence na úřadu práce od roku 1996

Pro období od roku 1996 do současnosti je však situace zápočtu evidence na úřadu práce na důchod podstatně složitější. Záleží na tom, zda pobíráte podporu v nezaměstnanosti (příp. podporu při rekvalifikaci) nebo ne, příp. zda podporu v nezaměstnanosti nepobíráte z důvodu, že vám bylo vyplaceno odstupné (na tuto dobu se pohlíží, jako byste podporu pobírali, ale až od 1. 1. 2014). Období, ve kterém je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a období, kdy se vám od 1. 1. 2014 podpora v nezaměstnanosti nevyplácí z důvodu nároku na odstupné, se vám vždy započítává „do důchodu„. Z období, ve kterém není podpora v nezaměstnanosti poskytována, se „do důchodu“ započítávají maximálně tři roky, ale z doby do 55 let věku pouze jeden rok. Vždy se započítává poslední období – viz výše: „tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod“.

Pro stanovení výše důchodu se doba evidence na úřadu práce hodnotí do celkové doby pojištění v rozsahu 80 %.

Př. 1: Občan je od svých 40 let po dobu 10 let v evidenci úřadu práce. Podporu pobíral prvního půl roku. Pojištěný pro důchod bude prvních šest měsíců, které pobíral podporu a poté poslední rok v evidenci, protože se započítává zpětně. Zbylých 8,5 roku pojištěných nemá a žádným způsobem se mu nezhodnotí při výpočtu důchodu.

Př. 2: Občanovi je 63 let a v evidenci úřadu práce je od svých 57. narozenin. První tři měsíce nepobíral hmotné zabezpečení, z důvodu vyplaceného odstupného (tato doba se při výpočtu důchodu bude hodnotit, pokud k situaci nastalo po 31. 12. 2013), poté měl nárok na 11 měsíců podpory (tato doba se také bude hodnotit). Z období od jeho 58 let a 2 měsíců (od tohoto dne již neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti) do 63 let se při výpočtu důchodu budou hodnotit pouze poslední tři roky evidence na úřadu práce.

Př. 3: Občan byl v evidenci úřadu práce do svých 53. do 56 narozenin. Podporu nepobíral. Při výpočtu důchodu mu bude hodnocena doba evidence v rozsahu jednoho roku před 55. narozeninami (od 54. do 55. narozenin) a také doba jednoho roku po 55. narozeninách (od 55. do 56. narozenin). Celkově je sice možné zhodnotit 3 roky evidence na ÚP bez podpory, ale před 55. rokem pouze jeden rok. Pokud by byl tento občan v evidenci ÚP ještě další rok, tato doba by se mu také hodnotila (celkem by byly zhodnoceny 3 roky evidence).

Evidence na ÚP a výpočet důchodu

Pro stanovení výše osobního vyměřovacího základu (což je zjednodušeně řečeno průměrný výdělek přepočtený na současnou hodnotu) se evidence na úřadu práce hodnotí jako tzv. vyloučená doba, tak aby neznehodnocovala výdělky z dob zaměstnání (nezhoršovala průměr). Pozor! Do vyloučených dob lze zahrnout pouze dobu popsanou výše – vše do roku 1995, dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, doba, po kterou podpora nenáležela z důvodu nároku na odstupné a jeden až tři roky evidence podle věku žadatele.

Problematika hodnocení evidence na ÚP pro účely důchodového pojištění je poměrně složitá (jinak se hodnotí pro získání nároku na důchod, jinak pro stanovení výše procentní výměry; jinak se hodnotí v různých časových obdobích).

Loading...

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *