Odchod do předčasného důchodu – kalkulačka

Podmínky odchodu do důchodu

Jaké jsou podmínky odchodu do důchodu v roce 2016? Nabídneme vám i kalkulačku k výpočtu i přehlednou tabulku.

Odchod do předčasného starobního důchodu

V případě, že se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, musíte v zaměstnání ukončit výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Budete-li chtít v předčasném důchodu pracovat, budete muset, aby vám byl důchod vyplácen, splnit podmínku § 37 odst. 2 důchodového zákona, který říká:

Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 (pozn.: jde o předčasný starobní důchod), nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci (…)

Z výše uvedeného nevyplývá, že byste v předčasném důchodu nemohli mít žádnou výdělečnou činnost, pouze nesmíte vykonávat takovou činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění (výdělečnou činností pro potřeby tohoto zákona se totiž rozumí činnost osob (…) vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění (§ 27 zák. o důchodovém pojištění). Tyto podmínky v roce 2016 splňují:

  • dohoda o provedení práce do 10.000 Kč / měsíc,
  • dohoda o pracovní činnosti do 2.499 Kč / měsíc,
  • podnikání jako OSVČ do rozhodné částky 64.813 Kč za rok – příjmy po odečtu výdajů.

Na dohodu o provedení práce je možné vykonávat činnost nejvýše v rozsahu 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Na dohodu o pracovní činnosti jde o činnost nejvýše v rozsahu poloviny průměrné pracovní doby.

Krácení při odchodu do předčasného důchodu

Za několik posledních let došlo k razantnímu znevýhodnění odchodu do předčasného starobního důchodu. Zatímco ještě před několika lety bylo krácení za předčasný odchod do důchodu 0,6 % z výpočtového základu za každých 90 dní a dokonce existoval tzv. dočasně krácený předčasný starobní důchod, u kterého došlo při dosažení důchodového věku k přepočtu na řádný starobní důchod bez krácení, tak dnes již takový důchod neexistujte (podmínky pro odchod do tohoto důchodu museli být splněny do 31. 12. 2006) a krácení za předčasný odchod do důchodu je razantně vyšší.

V současné době krácení předčasného důchodu stanoví § 36 zák. č. 155/1995 Sb., který říká:

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 (předčasný důchod), se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává
starobní důchod, do dosažení důchodového věku o
a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
c) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Kalkulačka krácení předčasného starobního důchodu

K přesnému výpočtu krácení předčasného důchodu je třeba znát tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), což je zjednodušeně řečeno průměrný hrubý měsíční výdělek od roku 1986 přepočítaný na současnou hodnotu peněz. Pro orientační výpočet krácení stačí do kalkulačky níže zadat průměrnou výši hrubé měsíční mzdy.

2017

2016

2015

2014

Př.: Odchod do důchodu o jeden, dva a tři roky dříve

Abychom nebyli tak abstraktní, podívejme se na konkrétní čísla. Pokud půjdete do předčasného starobního důchodu o 360 dní (cca 1 rok), bude vaše krácení činit 3,6 % (0,9 % x 4). Pokud půjdete do předčasného důchodu o 720 dní (cca 2 roky), bude vaše krácení 8,4 % (0,9 % * 4 + 1,2 % x 4). Jestliže však půjdete do předčasného důchodu o celé tři roky, bude vaše krácení 15,9 % (0,9 % * 4 + 1,2 % x 4 + 1,5 x 5).

Nyní si vezměme výpočtový základ např. 15.000 Kč (což je naprosto reálné číslo pro velkou část populace). Potom by krácení za první rok bylo 540 Kč (15000 x 0,036), za dva roky už to je 1260 Kč (15000 x 0,084) a za tři roky dokonce 2.385 Kč (15000 x 0,159). K těmto číslům ještě nesmíte zapomenout připočítat 3 x 1,5 % (u odchodu o 3 roky) za každý neodpracovaný rok, protože na výši důchodu má pochopitelně vliv i počet “odpracovaných let” a pokud jdete do důchodu o 3 roky dříve, tak prostě 3 roky neodpracujete (u 1 a 2 let platí totéž obdobně). Jeden rok v našem případě znamená 225 Kč (15000 x 0,015) a tři roky jsou 675 Kč. V součtu tedy za odchod do předčasného důchodu o tři roky přijdete o 3.060 Kč měsíčně (2385 + 675).

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že čím později do předčasného starobního důchodu odejdete, tím pro vás lépe.

Odchod do důchodu – kalkulačka, tabulka

K výpočtu věku odchodu do důchodu a výše důchodu můžete použít naši kalkulačku nebo můžete věk odchodu do důchodu zjistit z naší přehledné tabulky.

Odchod do starobního důchodu

Jestliže jste již dosáhli věku potřebného pro odchod do řádného starobního důchodu nebo se mu již velmi blížíte, můžete zahodit všechny obavy, které musí mít ten, kdo chce jít do předčasného důchodu. V řádném starobním důchodu můžete pracovat i podnikat naprosto bez omezení.

Odchod do invalidního důchodu

Zákon v dnešní době žádným způsobem neomezuje poživatele invalidního důchodu ve výkonu výdělečně činnosti. Poživatelé invalidního důchodu 1. a 2. stupně by naopak pracovat měli, protože jinak nejsou sociálně pojištění. Při pobírání invalidního důchodu 3. stupně můžete pracovat také, pokud vám to zdravotní stav dovolí. Zákon výdělečnou činnost invalidů žádným způsobem neomezuje.


1
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Karel

Dobrý den.
Letos mi bude 62 let(duben).Jsem na pracovní úřadě od 1.10.2016.Po uplynutí
11-ti měsíců (31.8.2017) bych šel o rok dřív do důchodu.Výměry mám vypočítané
až do 29.11.2017.Kdybych se rozhodl jít do důchodu k datu 29.11.2017(což by znamenalo
o pár stokorun navíc),jak by to bylo s pracovním úřadem?Samozřejmě,že bych žádnou
podporu asi nebral,ale jak by to bylo se sociálním a zdravotním pojištěním.
Řádný odchod do důchodu mám 26.8.2018.