Změna stupně invalidity – výpočet zvýšení a snížení invalidního důchodu

Jakým způsobem se postupuje při změně stupně invalidity, tj. v situaci, kdy je již invalidní důchod přiznán a v důsledku změny v hodnocení zdravotního stavu se zvyšuje nebo snižuje stupeň invalidity?

Od 1. 1. 2010 neexistují plné a částečné invalidní důchody, ale jedná o jeden invalidní důchod, který je vyplácen ve třech stupních – invalidní důchod pro invaliditu I., II. a III. stupně. Při změně stupně invalidity se nesleduje, zda pojištěnec získal potřebnou dobu pojištění (nejde o přiznání invalidního důchodu, ale “pouze” o změnu stupně) a na výpočet nemají vliv výdělky (vyměřovací základy) získané po původním přiznání invalidního důchodu. Přepočet se prování pouze pomocí koeficientů.

Vysvětlení výpočtu při změně stupně invalidity

Invalidní důchod (stejně jako ostatní důchody) se skládá ze dvou částek – ze základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná (nemusí platit, pokud důchodce pracoval v zahraničí) v a roce 2020 činí 3.490 Kč a dále z procentní výměry důchodu, která je spočítána z vyměřovacích základů v rozhodném období a ze získaných dob pojištění. O výši procentní výměry důchodu tedy rozhodují získané výdělky a “odpracované roky”.

Za každý celý rok doby pojištění se v případě invalidního důchodu pro invaliditu:
I. stupně počítá 0,5 % výpočtového základu,
II. stupně počítá 0,75 % výpočtového základu,
III. stupně počítá 1,5 % výpočtového základu.

Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je tak dvakrát vyšší, než u II. stupně a třikrát vyšší, než u I. stupně. Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně je 1,5krát vyšší, než v případě I. stupně atd.

Koeficienty

Z výše uvedeného vyplývá i způsob změny výše (přepočet) invalidního důchodu při změně stupně invalidity. Pokud dojde ke změně stupně invalidity, dochází ke změně výše procentní výměry důchodu v souladu s výše uvedenou úměrou. Změna se provádí pomocí koeficientů zaokrouhlených na čtyři desetinná místa:

I. stupeň na II. stupeň – koeficient 1,5 (0,75 / 0,5)
I. stupeň na III. stupeň – koeficient 3 (1,5 / 0,5)
II. stupeň na I. stupeň – koeficient 0,6667 (0,5 / 0,75)
II. stupeň na III. stupeň – koeficient 2 (1,5 / 0,75)
III. stupeň na II. stupeň – koeficient 0,5 (0,75 / 1,5)
III. stupeň na I. stupeň – koeficient 0,3333 (0,5 / 1,5)

Př. 1: Pan Novák má od roku 2012 přiznán invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. V roce 2020 se jeho stav zhoršil a došlo ke zvýšení na III. stupeň invalidity. V roce 2020 pobírá II. stupeň ve výši 8.360 Kč. Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se provede tak, že se od jeho současné výše odečte základní výměra důchodu (3.490 Kč), výsledkem je procentní výměra, která se zvýší uvedeným koeficientem (II. na III. stupeň – koeficient 2) a opět se přičte základní výměra důchodu:
8.360 – 3.490 = 4.870 Kč (procentní výměra u II. stupně)
4.870 x 2 = 9.740 Kč (nová procentní výměru u III. stupně)
9.740 + 3.490 = 13.230 Kč (vypočítaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně)

Př. 2: Pokud by u výše uvedeného pana Nováka v důsledku zlepšení zdravotního stavu naopak došlo ke snížení stupně invalidity na I. stupeň, postup by byl stejný, ale s využitím jiného koeficientu (II. na I: stupeň – koeficient 0,6667):
8.360 – 3.490 = 4.870 Kč (procentní výměra u II. stupně)
4.870 x 0,6667 = 3.247 Kč (nová procentní výměra u I. stupně; zaokrouhlujeme vždy na celé koruny nahoru)
3.247 + 3.490 = 6.737 Kč (vypočítaný invalidní důchod pro invaliditu I. stupně)

Proč se invalidní důchod vždy nezvyšuje?

Výše uvedené přepočty platí beze zbytku u nově přiznaných (tj. osoba žádný invalidní důchod nepobírá, je jí nově přiznán; není myšlena změna stupně invalidity) invalidních důchodů po 31. 12. 2009. Do té doby existovaly pouze dva druhy důchodů – částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Plný invalidní důchod se počítal tak, jak se nyní počítá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, tj. za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu. Částečný invalidní důchod se počítal tak, jak se nyní počítá invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, tj. za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu.

O tom, do jakého stupně invalidity se od 1. 1. 2010 přetransformoval částečný invalidní důchod (zda do I. nebo II.) rozhodoval procentní pokles pracovní schopnosti uvedený v posudku o invaliditě (35 % až 49 % znamenal I. stupeň, 50 % až 65 % znamenal II. stupeň). Velká většina částečných invalidních důchodů byla přetransformována do invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně. Zde však vzniká problém při následném zvýšení na invalidní důchod II., ale také III. stupně. Vzhledem k tomu, že částečné invalidní důchody přetransformované do invalidních důchodů pro invaliditu I. stupně byly dříve spočítány tak, jak se nyní počítá II. stupeň, není možné, aby při zvýšení stupně invalidity na II. stupeň docházelo i ke zvýšení vypláceného invalidního důchodu, neboť ten už je ve výši II. stupně vyplácen. Stejný problém nastává při zvýšení z I. na III. stupeň invalidity – není možné použít koeficient 3, ale pouze koeficient 2 (jako by šlo o zvýšení z II. na III. stupeň).

Výše uvedený postup je logický a matematicky správný. Bohužel zákonodárce na výše uvedené “zapomněl” a v letech 2010 a 2011 se takto nepostupovalo a tyto “nelogičnosti” se napravují při dalších změnách stupně invalidity, kdy se využívá mnoho dalších koeficientů. V případě změny částečného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně a následné změně stupně v letech 2010 nebo 2011, doporučuji ke zjištění přepočítacího koeficientu v případě další změny stupně využít příslušnou OSSZ, příp. naší důchodovou poradnu.

Jak ČSSZ postupuje v případě snížení nebo oduznání invalidity?

V situaci kdy je při kontrolní lékařské prohlídce (KLP) posudkovým lékařem snížen invalidnímu důchodci stupeň invalidity nebo dojde k jejímu úplnému oduznání, obdrží invalida posudek o invaliditě, na kterém bude jako datum snížení nebo zániku invalidity uveden den jednání na lékařské posudkové službě (LPS; den kdy proběhla „komise“). Tento posudek je následně zaslán České správě sociálního zabezpečení k vydání rozhodnutí o snížení invalidního důchodu nebo jeho odejmutí (podle výsledku posouzení). Teprve na tomto rozhodnutí, které zasílá ČSSZ, bude uvedeno datum, od kterého ke snížení nebo odejmutí invalidního důchodu dojde. Půjde o datum splatnosti důchodu v budoucnu. V den uvedený v rozhodnutí už důchodce obdrží snížený invalidní důchod nebo důchod neobdrží vůbec (v případě oduznání invalidity). Důchod (nebo i důchody) vyplacený mezi posouzením a snížením nebo odejmutím invalidního důchodu se ČSSZ nevrací a celý náleží důchodci.

Př. 3: Invalidní důchodce pobírá invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. Splatnost důchodu má 20. dne v měsíci. Dne 1. února byla tomuto důchodci oduznána invalidita – podle posudku ze dne 1. února tedy již není invalidní. Přesto ještě 20. února obdrží od ČSSZ celou splátku důchodu. Začátkem března obdrží od ČSSZ rozhodnutí zaslané do vlastních rukou, ve které je uvedeno, že se invalidní důchod odnímá od 20. března. V tento den již důchodce žádný důchod neobdrží.

Jak ČSSZ postupuje v případě zvýšení stupně invalidity?

Pokud je invalidnímu důchodci zvýšen stupeň invalidity, je na posudku o invaliditě uvedeno „datum změny stupně invalidity“, tj. datum, kdy podle posudkového lékaře došlo k takovému zhoršení zdravotního stavu, které již odpovídá vyššímu stupni invalidity. Půjde o datum v minulosti v období před vydáním posudku o invaliditě (před „jednáním komise“). Posudek o invaliditě je následně zasílán ČSSZ k vydání rozhodnutí. Invalidní důchod bude zvýšen zpětně od data změny stupně invalidity uvedeného na posudku. Rozhodnutí ČSSZ vydá do 90 dnů.

Př. 4: Invalidní důchodce pobírá invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. Splatnost důchodu má 20. dne v měsíci. Dne 1. února byla tomuto důchodci zvýšena invalidita na III. stupeň. Datum změny stupně invalidity bylo posudkovým lékařem stanoveno na 15. prosince předchozího roku. V dubnu invalidní důchodce obdržel od ČSSZ rozhodnutí, ve kterém byl invalidní důchod od 15. prosince zvýšen a od lednové splátky důchodu byl zpětně zvalorizován. Důchodce obdržel doplatek důchodu za období od 15. prosince do 19. května. 20. května již obdržel invalidní důchod odpovídající výši III. stupně. (Výše uvedená data jsou samozřejmě závislá na konkrétní situaci a rychlosti vyřízení na ČSSZ.)

Od 1. února 2018 platí, že v případě uznání vyššího stupně invalidity v době, kdy je invalidní důchodce v dočasné pracovní neschopnosti, musí se dočasná pracovní neschopnost ukončit 30. dnem následujícím po dni jednání na LPS. Invalidní důchod je ale stále zvýšen zpětně od data změny stupně invalidity. V případě zpětného zvýšení na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně však může dojít k přeplatku na nemocenském, který bude zúčtován s doplatkem důchodu. Invalidní důchodce pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně má totiž pokrácenu podpůrčí dobu nemocenského (dobu, kdy může nemocenské pobírat) na 70 dní. V případě, že je invalidní důchod na III. stupeň zvýšen zpětně za období, ve kterém bylo nemocenské vyplaceno delší dobu, vzniká přeplatek na nemocenském.


0 0 hlasující
Hodnocení článku
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Pospíšil
1 rok od zveřejnění

Pobíral jsem invalidní důchod III.stupně ,v částce 14400, byl mě snížen na II.stupeň. Kolik budu pobírat. Další dotaz – při pobírání inv.důchodu , jsem žádal opakovaně o vyplácení důchodu k datu 15 , v měsíci , pokaždé mě nabylo vyhověno , prosím poraďte mi jak to zařídit. Děkuji Honza

Libuše Kűhtreiberová
3 roky od zveřejnění

Mám dotaz, mám invalidní důchod II.stupně (rakovina prsu). A teď mi ho snížili na I.stupeň. Ale můj zdravotní stav se naopak zhoršil (lymfatický edém-mám ruku celou oteklou a bolí, prsty mě brní). Jak se mám proti tomu bránit?