Ochranný výpočet invalidního důchodu u některých žadatelů

V obecné rovině se důchody počítají z výdělků od roku, který následuje po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let, nejdříve však od roku 1986 a ze získaných dob pojištění. V případě invalidních důchodů do výpočtu vstupuje také tzv. dopočtená doba, kdy je žadateli “pojištěna” i doba od vzniku invalidity do budoucna do data dosažení důchodového věku bezdětné ženy. Zákon o důchodovém pojištění však některým skupinám žadatelů o invalidní důchod zaručuje určitou minimální výši přiznaného invalidního důchodu, pokud splní zákonem vyžadované podmínky. Těmto osobám je (pokud je to možné) spočítán invalidní důchod “klasickým” způsobem, přiznaná částka však nesmí být nižší než částka zaručená tímto “ochranným výpočtem” (oba výpočty tedy “klasický” i “ochranný” se porovnají a přizná se ten pro žadatele východnější).

Koho se “ochranný výpočet” invalidního důchodu týká?

Invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí je formou invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod). Invalidní důchod z mládí je možné přiznat osobě s trvalým pobytem na území ČR, která dosáhla alespoň 18 let věku, invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. Typicky jde např. o mentálně postižené občany, kteří nemohli potřebnou dobu pojištění studiem nebo prací získat. Invalidní důchod z mládí je jediný druh důchodu v českém důchodovém systému, u kterého se nezjišťuje splnění podmínky potřebné doby pojištění.

Mladí invalidní důchodci do 28 let

Ochranný výpočet se týká také mladých invalidních důchodců, kterým byl invalidní důchod přiznán před dosažením 28. roku věku. Podmínkou, aby byl ochranný výpočet proveden, je, aby žadateli v době od 18 let do data vzniku nároku na invalidní důchod nechyběl jeden rok doby pojištění nebo více – tj. může chybět nejvýše 364 dní pojištění. Jako doba pojištění se pro tyto účely kromě “zaměstnání” nebo samostatné výdělečné činnosti hodnotí i prvních šest let studia po 18. roce věku a veškerá doba evidence na úřadu práce (neplatí zde omezení na 1 rok). Žadatel musí získat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Invalidé, kteří odpracovali alespoň 15 let

Stejný ochranný výpočet se týká také pojištěnců, kteří do vzniku nároku na invalidní důchod získali alespoň “čistě” odpracovaných 15 let pojištění. Do této doby se nepočítají náhradní doby pojištění (studium, péče o dítě do čtyř let věku, evidence a úřadu práce atd.). Žadatel také musí získat potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Za splnění výše uvedených podmínek nesmí (nesměl) být invalidní důchod přiznán v nižší částce než (vč. pohledu do minulosti):

RokInvalidní důchod z mládí /
Plný invalidní důchod /
Invalidní důchod III. stupně
Částečný invalidní důchod
Invalidní důchod II. stupně
Invalidní důchod I. stupně
19963 900 Kč, 4 219 Kč*2 410 Kč, 2 640 Kč*-
19974 329 Kč, 4 791 Kč*2 695 Kč, 3 026 Kč*-
19984 581 Kč, 4 797 Kč*2 921 Kč, 3 054 Kč*-
19994 805 Kč, 4 980 Kč*3 058 Kč, 3 145 Kč*-
20005 008 Kč3 159 Kč-
20015 204 Kč3 257 Kč-
20025 540 Kč3 425 Kč-
20035 755 Kč3 533 Kč-
20045 946 Kč3 628 Kč-
20056 461 Kč3 931 Kč-
20066 880 Kč4 175 Kč-
20077 313 Kč4 442 Kč-
20087 761 Kč, 8 231 Kč*4 731 Kč, 5 201 Kč*-
20098 658 Kč5 414 Kč-
20108 679 Kč5 425 Kč4 340 Kč
20119 035 Kč, 8 937 Kč**5 633 Kč, 5 584 Kč**4 499 Kč, 4 466 Kč**
20129 022 Kč5 646 Kč4 521 Kč
20139 217 Kč5 774 Kč4 626 Kč
20149 177 Kč5 759 Kč4 619 Kč
20159 413 Kč5 907 Kč4 738 Kč
20169 557 Kč5 999 Kč4 813 Kč
20179 991 Kč6 271 Kč5 031 Kč
201810 601 Kč6 651 Kč5 334 Kč
201911 888 Kč7 579 Kč6 143 Kč
202012 670 Kč8 080 Kč6 550 Kč
* valorizace v kalendářním roce
** od 30.9.2011

Částky uvedené v tabulce jsou platné pro přiznání důchodu v daném roce. Neznamenají minimální výši důchodu v letech následujících. Např.: Invalidní důchod z mládí byl v roce 2004 přiznaný v částce 5.946 Kč. Tento důchod je následně valorizován. V roce 2016 byl invalidní důchod z mládí přiznáván ve výši 9.557 Kč, což ale neznamená, že stejný důchod přiznaný v roce 2004 musí být v roce 2016 vyplácen v této výši. Částka 9.557 Kč platí pouze pro důchody přiznané v roce 2016, nikoliv dříve. Důchod z roku 2004 by se po valorizacích vyplácel od lednové splátky důchodu roku 2016 v částce 8.715 Kč.

Výpočet invalidního důchodu

Výpočet invalidního důchodu, jehož částka je uvedena v tabulce výše, je v roce 2020 následující:

V souladu s ust. § 42 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění (citován níže), se za osobní vyměřovací základ (OVZ) považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2018 (rok, který o dva roky předchází rok přiznání důchodu) byl stanoven všeobecný vyměřovací základ 32.510 Kč a přepočítací koeficient 1,0715. Vynásobením těchto částek získáme OVZ 34.834 Kč. Nyní již výpočet invalidního důchodu probíhá velmi podobně výpočtu starobního důchodu. Pomocí redukčních hranic (do částky 15.328 Kč se hodnotí 100 %, nad tuto částku se hodnotí 26 %) získáme výpočtový základ 20.400 Kč (15328 + (34834 – 15328) x 0,26). V souladu s níže citovaným odst. 2 činí procentní výměra invalidního důchodu III. stupně (vč. invalidního důchodu z mládí) 45 % této částky, tj. 9.180 Kč. Po přičtení základní výměry důchodu 3.490 Kč, získáme výši důchodu 12.670 Kč. V případě, že se jedná o invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, je výpočet totožný, pouze s tím rozdílem, že procentní výměra důchodu činí 15 % výpočtového základu (u I. stupně, tj. třetinu procentní výměry spočítané výše) nebo 22,5 % výpočtového základu (u II. stupně, tj. polovinu procentní výměry spočítané výše).

Stejný výpočet platil o pro předchozí roky, pouze s jinými vstupními údaji (koeficienty, redukční hranice apod.).

Zákonná úprava
§ 42 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.

(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.


0 0 hlasující
Hodnocení článku
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Yveta
2 roky od zveřejnění

Ď.den prosím p.doktor mě řekl že si mám žádat invalidní důchod na onemocnění páteře.Byla jsem i v nemocnici Hospital .a trpím degenerativní , chronické, doživotní nemoc páteře kde mám i cysty.operaci my neurologie nedoporučil.. Mám možnost na invalidní důchod nebo ne?Beru léky po kterých jsem zmatená . Děkuji za odpověď.p.Gabcova

Jiří Losert
3 roky od zveřejnění

Dobry den. Dcera je 4 roky po operaci páteře,těžká skolioza páteře.Má sešrubovaných 10 obratlu.Má narok na invalidní duchod jakeho stupně.Trpí častymi bolestmi hlavy.Za kladnou odpověd děkuji. Losert Jiři