Jak zpětně může být přiznán důchod?

Zpětné přiznání důchodu není zákonem omezeno. Výplata důchodu je však obecně možná nejvýše pět let zpětně.

Pouze o předčasný starobní důchod není možné žádat zpětně.

Zpětné nároky naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v § 55.

Zákonná úprava
§ 55 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).


1
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Mirka

Dobrý den, přišel mi posudek o invaliditě kde se píše ,že mi byl přiznán inv. důchod 1. Vzhledem k charakteru onemocnění KLP nestanovuj. Pouze jsem doložila papíry, zdrav. dok. a nikdo mě nikam nepozval. Mám to brát jako definitivní ukončení?
Děkuji za odpověd