Kategorie: Nárok na hornické důchody

Kategorie

Důchodový věk je stanoven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Existují však i výjimky u zaměstnanců, kteří pracovali v I. kategorii. Upozorňujeme, že kategorie byly ukončeny k 31.12.1992.

Členění kategorií

Do konce roku 1992 se zaměstnání členily na I., II., a III. kategorii. Obecně lze říci, že dnešní důchody ovlivňuje pouze zaměstnání v I. pracovní kategorii a to pouze možností dřívějšího odchodu do důchodu (neplatí bezvýhradně např. u výkonných letců). Největší skupinou pracujících, které kategorie ovlivňují důchodový věk jsou horníci.

I. pracovní kategorie se člení na:

I.UA – zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v uranových hlubinných dolech (tzv. hornický důchod),

I.AA – zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v ostatních hlubinných dolech (tzv. hornický důchod; seznam profesí zařazených do I.AA kategorie),

I.A – ostatní zaměstnání I. kategorie – v některých případech horníci, dále např. zaměstnání členů leteckých posádek a pracovníků soustavně činných v letadle za letu nebo zaměstnání členů posádek námořních lodí,

I.B – ostatní zaměstnání I. kategorie – např. skláři dutého skla nebo zaměstnání v těžbě a při opracování kamene,

I.KF – I. kategorie funkcí

II.KF – II. kategorie funkcí

Důchodový věk u zaměstnanců v I. pracovní kategorii

Důchodový věkbyl-li občan zaměstnán nejméně:
55 let10 let v I.UA15 let v I.AA20 let v I.A20 let v I.KF
56 let*9,5 roku v I.UA14 let v I.AA19 let v I.A19 let v I.KF
57 let*9 let v I.UA13 let v I.AA18 let v I.A18 let v I.KF
58 let*8 let v I.UA12 let v I.AA16 let v I.A16 let v I.KF20 let v I.B
59 let*7,5 roku v I.UA11 let v I.AA15 let v I.A15 let v I.KF15 let v I.B

Kategorie zrušil zákon č. 235/1992 Sb.
* U sníženého důchodového věku 56 – 59 let je třeba, aby zaměstnání v I. kategorii trvalo k 31. 12. 1992.

Předčasný starobní důchod

Zaměstnanci, kteří mají díky práci v kategorii snížený důchodový věk, mohou odejít i do předčasného důchodu.


Změny v roce 2016 – důchodový věk snížený o 7 let

Při splnění následujících podmínek se důchodový věk pojištěnce se stanoví tak, že se od “běžného” důchodového věku muže odečte 7 let. Toto ustanovení se vztahuje na pojištěnce, kteří

a) před 1. říjnem 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen „zaměstnání v hlubinném hornictví“)

a současně

b) v zaměstnání v hlubinném hornictví odpracovali celkem aspoň
– 3 300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 2 200 směn,
nebo
– 3 081 směn, pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 1 981 směn, pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Směnou v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu po 31. prosinci 1992 se rozumí taková směna, v níž pojištěnec vykonával zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část pod zemí. Počet směn v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hlubinném hornictví, které bylo podle právních předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let (tj. I.AA nebo I.UA), se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru.

Výše uvedená úprava byla do zákona o důchodovém pojištění nově doplněna s účinností od 1. 10. 2016 (§ 37b a 37c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Touto úpravou nejsou dotčeny změny popsané níže (nařízení vl. 363/2009 Sb.).

Např.: Pan Novák začal pracovat v I.AA kategorii 1. 1. 1988 a zaměstnán v hornictví byl až do 31. 12. 2010. V době do 31. 12. 1992 kdy byla zrušena I.AA kategorie získat v této kategorii 1827 dní. Počet směn se zjistí tak, že se počet dní v I.AA kategorii vynásobí koeficientem 0,6. Výsledkem je počet započitatelných směn: 1097 (1827 x 0,6). V době do 1. 1. 1993 do 31. 12. 2010 dále odpracoval dalších 3800 směn. Celkem tedy bude přihlédnuto k 4897 směnám (1097 + 3800). Pan Novák tedy získal více než potřebných 3300 směn a důchodový věk se mu sníží o 7 let.

Pan Novák je ročník 1970 a běžný důchodový věk (65 let a 10 měsíců) se mu sníží o 7 let na 58 let a 10 měsíců. Do předčasného důchodu bude moci odejít o další tři roky dříve, tj. v 55 letech a 10 měsících.


Odchod do důchodu dle nařízení vlády č. 363/2009 Sb.

Toto nařízení se vztahuje na osoby, které

a) vykonávaly před 1. lednem 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, (dále jen „zaměstnání v hornictví“),

b) odpracovaly před 1. lednem 2009 (tato podmínka byla zrušena od 1. 6. 2015) v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 2200 směn, nebo, pokud výkon zaměstnání v hornictví skončily z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, odpracovaly před 1. lednem 2009 (tato podmínka byla zrušena od 1. 6. 2015) v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3081 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 1981 směn, a

c) nesplnily podmínky uvedené v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, pro stanovení důchodového věku 55 let.

U osob uvedených výše, které

a) nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, tj. nezískali do 31. 12. 1992 alespoň 11 let v I. AA kategorii nebo 7,5 roku v I. UA kategorii (výše uvedená tabulka pro odchod v 56 až 59 letech), se důchodový věk stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ke dni 1. ledna 2010, se odečte 5 let,

b) splnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, tj. získali do 31. 12. 1992 alespoň 11 let v I. AA kategorii nebo 7,5 roku v I. UA kategorii, důchodový věk činí 55 let a 6 měsíců; za důchodový věk se přitom považuje věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce, a neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

Jak se počítá počet odpracovaných směn?

Počet odpracovaných směn za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru. Za dobu po 31. prosinci 1992 se za odpracovanou směnu považuje každá směna, v níž pojištěnec po převážnou část vykonával podle potvrzení vydaného zaměstnavatelem pod zemí zaměstnání v hornictví.

Př.: Horník začal fárat v I.AA kategorii 1. 1. 1988 a zaměstnání v hornictví ukončil 30. 11. 2008. Do 31. 12. 1992 získal v I.AA kategorii 1810 dní zaměstnání. Od 1. 1. 1993 do 30. 11. 2008, kdy zaměstnání ukončil, opracoval 2950 směn. Celkový počet směn pro výše uvedenou úpravu se zjistí tak, že se počet dní v I.AA kategorii do 31. 12. 1992 vynásobí koeficientem 0,6 (tj. 1810 x 0,6 = 1086 směn) a výsledek se přičte ke skutečnému počtu odpracovaných směn v době od 1. 1. 1993 (1086 + 2950 = 4036 směn). 

Výpočet hornického důchodu

Horníci, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech), které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let a dále horníci, kteří odcházejí do starobního důchodu podle výše uvedeného nařízení vlády č. 363/2009 Sb., a také na horníci, kteří odcházejí do důchodu podle § 37b zákona o důchodovém pojištění (výše uvedené snížení důchodového věku o 7 let), mají důchod počítán zvláštním způsobem popsaným v § 76a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Upozorňuji, že tato úprava je poměrně složitá a pro laiky zřejmě obtížně pochopitelná.

Všechny důchody se skládají z tzv. základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra je pro všechny tuzemské důchodce stejná a v roce 2020 činí 3.490 Kč. Procentní výměra se každému důchodci počítá ze získaných dob pojištění a výdělků z rozhodného období. V případě “hornických důchodů” se právě s procentní výměrou důchodu dále pracuje a to tím způsobem, že je na ni pohlíženo, jakoby byla přiznána k 31. 12. 1995 a následně prošla všemi následnými valorizacemi (procentní výměra je tedy dodatečně poměrně značně zvýšena). Procentní výměra důchodu však podle předpisů platných k 31. 12. 1995 (§ 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb.) nesměla přesáhnout částku 5.100 Kč. Pokud tedy spočítaná procentní výměra důchodů tuto částku přesahuje (velká většina případů), počítá se nejvýše s touto částkou. Ta je pak valorizována následovně:

PředpisZvýšení v %Zvýšení v Kč Výsledek
podle nařízení vl. č. 19/1996 Sb.o 8 %tj. o 408,- Kčna5 508,- Kč
podle nařízení vl. č. 218/1996 Sb.o 6 %tj. o 331,- Kčna5 839,- Kč
podle nařízení vl. č. 129/1997 Sb.o 8 %tj. o 468,- Kčna6 307,- Kč
podle nařízení vl. č. 104/1998 Sb.o 9 %tj. o 568,- Kčna6 875„- Kč
podle nařízení vl. č. 64/1999 Sb.o 7,5 %tj. o 516,- Kčna7 391,- Kč
podle nařízení vl. č. 353/2000 Sb.o 9 %tj. o 666,- Kčna8 057,- Kč
podle nařízení vl. č. 345/2001 Sb.o 11 %tj. o 887,- Kčna8 944,- Kč
podle nařízení vl. č. 438/2002 Sb.o 4 %tj. o 358,- Kčna9 302,- Kč
podle nařízení vl. č. 337/2003 Sb.o 2,5 %tj. o 233,- Kčna9 535,- Kč
podle nařízení vl. č. 565/2004 Sb.o 5,4 %tj. o 515,- Kčna10 050,- Kč
podle nařízení vl. č. 415/2005 Sb.o 6 %tj. o 603,- Kčna10 653,- Kč
podle nařízení vl. č. 461/2006 Sb.o 6,6 %tj. o 704,- Kčna11 357,- Kč
podle nařízení vl. č. 256/2007 Sb:o 3 %tj. o 341,- Kčna11 698,- Kč
podle nařízení vl. č. 363/2008 Sb.o 4,4 %tj. o 515,- Kčna12 213,- Kč
podle nařízení vl. č. 281/2010 Sb.o 3,9 %tj. o 477,- Kčna12 690,- Kč
podle vyhl. MPSV č. 286/2011 Sb.o 1,6 %tj. o 204,- Kčna12 894,- Kč
podle vyhl. MPSV č. 324/2012 Sb.o 0,9 %tj. o 117,- Kčna13 011,- Kč
podle vyhl. MPSV č. 296/2013 Sb.o 0,4 %tj. o 53,- Kčna13 064,- Kč
podle vyhl. MPSV č. 208/2014 Sb.o 1,6 %tj. o 210,- Kčna13 274,- Kč
podle nařízení vl. č. 325/2016 Sb.o 2,2 %tj. o 293,- Kčna13 567,- Kč
podle nařízení vl. č. 343/2017 Sb.o 3,5 %tj. o 475,- Kčna14 042,- Kč
podle nařízení vl. č. 213/2018 Sb.o 3,4 %tj. o 478,- Kčna14 520,- Kč
podle nařízení vl. č. 260/2019 Sb.o 5,2 % + 151 Kčtj. o 907,- Kčna 15 427,- Kč

Po přičtení základní výměry důchodu (v roce 2020 činí 3.490 Kč) dojdeme k výslednému důchodu 18.917 Kč. Pokud by “běžným” způsobem vyšel starobní důchod vyšší, byla by přiznána vyšší částka. Pokud by naopak vyšla procentní výměra důchodu nižší než 5.100 Kč, byl by výsledný důchod nižší. Výše uvedené je také možné interpretovat tak, že všem horníkům splňujícím podmínky, kterým vyjde procentní výměra důchodu mezi 5.100 Kč a 15.427 Kč, bude starobní důchod přiznán ve stejné výši (18.917 Kč v roce 2020).

Výše uvedené informace týkající se kategorií berte, prosím, obecně a vždy nejdříve kontaktujte místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která vaše důchodové nároky prověří. Problematika zaměstnávání v kategoriích je nesmírně složitá a vyžaduje individuální přístup.

Resortní seznamy zaměstnání v I. a II. kategorii

Souhrnný resortní seznam – stavebnictví a výroba stavebních hmot

Souhrnný resortní seznam – odvětví elektroniky a elektrotechniky

Souhrnný resortní seznam – chemický a lehký průmysl a zpracování dřevní hmoty


7
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Dalimil Novotný

Dobrý den.
Pracují převážně v 11,5 hodinových směnách. Počítá se mi tato směna na důchod jako 1 směna nebo jako 1,5 směny.
Děkuji.

Jan Riška

Dobrý den,chci se zeptat kdy mohu jít do dúchodu.Pracoval jsem na uranových dolech od 1,7,1981do 31,3,1982 potom 2 roky voja. A znovu od 1,4,1984 do 30,4,1992, V podzemí mám odpracováno 1890 směn,tj. 90%NPE Dekuju.Riška

Josef Bráborec

Zdravím.
Mám dotaz, budou se mi důlní směny počítat i v polsku? Zaměstnavatel nás bude posilat pracovat do polskeho dolu. Ale sociální a zdravotní bude platit v České republice. Mam odfaranych 15 let v ČR. Převážně 11,5 hodinových směnách. Předem děkuji za odpověď.

Dušan Mokráš

Dobrý den,nastoupil jsem do hlubinných dolů v září 1982 a do roku 1992 mám odpracováno 2044směn,přepočítáno koeficientem 0,6.Po roku 1993 mám odpracováno dalších 876 směn/4roky/.Může mi vzniknout nárok na dřívější odchod do důchodu?

Miroslav Štofko

Před r.1992 mám odfáráno v hlubinném uhelním dole 3800směn tím neskutečně nesmyslným koeficientem jsem přišel o celkem 1500 směn nemám 11 let před 92-hým rokem nemám celkem 15let a mám NPE 100%,dřívější odchod zamítnut i po odvolání.Ještě mi odepsali z Prahy že já se mylně domnívám,že ten počet opravdu mám )4500směn celkem) vypočítáno 3003 směn. Dnes jsem obdržel zamítnutí odvolání po 6-ti měsících.Zbývá mi čekat jestli mi uznají žádost o Odstranění tvrdosti zákona.

Ľubomír Dubeň

Vojaci z povolania mali nárok na odchod do starobného dôchodku vo veku 55 rokov (I.KF) a v ostatných prípadoch (II.KF) vo veku 57 rokov (zákon č.100/1988 Sb.). Pre II.pracovnú kategóriu neplatí znížený dôchodkový vek.
Platí vyššie uvedené i pre súčasnosť?

Bohuslav Škoda

Vážené dámy a pánové.
Zasílám dotaz týkající se mého nároku na odchod do hornického důchodu. Od roku 1988 jsem v ČID kdy mi ČSSZ vypočítala v kategorii 1AA odpracovaných 11 let a 11 dní. Myslím si, že bych měl nárok odchodu do starobního důchodu v 59 letech. Jsem ročník 1957, odpracováno mám mám 38 let a na úřadu práce jsem 6 let.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S přátelským pozdravem
Bohuslav Škoda