Výpočet starobního důchodu – výpočet odchodu do důchodu od 1. 1. 2015

Výpočet starobního důchodu od 1. 1. 2016

Výpočet starobního důchodu v roce 2016 se provádí ze všech výdělků od roku 1986 do roku 2015 (tzv. rozhodné období). K výpočtu důchodu se používá hrubá mzda. Výši důchodu dále ovlivňuje celkový počet let pojištění, které žadatel o důchod získal po ukončení povinné školní docházky (tj. od nástupu na střední školu, do učení, příp. do zaměstnání, pokud nestudoval). Za dobu pojištění se při výpočtu důchodu považuje doba studia (učení), zaměstnání, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, omezeně také evidence na úřadu práce apod. Výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení Praha na základě žádosti o důchod.

Jak se počítá starobní důchod?

Výpočet starobního důchodu poté probíhá tak, že pro každý rok v rozhodném období je určen koeficient, kterým se přepočítá vyměřovací základ (výdělek) v daném roce na současnou hodnotu tohoto výdělku. Např. v roce 2016 je pro rok 1986 stanoven koeficient 9,1111. Pokud si žadatel o důchod v roce 1986 vydělal 40.000 Kčs, bude mít tento výdělek po přepočtu hodnotu 364.444 Kč (40000 x 9,1111). Tímto způsobem se přepočítají všechny výdělky v každém roce až do roku 2015.

Takto přepočtené výdělky z jednotlivých let se sečtou a získáme tzv. úhrn ročních vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno, kolik jsme si vydělali od r. 1986 v současné hodnotě peněz). Úhrn ročních vyměřovacích základů dále vynásobíme číslem 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci) a výsledek vydělíme celkovým počtem dnů v rozhodném období (do konce roku 2015 je to 10957 dnů) poníženým o tzv. vyloučené doby (např. dny nemoci, evidenci na úřadu práce apod.). Tímto výpočtem získáme tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ).

OVZ = úhrn ročních výdělků * 30,4167 / (10957 – vyloučené doby)

Při výpočtu důchodu nyní potřebujeme zjistit tzv. vyměřovací základ, jenž se vypočítá pomocí redukčních hranic z osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu důchodu v roce 2016 platí následující redukční hranice:

do částky 11.883 Kč se hodnotí 100 %,
od částky 11.883 Kč do 108.024 Kč se hodnotí 26 %,
a nad částku 108.024 Kč se nehodnotí nic.

Pokrácením pomocí redukčních hranic jsme získali vyměřovací základ. Za každý celý rok doby pojištění se hodnotí 1,5 % výpočtového základu. Např. pokud žadatel o důchod získal 45 let doby pojištění, bude se mu hodnotit 67,5 % (45 x 1,5) výpočtového základu. Tímto postupem získáme procentní výměru důchodu. K procentní výměře důchodu se dále připočte základní výměra, která je pro všechny důchody stejná a v roce 2016 činí 2.440 Kč – vývoj výše základní výměry důchodu naleznete na stránce o valorizaci. Výsledkem je vypočítaný důchod.

Práce „na procenta“

Za každých 90 kalendářních dní po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu, se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 90 dní výdělečné činnosti bez pobírání důchodu tedy důchodci ovlivní důchod stejně jako 365 dní před vznikem nároku. Další informace naleznete v článku o práci nad nárok.

Jak vidíte, výpočet důchodu je poměrně složitý a rozhodně nejde říci, že jde o „nějaké procento z posledních výdělků“.

Důchodová kalkulačka 2016

2016

2015

2014

2013

2012

Důchodová kalkulačka, kterou naleznete níže slouží k výpočtu důchodu v roce 2016 a letech předchozích. Výpočet důchodu zle v současné době provést nejpozději do konce roku 2016, čemuž je přizpůsobena i důchodová kalkulačka. Společně s důchodovou kalkulačkou máte k dispozici také kalkulačku pro výpočet důchodového věku.

Výpočet odchodu do důchodu 2016 – kalkulačka

K výpočtu starobního důchodu je třeba znát dobu pojištění od ukončení povinné školní docházky a výdělky od roku 1986. Tyto informace nezbytné k výpočtu důchodu získáte z informativního osobního listu důchodového pojištění.

Poznámky k důchodové kalkulačce:

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Výpočet starobního důchodu pomocí důchodové kalkulačky je pouze orientační. Skutečnou výši důchodu vám spočítá až ČSSZ na základě podané žádosti.

Příklady výpočtu doby pojištění: hodnocení studia, studium a úřad práce, studium na vysoké škole.

Výpočet důchodu na důchodové kalkulačce

K výpočtu důchodu na důchodové kalkulačce je třeba znát některé základní pojmy z oblasti výpočtu důchodu:

  • Vyměřovací základ – jde o hrubý příjem, které jste dosáhli v daném roce (OSVČ vyplňují výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného)
  • Vyloučené doby – jedná se o dobu pobírání nemocenské, dobu pobírání invalidního důchodu 3. stupně, dobu výkonu základní vojenské služby, dobu péče o dítě do 4 let věku nebo péče o osobu závislou, dobu studia, dobu evidence na úřadu práce (v omezeném rozsahu)
  • Doba pojištění se vypočítává ke dni vzniku nároku na důchod. Jednoduše řečeno jde o počet odpracovaných let. Přesněji řečeno, jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu základní vojenské služby započítávají pro výpočet důchodu v rozsahu 80 %
  • Doba studia, která byla získána před 1. 1. 1996 se započítává od ukončení povinné školní docházky do 18 let věku plně (100 %), od 18 let potom na 80 % a to po dobu nejvýše prvních 6 let studia.
  • Roční vyměřovací základ je součet vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem
  • Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr součtu ročních vyměřovacích základů
  • Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ
  • Procentní výměra důchodu se vypočítá z výpočtového základu procentní sazbou odpovídající délce doby pojištění, které může být pokrácená za odchod do předčasného starobního důchodu