Ochranný výpočet invalidního důchodu u některých žadatelů

V obecné rovině se důchody počítají z výdělků od roku, který následuje po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let, nejdříve však od roku 1986 a ze získaných dob pojištění. V případě invalidních důchodů do výpočtu vstupuje také tzv. dopočtená doba, kdy je žadateli „pojištěna“ i doba od vzniku invalidity do budoucna do data dosažení důchodového věku bezdětné ženy. Zákon o důchodovém pojištění však některým skupinám žadatelů o invalidní důchod zaručuje určitou minimální výši přiznaného invalidního důchodu, pokud splní zákonem vyžadované podmínky. Těmto osobám je (pokud je to možné) spočítán invalidní důchod „klasickým“ způsobem, přiznaná částka však nesmí být nižší než částka zaručená tímto „ochranným výpočtem“ (oba výpočty tedy „klasický“ i „ochranný“ se porovnají a přizná se ten pro žadatele východnější).

Koho se „ochranný výpočet“ invalidního důchodu týká?

Invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí je formou invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod). Invalidní důchod z mládí je možné přiznat osobě s trvalým pobytem na území ČR, která dosáhla alespoň 18 let věku, invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. Typicky jde např. o mentálně postižené občany, kteří nemohli potřebnou dobu pojištění studiem nebo prací získat. Invalidní důchod z mládí je jediný druh důchodu v českém důchodovém systému, u kterého se nezjišťuje splnění podmínky potřebné doby pojištění.

Mladí invalidní důchodci do 28 let

Ochranný výpočet se týká také mladých invalidních důchodců, kterým byl invalidní důchod přiznán před dosažením 28. roku věku. Podmínkou, aby byl ochranný výpočet proveden, je, aby žadateli v době od 18 let do data vzniku nároku na invalidní důchod nechyběl jeden rok doby pojištění nebo více – tj. může chybět nejvýše 364 dní pojištění. Jako doba pojištění se pro tyto účely kromě „zaměstnání“ nebo samostatné výdělečné činnosti hodnotí i prvních šest let studia po 18. roce věku a veškerá doba evidence na úřadu práce (neplatí zde omezení na 1 rok). Žadatel musí získat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Invalidé, kteří odpracovali alespoň 15 let

Stejný ochranný výpočet se týká také pojištěnců, kteří do vzniku nároku na invalidní důchod získali alespoň „čistě“ odpracovaných 15 let pojištění. Do této doby se nepočítají náhradní doby pojištění (studium, péče o dítě do čtyř let věku, evidence a úřadu práce atd.). Žadatel také musí získat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Za splnění výše uvedených podmínek nesmí (nesměl) být invalidní důchod přiznán v nižší částce než (vč. pohledu do minulosti):

RokInvalidní důchod z mládí /
Plný invalidní důchod /
Invalidní důchod III. stupně
Částečný invalidní důchod
Invalidní důchod II. stupně
Invalidní důchod I. stupně
19963 066 KŸč1 873 KŸč-
19973 803 KŸč2 432 KŸč-
19984 581 KŸč2 921 KŸč-
19994 805 KŸč3 058 KŸč-
20005 008 KŸč3 159 KŸč-
20015 204 KŸč3 257 KŸč-
20025 540 KŸč3 425 KŸč-
20035 755 KŸč3 533 KŸč-
20045 946 KŸč3 628 KŸč-
20056 461 KŸč3 931 KŸč-
20066 880 KŸč4 175 KŸč-
20077 313 KŸč4 442 KŸč-
20087 761 KčŸ / 8 231 KčŸ*4 731 KčŸ / 5 201 KčŸ*-
20098 658 KŸč5 414 KŸč-
20108 679 KŸč5 425 KčŸ4 340 KŸč
20119 035 KčŸ / 8 937 KŸč**5 633 KčŸ / 5 584 KčŸ**4 499 KŸč / 4 466 KŸč**
20129 022 KŸč5 646 KŸč4 521 KŸč
20139 217 KŸč5 774 KŸč4 626 KŸč
20149 177 KŸč5 759 KŸč4 619 KŸč
20159 413 KŸč5 907 KŸč4 738 KŸč
20169 557 Kč5 999 Kč4 813 Kč
20179 991 Kč6 271 Kč5 031 Kč
* od 8/2008
** od 30.9.2011

Částky uvedené v tabulce jsou platné pro přiznání důchodu v daném roce. Neznamenají minimální výši důchodu v letech následujících. Např.: Invalidní důchod z mládí byl v roce 2004 přiznaný v částce 5.946 Kč. Tento důchod je následně valorizován. V roce 2016 je invalidní důchod z mládí přiznáván ve výši 9.557 Kč, což ale neznamená, že stejný důchod přiznaný v roce 2004 musí být v roce 2016 vyplácen v této výši. Částka 9.557 Kč platí pouze pro důchody přiznané v roce 2016, nikoliv dříve. Důchod z roku 2004 by se po valorizacích vyplácel od lednové splátky důchodu roku 2016 v částce 8.715 Kč.

Výpočet invalidního důchodu

Výpočet invalidního důchodu, jehož částka je uvedena v tabulce výše, je v roce 2016 následující:

V souladu s ust. § 42 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění (citován níže), se za osobní vyměřovací základ (OVZ) považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2014 (rok, který o dva roky předchází rok přiznání důchodu) byl stanoven všeobecný vyměrovací základ 26.357 Kč a přepočítací koeficient 1,0246. Vynásobením těchto částek získáme OVZ 27.005 Kč. Nyní již výpočet invalidního důchodu probíhá velmi podobně výpočtu starobního důchodu. Pomocí redukčních hranic (do částky 11.883 Kč se hodnotí 100 %, nad tuto částku se hodnotí 26 %) získáme výpočtový základ 15.815 Kč (11883 + (27005 – 11883) x 0,26). V souladu s níže citovaným odst. 2 činí procentní výměra invalidního důchodu III. stupně (vč. invalidního důchodu z mládí) 45 % této částky, tj. 7.117 Kč. Po přičtení základní výměry důchodu 2.440 Kč, získáme výši důchodu 9.557 Kč. V případě, že se jedná o invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, je výpočet totožný, pouze s tím rozdílem, že procentní výměra důchodu činí 15 % výpočtového základu (u I. stupně, tj. třetinu částky spočítané výše) nebo 22,5 % výpočtového základu (u II. stupně, tj. poloviny částky spočítané výše).

Stejný výpočet platil o pro předchozí roky, pouze s jinými vstupními údaji (koeficienty, redukční hranice apod.).

Zákonná úprava
§ 42 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.

(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

1 komentář u “Ochranný výpočet invalidního důchodu u některých žadatelů

  1. Dobry den. Dcera je 4 roky po operaci páteře,těžká skolioza páteře.Má sešrubovaných 10 obratlu.Má narok na invalidní duchod jakeho stupně.Trpí častymi bolestmi hlavy.Za kladnou odpověd děkuji. Losert Jiři

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *