Výpočtová zamítačka – odložená výplata předčasného důchodu

Výpočtová zamítačka využívá toho, že zákon o důchodovém pojištění odlišuje přiznání důchodu a přiznání výplaty důchodu. Tato data mohou být rozdílná a je možné využít toho, že přiznání důchodu k určitému datu může být výhodnější, i když nejsou splněny podmínky pro jeho výplatu. Nejčastěji se této možnosti využívá u předčasného důchodu, který je možné přiznat, i když pojištěnec v době do dosažení důchodového věku vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění (nejčastěji zaměstnání nebo jako OSVČ). V takovém případě nenáleží výplata předčasného důchodu, ale samotný důchod může být přiznán, čímž jsou „zafixovány“ podmínky ke dni přiznání důchodu (i když bez výplaty), které jsou výhodnější. K využití výpočtové zamítačky tedy dochází v době, kdy je výpočet důchodu v dalším období horší, než by byl za starých podmínek.

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje zastavit výplatu předčasného důchodu, výdělečnou činností si „odmazávat“ krácení předčasného důchodu a díky této výdělečné činnosti získávat i další dobu pojištění (pokud je dosaženo dalšího celého roku pojištění). § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

U této varianty je fakticky dosaženo toho, že důchod je přiznán za podmínek starého roku (včetně následujících valorizací), ale krácení a získaná doba pojištění odpovídají tomu, jako by byl důchod přiznán až ke dni přiznání (uvolnění) výplaty. To může nastat např. v dalším kalendářním roce, ale i v letech následujících.

Kdy nelze výpočtovou zamítačku využít?

Krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze odmazávat, a získávat další dobu pojištění, je možné pouze výdělečnou činností (např. zaměstnání, samostatná výdělečná činnost s účastí na pojištění). K tomuto postupu nelze využít žádnou náhradní dobu pojištění, např. evidenci na úřadu práce (ať už s podporou nebo bez podpory) nebo péči. Evidence na úřadu práce má smysl pouze v případě, že je vyplácena podpora, která je vyšší, než by byl předčasný důchod. Ke snížení krácení předčasného důchodu ani k získání další doby pojištění nedojde, ale po dobu pobírání podpory má pojištěnec vyplacenu vyšší částku.

Tento postup není možné použít ani u poživatelů invalidního důchod pro invaliditu III. stupně, a to i když jsou výdělečně činní.

Nelze také využít placení dobrovolného důchodového pojištění.

Jak postupovat, když chci využít odložené výplaty?

Na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení je třeba uplatnit žádost o předčasný starobní důchod s požadovaným datem přiznání v roce výhodnějších podmínek (např. u lepších podmínek roku 2022 stačilo žádost uplatnit 31. 12. 2022). Žádat o předčasný starobní důchod nelze zpětně, takže žádost o důchod je třeba uplatnit do konce roku. Můžete také využít tiskopis „uplatnění nároku„, který byl připraven ČSSZ. Po doručení tohoto tiskopisu na OSSZ ve lhůtě před koncem roku je třeba sepsat žádost o důchod v následujících šesti měsících. V žádosti o předčasný důchod pak lze vybrat ze dvou variant požadované výplaty důchodu:

  1. Bez výplaty důchodu – použije se v situaci, kdy ještě nemáte rozmyšleno, od kdy budete chtít výplatu důchodu v budoucnu uvolnit nebo v situaci, kdy je požadované datum přiznání (uvolnění) výplaty vzdáleno více než 4 měsíce ode dne sepsání žádosti.
  2. S požadovaným datem přiznání výplaty důchodu – v žádosti se již uvede konkrétní datum, od kdy chcete výplatu důchodu přiznat (uvolnit), které je odlišné od data přiznání důchodu. Toto datum musí nastat v období do 4 měsíců ode dne sepsání žádosti o důchod.

U varianty bez výplaty ČSSZ rozhodne o přiznání důchodu s tím, že výplata důchodu nenáleží. Po ukončení výdělečné činnosti nebo dosažení důchodového věku je pak třeba ČSSZ požádat o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu. U druhé varianty ČSSZ vše provede v rámci jednoho řízení, tj. přizná důchod od zvoleného data a současně provede úpravu důchodu a uvolnění jeho výplaty od požadovaného data přiznání výplaty důchodu. Druhá varianta je tedy výrazně rychlejší (probíhá pouze jedno řízení) a pokud je to možné s ohledem na požadované datum uvolnění výplaty, měla by být i preferována.

Žádat o úpravu důchodu (u varianty 1 – dříve přiznán důchod bez výplaty) je možné až po odpracovaní doby, za kterou chcete důchod upravit (odmazat krácení, zhodnotit další dobu), aby se prokázalo, že tato doba byla skutečně pojištěná. Pokud má být důchod uvolněn k dosažení důchodového věku, je třeba požádat po dosažení důchodového věku. Pokud má být důchod uvolněn a ještě nebylo dosaženo důchodového věku, je třeba požádat po skončení výdělečné činnosti, protože podmínkou pro přiznání výplaty předčasného důchodu v době před dosažením důchodového věku, je ukončení výdělečné činnosti. Žádost s vámi sepíší na OSSZ, příp. je možné využít tiskopis na ePortálu ČSSZ (uvolnění a úpravy důchodu se týká bod E).

Postup ČSSZ je pak následující:

  1. Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2022 půjde o roky 1986 až 2021 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna.
  2. Takto zvýšený (přepočítaný) důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou všechny valorizace, které náleží důchodu přiznanému v daném roce. Např. u důchodu přiznaného v roce 2022 jde o dvě mimořádné valorizace z roku 2022, lednová z roku 2023, mimořádná z června 2023 a všechny následující.
  3. Uvolní se výplata důchodu od požadovaného data přiznání výplaty.

Kalkulačka

Následující kalkulačka spočítá výši předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2022 ke dni uvolnění jeho výplaty. Vzhledem k tomu, že nejsou známé valorizace od roku 2024, je možné přesně spočítat pouze výši důchodu uvolněného a upraveného v roce 2023. Je možné zadat parametry (získanou dobu pojištění a zbývající krácení) i k pozdějšímu datu, ale ve výpočtu nebudou zahrnuty další valorizace (od r. 2024), které ale budou náležet. Výše upraveného důchodu tak bude ve výsledku vyšší.

Kalkulačka odložené výplatyOtázky k výpočtové zamítačce

Vadí, když budu na nemocenské?

Ne, nevadí, ale podmínkou je, aby trvala výdělečná činnost, tj. nesmí být ukončen pracovní poměr. Nemoc po skončení pracovního poměru by byla náhradní dobou a ta by krácení neodmazala, ani nebyla hodnocená.

Do důchodu chci jít až v roce 2024 nebo dalších

Odloženou výplatu lze posunout i do roku 2024 (nebo dalších). Výpočet roku 2024 ale dnes nikdo nezná. Není proto možné určovat, zda se vyplatí důchod přiznat v roce 2022 s odloženou výplatou až do roku 2024 nebo dalších let. Je to na zvážení každého.

Když budou další valorizace v roce 2023 a dalších letech, budou se mě týkat?

Ano, všechny následující valorizace se budou týkat i předčasných důchodů přiznaných bez výplaty.

V roce 2023 chci přiznat důchod, ale stále půjde o předčasný důchod

To, nevadí. Tento postup je výhodný pro všechny, kteří chtějí důchod začít pobírat v roce 2023. Nevadí, že v roce 2023 stále nedosáhnete důchodového věku, tj. i v běžné situaci by se jednalo o předčasný důchod. Podmínkou výplaty je skončení výdělečné činnosti.

Po dosažení důchodového věku chci i nadále pracovat. Vadí to?

Ne, nevadí. Po dosažení důchodového věku můžete požádat o uvolnění výplaty a úpravu důchodu a můžete i nadále vykonávat výdělečnou činnost bez jakéhokoliv omezení při současném pobírání důchodu. Příp. nemusíte požádat o uvolnění výplaty důchodu a můžete pracovat „na procenta„.

Věku potřebného pro přiznání předčasného důchodu dosáhnu až v roce 2023. Mohou se mě týkat podmínky roku 2022?

Ne, nemůže vám být přiznán předčasný důchod v roce 2022, protože nesplňujete jednu ze základních podmínek, tj. potřebný věk. Postup s odleženou výplatu důchodu přiznaného v roce 2022 není možné provést. Totéž platí analogicky na přelomu dalších let, např. 2023 a 2024.

Žádost o předčasný důchod jsem v roce 2022 neuplatnil, mohu mít podmínky roku 2022?

Ne, pokud jste v roce 2022 nedosáhl důchodového věku, není to možné, protože o předčasný důchod není možné žádat zpětně před datum uplatnění. Až bude známé srovnání výpočtů let 2023 a 2024, je možné znovu uvažovat o výpočtové zamítačce za podmínek roku 2023.

Co když si vše rozmyslím a budu chtít vše zrušit?

Žádost o důchod je možné vzít zpět pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud si poté tento postup rozmyslíte, příp. z důvodu, že výpočet důchodu bude v dalších letech výhodnější než postup s výpočtovou zamítačkou, žádost poté již nepůjde „zrušit“.

Pobírám vdovský nebo vdovecký důchod

To na situaci nic nemění – vdovský (vdovecký) důchod bude i nadále vyplácen v dosavadní výši a k pokrácení nižšího z důchodů dojde až při přiznání výplaty předčasného důchodu.

Pobírám invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně

Výplata invalidního důchodu bude také náležet až do přiznání výplaty předčasného důchodu.

Pobírám invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně není možné odmazávat krácení předčasného důchodu a získávat další dobu pojištění u přiznaného předčasného důchodu bez výplaty a to ani v případě, je vykonávána výdělečná činnost, protože to výslovně neumožňuje § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.


4.9 28 hlasujících
Hodnocení článku
9 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
RK63
20 dní od zveřejnění

Dobrý den. V březnu 2023 mi bylo 60, když si požádám v červnu 2023 o důchod s odloženou výplatou, tak jak se změní výpočet ? Bude ponížen o valorizace v roce 2022 a lednovou valorizace 2023 ? Lze kalkulačku upravit ? Předem děkuji za odpověď.

Marie
20 dní od zveřejnění

Dobrý den, důchodového věku dosáhnu v dubnu 2025, nějaká rada, kdy nejlépe požádat o důchod nebo předdůchod bez výplaty – je výhodná jiná varianta? Děkuji za názor.

Lenka
26 dní od zveřejnění

Vážený pane Maříku, teď v dubnu 2023 jsem dosáhla věku 60 let, odpracováno mám více než 30 let zaměstnání. Zvažuji žádost o přiznání předčasného důchodu bez výplaty (nárok mi vzniká 22.12.2027, 1 dítě). Chtěla bych se zeptat, zda to má smysl. A co by se dělo, kdybych v průběhu čekání na řádný důchodový věk se stala invalidní III.stupně. Velmi děkuji za Vaši odpověď.

Alena Skácelová
1 měsíc od zveřejnění

Prosím o názor, zda tato pravidla může změnit úprava podmínek od zari 2023 nebo ledna 2024. Kalkulačka je výborná. dekuji

Eva
1 měsíc od zveřejnění

Podala jsem si žádost o předčasný důchod v roce 2022 bez výplaty a chci skončit k 31.3.2023.
Mám nárok na všechny valorizace při nástupu důchodu od ledna 2024.

Ota
2 měsíce/ů od zveřejnění

Je to výborná kalkulačka, ale asi bude výpočet 1. mimořádné valorizace nižší s ohledem na změnu valorizace