Podpora v nezaměstnanosti – kalkulačka

Podpora v nezaměstnanosti

Lidé v předdůchodovém věku se často rozhodují, zda odejít do předčasného důchodu (nebo do předdůchodu), příp. zda nezvolit evidenci na úřadu práce. Doba evidence na úřadu práce se sice do důchodu počítá v omezeném rozsahu, ale doba, po kterou pobíráte podporu v nezaměstnanosti (dříve nazývanou “hmotné zabezpečení“) se do důchodu hodnotí vždy (podrobněji zde).

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží po dobu, kterou určuje věk uchazeče o zaměstnání:
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.
Rozhodující pro délku nároku na podporu je věk uchazeče o zaměstnání ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, za které bylo vyplaceno.

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí před koncem zaměstnání.

Např.: Zaměstnání bylo ukončeno k 31. prosinci. Od 1. ledna došlo ke zaregistrování do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP. Podpora se bude počítat z čisté mzdy ve 3. čtvrtletí (z čisté mzdy za červenec až září), protože posledním ukončeným čtvrtletím před 31. prosincem je 3. čtvrtletí (nikoliv 4.).

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti činí:
– první dva měsíce 65 %,
– další dva měsíce 50 %,
– po zbytek nároku (podpůrčí doby) 45 %
– po dobu rekvalifikace 60 %.

V případě, že bylo zaměstnání ukončeno ze výpovědí ze strany zaměstnance bez vážných důvodů nebo dohodou bez vážných důvodů, náleží podpora v nezaměstnanosti od počátku ve výši 45 %. Vážné důvody spočívají v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevyčerpal celou dobu, kdy může podporu pobírat (tj. podle věku 5, 8 nebo 11 měsíců) a následně „odpracoval“ (přesněji získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění) alespoň 3 měsíce, má znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (tj. na 5, 8 nebo 11 měsíců). Jestliže „odpracoval“ dobu kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Uchazeč o zaměstnání, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (tj. pobíral podle věku podporu po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Maximální výše podpory v roce 2020

Nejvyšší možnou výši podpory ovlivňuje průměrná mzda v národním hospodářství. Ta za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 činila 33.429 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2020 činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 19.389 Kč. Maximální výše podpory při rekvalifikaci od 1. 1. 2020 činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 21.729 Kč.

Minimální výše podpory v roce 2020

Minimální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 není stanovena – může být teoreticky i 1 Kč. V případě, že není možné výši podpory spočítat, činí v prvních dvou měsících 5.015 Kč, další dva měsíce 4.012 Kč a od pátého měsíce 3.678 Kč. Výše podpory při rekvalifikaci v této situaci činí 4.681 Kč.

Kdo nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence úřadu práce získal alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění a o podporu písemně požádal krajskou pobočku úřadu práce, u které je žadatel veden jako uchazeč o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného. Dobu důchodového pojištění lze získat zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností nebo tzv. náhradní dobou pojištění, za kterou se považuje:
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá poživatel starobního důchodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti dále nemá uchazeč o zaměstnání,
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem (podle § 301a zákoníku práce),
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání (zaměstnání při evidenci na ÚP, které je omezeno výdělkem do výše poloviny minimální mzdy).

Podpora v nezaměstnanosti a výpočet důchodu

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci se vždy hodnotí pro výpočet výše důchodu i pro splnění nároku na důchod – bližší informace naleznete v článku o hodnocení úřadu práce. Tato doba může být v různých situacích hodnocena v rozsahu 80 nebo 100 %. Výše vyplácené podpory není pro výpočet výše důchodu rozhodující – doba pobírání podpory je tzv. vyloučenou dobou a nezhoršuje průměr výdělků získaných v ostatních dobách.

Podpora a pobírání invalidního důchodu

Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně není překážkou pro pobírání podpory v nezaměstnanosti ani podpory při rekvalifikaci. Podpora se žádným způsobem nekrátí. Osoba, která je uznána invalidní ve III. stupni invalidity, může být v evidenci úřadu práce a pobírat podporu pouze v případě, že je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (uvedeno v posudku o invaliditě vystaveném LPS).


7
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Jana Skupinová

Dobrý den,
momentálně pečuji o osoby blízké (tchán, švagr III. a IV. stupeň). Řádné zaměstnání jsem kvůli tomu ukončila v květnu 2018. Do května 2019 jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Nyní bych se měla odhlásit z evidence úřadu práce. Jak je to s podporou v nezaměstnanosti až péči ukončím. A není lepší být evidována na ÚP i při péči ? Je mi 57 let. Děkuji

Lucka

Dobrý den chtěla bych se zeptat.Manžel dělá 15 let v práci a chtěl by skončit a chtěl by jít skusit novou práci ale neví jestli mu bude vyhovovat, kdyby ne a šel na za 1 měsíc se hlásit na UP dala mi mu podporu?Děkuji moc za opověd

anička

DObrý den, chci se zeptat, mám již rok nemocenskou, nemohu najít práci, budu se muset přihlásit na úřad práce a žádat o podporu v nezaměstnnosti, před tím jsem pracovala mnoho let bez přerušení. Do jaké skupiny podpory budu spadat? je mi 56 let.děkuji

Petra kapitanova

Prosim nyni mam snizen duchod z 3st na 1st. Kolik bude asi podpora? A vydelat si mohu kolik. Bylo mi 50. Dekuji

J. Linha

Dobrý den,
pracovala jsem do června v r. 2016, pak jsem byla půl roku na podpoře, v lednu 2017 jsem sehnala práci, ale budu končit v červnu 2017. Mám nárok na další podporu? Je mi 58let a mám zatím vybráno pouze 5 měsíců.
V mém věku asi neseženu dlouhodobou práci, proto jsem se chtěla zeptat, jak musím pracovat, abych měla vždy nárok na podporu.Děkuji. JIRINA

Jiří Kopecký

Dobrý den,
Je mi 61 let, 46 let jsem pracoval u jednoho zaměstnavatele a k 31.10.2016 jsem ukončil pracovní poměr dohodou ze zdravotních důvodů, když tomu předcházela pracovní neschopnost v délce 1 roku.
Od 1.11.2016 jsem evidován na ÚP Kolín a pobírám podporu v nezaměstnanosti (nárok na 11 měsíců).
MŮJ DOTAZ:
zajímá mne, zda mi bude v roce 2017 vyplácena podpora dle nových regulí, tj.druhý a třetí měsíc 55% a další měsíce 50% průměrného měsíčního výdělku,
nebo mi bude vyplácena podpora dle regulí pro rok 2016, tj. druhý a třetí měsíc 50% a další měsíce 45%, protože jsem byl evidován na ÚP ještě v roce 2016?
Děkuji za odpověď
Jiří K. Kolín

Miroslava Poledňáková

Dobrý den , potřebuji poradit po roční nemocenské ( pracovní úraz) jsem evidována na úřadu práce. Tam mi vypočítali 4050 kč V období 2 let mám odpracován rok . Paní mi řekla , že to počítala z nemocenské .Je to správně . Můj čistý výdělek je 17888 kč z posledního zaměstnání. Děkuji Poledňáková