Péče o dítě při výpočtu důchodu (mateřská, rodičovská)

V jakém rozsahu se hodnotí doba péče o dítě? Jak se tato doba péče počítá si důchodu? Jak se započítává mateřská a rodičovská dovolená? Může se péče hodnotit pouze ženě nebo i muži?

Je důležité si neplést péči o dítě a výchovu dítěte. Výchova dítěte se sleduje od narození do zletilosti a ovlivňuje snížení důchodového věku žen. Péče o dítě se hodnotí jako náhradní doba pojištění, tj. pečující osoba je (za podmínek popsaných dále) “sociálně pojištěná”.

Péče o dítě do čtyř let věku

Častý dotaz zní: “Počítá se mi mateřská do důchodu?” Důležité: Zákon o důchodovém pojištění hovoří o péči o dítě do 4 let věku (§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.) – není tedy vůbec důležité, jak dlouho byla vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) nebo rodičovský příspěvek (rodičovská; rodičák). Do důchodu se hodnotí péče od narození do čtyř let věku dítěte.

Př. 1: Dítě se narodilo 12. 5. 1983. Péče o dítě se bude hodnotit od 12. 5. 1983 do 11. 5. 1987.

Př. 2: Dítě se narodilo 10. 8. 2001. Matka měla vyplácen rodičovský příspěvek do tří let dítěte, poté zůstala do pěti let dítěte doma. I přesto, že byl rodičovský příspěvek vyplácen pouze do tří let dítěte, bude se ji hodnotit doba od 10. 8. 2001 do 9. 8. 2005.

Péče o více dětí najednou

V případě souběhu péčí o více dětí se doba hodnotí pouze jednou, tzn. pokud bylo v jednom období pečováno např. o dvě děti do čtyř let věku, není možné tuto dobu hodnotit dvojnásobně.

Př. 3: První dítě se narodilo 1. 1. 1985, druhé 1. 7. 1987. V období od 1. 7. 1987 do 31. 12. 1988 sice žena pečovala o dvě děti ve věku do čtyř let, ale tato doba může být hodnocena pouze jednou, tj. jako 1,5 roku náhradní doby pojištění, nikoliv 3 roky. V tomto případě by žena byla nepřetržitě pojištěná od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1991.

Péče o dítě do čtyř let věku před 1. 7. 2007

Žena péči o dítě do čtyř let věku vykonávanou před 1. 7. 2007 prokazuje předložením rodných listů dětí při sepisování žádosti o důchod a prohlášením, které učiní do žádosti o důchod (nevypisuje se zvláštní formulář).

Péči muže o dítě do 31. 12. 1995 není možné hodnotit. Před 1. 1. 1996 je možné hodnotit péči o dítě pouze u žen. V období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007 je možné hodnotit i péči muže, ale podmínkou bylo, aby muž do dvou let od skončení péče (nejdéle do 30. 6. 2009) podal na příslušné OSSZ “Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě”.

Péče o dítě do čtyř let věku po 30. 6. 2007

Péče o dítě do čtyř let věku, která skončila po 30. 6. 2007 (tj. u dětí narozených nejdříve 2. 7. 2003) se péče o dítě do čtyř let věku žen i mužů prokazuje totožně a to doložením rodného listu dítěte a čestným prohlášením přiloženým k žádosti o důchod. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise.

Další doklady prokazující péči

V závislosti na okolnostech může být dále třeba pro prokázání doby péče o dítě předložit např. rozsudek soudu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, rozsudek o svěření dítěte do pěstounské péče, úmrtní list apod.

Pečovat může pouze jeden člověk

Doba péče o dítě může být v jednom časovém úseku hodnocena pouze jedné osobě. Např. matka dítěte může pečovat první dva roky věku a další dva roky může pečovat otec, ale není možné, aby byla péče o dítě za stejně období zhodnocena dvěma lidem. Pokud pečuje více osob, je rozhodující, která pečuje nejvíce a to jak kvantitou (množstvím) péče tak i kvalitou.

Jaká částka se mi bude počítat? Jak se hodnotí doba?

Pokud péče o dítě do čtyř let věku zasahuje do rozhodného období, tj. do doby, z níž se při výpočtu důchodu hodnotí výdělky, jde o tzv. vyloučenou dobu. Péče o dítě do čtyř let věku tedy nezhoršuje průměr výdělků získaných před péčí a po ní.

Jako náhradní doba pojištění péče o dítě do 4 let věku hodnotí plně, tj. na 100 % pro hodnocení doby pojištění pro nárok na důchod i jeho výpočet.

Zákonná úprava:
§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.
§ 85 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.
§ 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.


Diskuse čtenářů