Přiznání důchodu, skončení pracovního poměru a odstupné

Jakým způsobem je třeba postupovat vůči zaměstnavateli v případě přiznání starobního nebo invalidního důchodu? Musí být ukončen stávající pracovní poměr? Je třeba uzavírat novou smlouvu?

Důležité: Přiznání řádného starobního důchodu ani invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně není důvodem k rozvázání (ukončení) nebo změně pracovního poměru. Pouze pro nárok na výplatu předčasného starobního důchodu v době do dosažení důchodového věku nesmí být vykonávána činnost, ze které se odvádí sociální pojištění.

Předčasný starobní důchod

Aby měl důchodce nárok na výplatu předčasného starobního důchodu v době do dosažení důchodového věku, nesmí vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Podrobněji se možnostem výdělečné činnosti v předčasném důchodu věnujeme zde.

Už před uplatněním žádosti o předčasný důchod je třeba být se zaměstnavatelem dohodnutý na skončení pracovního poměru. Nejčastěji se pracovní poměr ukončuje dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy se pracovní poměr ukončí ke dni, na kterém se obě strany shodnou. Ode dne následujícího po dni ukončení pracovního poměru je možné přiznat výplatu předčasného starobního důchodu.

Př. 1: Pan Novák dosáhne důchodového věku v roce 2018. Se zaměstnavatelem se dohodl na ukončení pracovního poměru k 15. 6. 2016. Od 16. 6. 2016 mu může být přiznána výplata předčasného starobního důchodu.

Pokud zaměstnavatel nepřistoupí na ukončení pracovního poměru dohodou, nezbývá zaměstnanci nic jiného, než podat výpověď. Výpovědní lhůta je dlouhá dva měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Př. 2: Pan Novák se se svým zaměstnavatelem v květnu 2016 nedohodl na ukončení pracovního poměru, protože zaměstnavatel se skončením pana Nováka nesouhlasil. Pan Novák tedy dne 27. 5. 2016 podal u zaměstnavatele výpověď. Výpovědní lhůta začala běžet 1. 6. 2016 a trvala do konce července. K 31. 7. 2016 skončil panu Novákovi pracovní poměr a od 1. 8. 2016 mu může být přiznána výplata předčasného starobního důchodu.

Starobní důchod (řádný)

Přiznání řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Před uplatněním žádosti o důchod ani následně tedy není nutné ukončovat pracovní poměr ani jinak měnit pracovní smlouvu. Pokud chce zaměstnanec v zaměstnání skončit, je možné ukončit pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem, příp. podáním výpovědi s výpovědní lhůtou. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci z důvodu přiznání starobního důchodu výpověď.

Pokud poživatel starobního důchodu dostane od zaměstnavatele výpověď, vztahují se na něj stejné podmínky jako na ostatní zaměstnance, tj. stejná výpovědní dobu, příp. i nárok na odstupné. Pobírání starobního důchodu nehraje pro tyto účely žádnou roli.

Př. 3: Pan Procházka dosáhne důchodového věku 15. 7. 2016. Od stejného data si také požádal o starobní důchod. Se zaměstnavatelem se dohodl na skončení pracovního poměru k 22. 7. 2016. To však nebrání přiznání starobního důchodu už od 15. 7. 2016, neboť se jedná  o řádný starobní důchod, u kterého nemusí být pracovní poměr skončen.

Př. 4: Pan Procházka z př. 3 chtěl v zaměstnání skončit koncem července 2016. Se svým zaměstnavatelem se však nedohodl, protože zaměstnavatel za něj neměl náhradu. Pan Procházka tedy podal v červnu výpověď. Dvouměsíční výpovědní lhůta začala běžet 1. 7. a trvala do konce srpna 2016. Vzhledem k tomu, že u řádného starobního důchodu není nutné ukončovat pracovní poměr, nic z výše uvedeného nebrání přiznání starobního důchodu od 15. 7. 2016, kdy pan Procházka dosáhl důchodového věku.

Invalidní důchod

Výdělečná činnost poživatele invalidního důchodu pro invaliditu I., II., ani III. stupně není zákonem omezena ani výdělkem ani odpracovanými hodinami (pochopitelně v mezích zákoníku práce). Uznání invalidity a následné přiznání invalidního důchodu tedy stejně jako u řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru ani ke změně rozsahu pracovního úvazku.

V mnoha případech však z důvodu zhoršeného zdravotního stavu není možné, aby zaměstnanec pokračoval v dosavadním zaměstnání (nejčastěji u invalidity III. stupně). V takovém případě se pracovní poměr nejčastěji ukončuje dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Stejně tak pouze na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může dojít dalším změnám v pracovním poměru (např. zkrácení úvazku, příp. i k neplacenému volnu).

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci přímo výpověď z důvodu přiznání invalidního důchodu. Může však využít ustanovení § 52 odst. e) zákoníku práce: Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, může mu dát zaměstnavatel výpověď.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

Pokud by zaměstnavatel trval na pokračování pracovního poměru a zaměstnanec chtěl skončit a neměl k dispozici posudek uvedený v předchozím odstavci, musel by dát zaměstnanec výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, stejně jak je uvedeno výše u starobního důchodu. K této situaci však v praxi (s ohledem na zdravotní stav) nedochází.

Kdy může dát zaměstnavatel výpověď?

Zaměstnavatel může dát podle § 52 zákoníku práce zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a zákoníku práce.

Odstupné

Odstupné náleží zaměstnanci pouze v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle bodu a) až d) nebo v případě ukončení pracovního poměru dohodou z téhož důvodů. Přiznání jakéhokoliv důchodu nezajišťuje zákonný nárok na odstupné. Další informace o odstupném naleznete v § 67 zákoníku práce.

Výplata odstupného nemá vliv na přiznání důchodu (na rozdíl např. od podpory v nezaměstnanosti, kterou odstupné ovlivňuje). Odstupné tedy není překážkou pro přiznání a pobírání jakéhokoliv důchodu.

Př. 5: Pan Novotný dostal od svého zaměstnavatele a pracovní poměr mu skončí 31. 8. 2016. Pan Novotný od zaměstnavatele obdržel tříměsíční odstupné. Pokud se od 1. 9. 2016 přihlásí do evidence úřadu práce, nebude mu podpora z důvodu odstupného vyplácena už od 1. 9. 2016, ale až od 1. 12. 2016. Jestliže by si požádal o předčasný důchod, může ho i přes odstupné pobírat už od 1. 9. 2016.

🍺 Pomohl vám článek?
Zde mi můžete poslat odměnu za moji práci. :-)

Aktualizováno: 21. 10. 2022
4.2 6 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Roman
3 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den mám dotaz,byl mi přiznán id 1 stupně,u svého zaměstnavatele jsem byl zaměstnán 10let, když jsem mu přinesl o rozhodnutí důchodu mi sdělil že budou jednat a jestli prý pro mne budou mít místo.Asi po čtrnácti dnech si mne pozvali na pohovor s tím že vzhledem k mému zdravotnímu stavu mně nemohou zaměstnat na celých osm hodin, dobře požadoval jsem na zkrácený úvazek že bych dělal tři dny v týdnu bylo mi řečeno že to mi nemohou zaručit, že pro mne tu práci mít budou, invalidní zaměstnanci přitom ve firmě jsou minimálně o dvou třech vím dělají taky na částečný úvazek,i jsem zdělil že mohu zpracovávat lehčí zakázky u počítače v sedě ta možnost ve firmě je a dosud bylo bylo mi to zamitnuto,povinně nepovinně mne tak nějak v mém rozpoložení po letech strávených v jedné firmě docela vzalo jak se zachovala a hodila mi klacky pod nohy nabídla mi ukončit pracovní poměr dohodou spíš to bylo pod nátlakem jak jsem byl psychicky rozpoložen,a v zápětí nabídla možnost smlouvy nové o provedení práce formou když budou mít více práce že mi zavolají prosím o vyjádření možná jsem udělal chybu že jsem to podepsal ale jak říkám byl jsem psychicky na dně po tolika letech strávených v jedné firmě a najednou když je člověk nemocný tak se ho takhle zbaví.Ještě abych upřesnil zdravotní omezení mé osoby, mužů zvedat břemeno max do 5kg né dlouhodobé stání upřednostňovat možnost práce v sedě.

Helena
1 rok od zveřejnění

Dobrý den požádala jsem o starobní důchod od 31,12,2022.stále jsem nedostala žádné rozhodnutí .Mohu se někde informovat ?

Václav
5 roky od zveřejnění

Dobrý den.Pobírám již starobní důchod 10 let.Je možno si ten tehdejší výměr starobního důchodu,nechat znovu přepočítat?
Děkuji Vám za odpověď.

Zita
6 roky od zveřejnění

Dobry den, je mi 61let a stale pracuji, ale pracovni pomer bych chtela ukoncit. Musim podat dvoumesicni vypoved nebo je to u pracujicich duchodcu jinak? Dekuji predem za odpoved. Zita.

K
7 roky od zveřejnění

Prosím Vás o radu.Je mi 51 let,jsem doposud pracující /nyní na PN/ ve zdravotnictví.Čeká mě již 2 náročná operace páteře a nevím, zdali si mám žádat o invalidní důchod, nebo mi bude určen…někým..nevím, zda by bylo lepší si za každou cenu udržet stávající práci nebo jít do důchodu.Nevím, jaké pravomoce má můj zaměstnavatel,co se týká popř.výpovědi,odstupného nebo jiných praktik.Důchodové připojištění si platím od nějakých 33 let ale pouze po 100,-.Budu mít tedy vůbec nárok na nějaký důchod???
Vůbec jsem se o tuto problematiku nezajímala,byla jsem stále pracující ve směnném provoze a nyní nevím,jak se co nejlépe zajistit a splácet vysoké měsíční poplatky,které jsem si mohla ,ač žiji sama,ve zdraví dovolit.Prosím a zároven děkuji, za jakoukoliv bližší informaci…pro zorientování.