Změna stupně invalidity – výpočet zvýšení a snížení invalidního důchodu

Jakým způsobem se postupuje při změně stupně invalidity, tj. v situaci, kdy je již invalidní důchod přiznán a v důsledku změny v hodnocení zdravotního stavu se zvyšuje nebo snižuje stupeň invalidity?

Od 1. 1. 2010 neexistují plné a částečné invalidní důchody, ale jedná o jeden invalidní důchod, který je vyplácen ve třech stupních – invalidní důchod pro invaliditu I., II. a III. stupně. Při změně stupně invalidity se nesleduje, zda pojištěnec získal potřebnou dobu pojištění (nejde o přiznání invalidního důchodu, ale “pouze” o změnu stupně) a na výpočet nemají vliv výdělky (vyměřovací základy) získané po původním přiznání invalidního důchodu. Přepočet se prování pouze pomocí koeficientů.

Vysvětlení výpočtu při změně stupně invalidity

Invalidní důchod (stejně jako ostatní důchody) se skládá ze dvou částek – ze základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná (nemusí platit, pokud důchodce pracoval v zahraničí) v a roce 2018 činí 2.700 Kč a dále z procentní výměry důchodu, která je spočítána z vyměřovacích základů v rozhodném období a ze získaných dob pojištění. O výši procentní výměry důchodu tedy rozhodují získané výdělky a “odpracované roky”.

Za každý celý rok doby pojištění se v případě invalidního důchodu pro invaliditu:
I. stupně počítá 0,5 % výpočtového základu,
II. stupně počítá 0,75 % výpočtového základu,
III. stupně počítá 1,5 % výpočtového základu.

Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je tak dvakrát vyšší, než u II. stupně a třikrát vyšší, než u I. stupně. Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně je 1,5krát vyšší, než v případě I. stupně atd.

Koeficienty

Z výše uvedeného vyplývá i způsob změny výše (přepočet) invalidního důchodu při změně stupně invalidity. Pokud dojde ke změně stupně invalidity, dochází ke změně výše procentní výměry důchodu v souladu s výše uvedenou úměrou. Změna se provádí pomocí koeficientů zaokrouhlených na čtyři desetinná místa:

I. stupeň na II. stupeň – koeficient 1,5 (0,75 / 0,5)
I. stupeň na III. stupeň – koeficient 3 (1,5 / 0,5)
II. stupeň na I. stupeň – koeficient 0,6667 (0,5 / 0,75)
II. stupeň na III. stupeň – koeficient 2 (1,5 / 0,75)
III. stupeň na II. stupeň – koeficient 0,5 (0,75 / 1,5)
III. stupeň na I. stupeň – koeficient 0,3333 (0,5 / 1,5)

Př. 1: Pan Novák má od roku 2012 přiznán invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. V roce 2018 se jeho stav zhoršil a došlo ke zvýšení na III. stupeň invalidity. V roce 2018 pobírá II. stupeň ve výši 7.360 Kč. Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se provede tak, že se od jeho současné výše odečte základní výměra důchodu (2.700 Kč), výsledkem je procentní výměra, která se zvýší uvedeným koeficientem (II. na III. stupeň – koeficient 2) a opět se přičte základní výměra důchodu:
7.360 – 2.700 = 4.660 Kč (procentní výměra u II. stupně)
4.660 x 2 = 9.320 Kč (nová procentní výměru u III. stupně)
9.320 + 2.700 = 12.020 Kč (vypočítaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně)

Př. 2: Pokud by u výše uvedeného pana Nováka v důsledku zlepšení zdravotního stavu naopak došlo ke snížení stupně invalidity na I. stupeň, postup by byl stejný, ale s využitím jiného koeficientu (II. na I: stupeň – koeficient 0,6667):
7.360 – 2.700 = 4.660 Kč (procentní výměra u II. stupně)
4.660 x 0,6667 = 3107 Kč (nová procentní výměra u I. stupně; zaokrouhlujeme vždy na celé koruny nahoru)
3.107 + 2.700 = 5.807 Kč (vypočítaný invalidní důchod pro invaliditu I. stupně)

Proč se invalidní důchod vždy nezvyšuje?

Výše uvedené přepočty platí beze zbytku u nově přiznaných (tj. osoba žádný invalidní důchod nepobírá, je jí nově přiznán; není myšlena změna stupně invalidity) invalidních důchodů po 31. 12. 2009. Do té doby existovaly pouze dva druhy důchodů – částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Plný invalidní důchod se počítal tak, jak se nyní počítá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, tj. za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu. Částečný invalidní důchod se počítal tak, jak se nyní počítá invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, tj. za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu.

O tom, do jakého stupně invalidity se od 1. 1. 2010 přetransformoval částečný invalidní důchod (zda do I. nebo II.) rozhodoval procentní pokles pracovní schopnosti uvedený v posudku o invaliditě (35 % až 49 % znamenal I. stupeň, 50 % až 65 % znamenal II. stupeň). Velká většina částečných invalidních důchodů byla přetransformována do invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně. Zde však vzniká problém při následném zvýšení na invalidní důchod II., ale také III. stupně. Vzhledem k tomu, že částečné invalidní důchody přetransformované do invalidních důchodů pro invaliditu I. stupně byly dříve spočítány tak, jak se nyní počítá II. stupeň, není možné, aby při zvýšení stupně invalidity na II. stupeň docházelo i ke zvýšení vypláceného invalidního důchodu, neboť ten už je ve výši II. stupně vyplácen. Stejný problém nastává při zvýšení z I. na III. stupeň invalidity – není možné použít koeficient 3, ale pouze koeficient 2 (jako by šlo o zvýšení z II. na III. stupeň).

Výše uvedený postup je logický a matematicky správný. Bohužel zákonodárce na výše uvedené “zapomněl” a v letech 2010 a 2011 se takto nepostupovalo a tyto “nelogičnosti” se napravují při dalších změnách stupně invalidity, kdy se využívá mnoho dalších koeficientů. V případě změny částečného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně a následné změně stupně v letech 2010 nebo 2011, doporučuji ke zjištění přepočítacího koeficientu v případě další změny stupně využít příslušnou OSSZ, příp. naší důchodovou poradnu.


1
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Libuše Kűhtreiberová

Mám dotaz, mám invalidní důchod II.stupně (rakovina prsu). A teď mi ho snížili na I.stupeň. Ale můj zdravotní stav se naopak zhoršil (lymfatický edém-mám ruku celou oteklou a bolí, prsty mě brní). Jak se mám proti tomu bránit?